Ерітінділер тақырыбына арналған типтік есептерді шығару әдістемесі

 

Ерітінділер тақырыбына арналған типтік есептерді шығару әдістемесі

Есептің мәтініШешуді орындау алгоритміШешу реті
№1.Массасы 280 г су мен 40 г глюкозадан тұратын ерітіндідегі глюкозаның массалық үлесін табыңыз.1.Ерітінді массасын есептеу

2.Глюкозаның массалық үлесін есептеу

1.m(ер.) =

m(гл.)                      2.W(гл.)=——*100%= 12,5%

 

m(ер.)

№2Көлемі 5 литр 8 % ерітінді дайындауға натрий сульфитінің неше грамы қажет?

(= 1,075 г/мл)

1.Дайындалуға тиісті ерітінді массасын есептеу

2.Тұз массасын есептеу

1. mе= *Vер  = 5000*1,075= 5375 г

 

2.m(Na2SO3)=

 

№3Көлемі 1 литр 25% ерітіндідегі еріген заттың массасы 0,458 г. Ерітіндінің тығыздығы қандай?1.Ерітіндінің массасын есептеу

2.Ертіндінің тығыздығын есептеу

 

1. m(ер.)=

 

2.()=

№4Массасы 400 г 50% -қ күкірт қышқылы ерітіндісінен буландыру арқылы 100 г суды бөлді. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі қандай?

 

1. Күкірт қышқылының массасын есептеу

2.Буландырудан кейінгі ерітінді массасын есептеу

3.Буландырудан кейінгі ерітіндідегі

қышқылдың массалық үлесін есептеу

1.  m (Н2SO4) =

 

mер2SO4)* W(Н2SO4)

— — ——————————= 200 г

100

2. mер=(400-100)г=300г

 

 

№5  250С кезіндегі ас тұзының  100г судағы ерігіштігі 36,0 г. Қаныққан ертіндідегі ас тұзының  массалық үлесін табыңыз.

 

1. 250С кезіндегі қаныққын ерітінді массасын есептеу

2.Ас тұзының массалық үлесін есептеу

1. mер(NacI)= m(H2O)+m(NacI) =(100+36)=136г

2.

№6Хлорсутектің 9% -қ ерітіндісін алу үшін, оның (қ.ж.) 67,2 литрін неше г суда еріту керек?1.Тұз қышқылының массасын есептеу

2. 9% -қ ерітіндің массасын есептеу

3.109,5г хлорсутекті еріту үшін қажет су массасын есептеу

       1. m(HCI)=

 

 

2.

3. m(H2 O)=mер(HCI )-m (HCI)=

(1216,7-109,5)г=1107,7г

№7Калий гидроксид-ң

25%-қ ерітіндісін алу үшін, оның 1 кг 50%-қ ерітіндісіне 20%-қ ерітіндінің қандай массасын алу керек?

1. 20%-қ ерітіндінің массасын есептеу1.

0,2х+1000*0,5=(1000+х)*0,25

 

Х=5000г     (5 кг)

№8Заттың  300г  25%-дық  және  400г  40%–дық ерітінділерін араластырғанда алынған ерітіндідегі еріген заттың  массалық  үлесін анықтаңыз .

 

1.Алынатын үшінші ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеу 1.

Бұдан :

 

 

№8Массасы 400г 20% –дық ерітіндіні салқындатқанда 50г зат тұнбаға түскен. Қалған ерітіндідегі заттың массалық үлесі қандай?1.Б астапқы ерітіндідегі еріген заттың массасын есептеу

2. Қалған ерітіндідегі заттың массалық үлесін есептеу

1.

 

 

2.

 

№9Массалық  үлесі  5% -қ ерітіндісін алу үшін 100мл 20% –қ күкірт қышқылының ерітіндісіне

(=1,14) судың  қандай көлемін    қосу керек ?

 

1.Бастапқы ерітіндінің массасын есептеу

2.Су қосылған-н кейінгі ерітіндінің массасын есептеу

3.Судың массасын есептеу

4.Судың көлемін есептеу

 1.    m1(ер.H2SO4)=100*1,14=114г

2.

 

114*0.2=m3*0,05

Бұдан :

m3(ер.)=456г

 

3.  m(су)=m3(ер.)- m1(ер.H2SO4)=342 г

 

 

 

4.

 

№10Көлемі  500мл 32 %-қ   азот  қышқылының ерітіндісіне

()

1 литр су қосылды. Алынған ерітіндідегі азот  қышқылының массалық  үлесі қандай  ?

 

1.Бастапқы ерітінді массасын есептеу

2.Ерітіндідегі қышқылдың массалық үлесін есептеу

 

1.m1 (ер.HNO)=500мл .1.20 =600г

2. 1 Литр судың массасы 1000г -ға тең,

олай болса :

 

m11= 3 m3

600=1600 3

31600=192

3(HNO3) = 0.12 (12%)

 

№11Натрий хлоридінің көлемі 500 мл 20%- дық ертіндісінен

(=1.152) 4.5% -дық  ертіндісін

(=1.029алу үшін  оны қандай көлемге дейін сұйылту қажет?

 

1.Бастапқы  ертінді  массасын  есептеу

2.Алынатын ерітінді массасын есептеу

3.Сұйылтылған ерітінді көлемін есептеу

1.m1 (ер. NaCl ) =

2.

 

3.

V3ер(NaCI )=

 

№12Азот қышқылының   1литр ерітіндісінде

()  224г  қышқыл бар . Осы ерітіндідегі қышқылдың  массалық  үлесін анықтаңыз .

 

1.Ерітінді массасын есептеу

2. НNO3 -ң массалық үлесін есептеу

1. mер.(НNO3)=1000*1.12 г/мл=1120г

 

 

m(НNO3)

2.W(гл.)=————-*100%= 20%

 

m(ер.)

№13Массалық үлесі  26%-қ калий гидроксиді ерітіндісінің тығыздығы 1,24г/мл. Көлемі 5л.калий гидроксиді  ерітіндісінде неше моль КОН бар ?

 

1.Ерітінді массасын есептеу

2.Ерітіндідегі еріген заттың  массасын есептеу

3. КОН-ң зат мөлшерін

есептеу

1.m (ер. КОН)

 

2.m (KOH )=

 

3.

№14Магний сульфаттың

5%-қ ерітіндісін дайындау үшін   400г   алынған. Алынған ерітіндінің  массасын анықтаңыз .

 

1. 400г  кристаллогидрат  құрамындағы судың массасын есептеу

2.Алынған ерітіндінің массасын есептеу

 

1. 1моль    MgSO4 7H2O  массасы   246г

 

246г MgSO4 7H2O   ——— 126г  H2O

400г МgSO4 7H2O  ————X    H2O  бар .

X=204,9г   су бар

 

2.  400г кристаллогидрат құрамында  204,9г су және 195,1г  құрғақ тұз бар.Пропорция құру арқылы 195,2г тұз қанша грамм ерітіндіде болатынын есептеп табу:

100г  ерітіндіде ——5г  MgSO4

 X г ерітіндіде   ——195,2г  MgSO4  бар

 

немесе 3,902кг