1 тарау бойынша қайталау сабағы

  Сабақтың тақырыбы: 1 тарау бойынша қайталау сабағы

Мақсаты: өткен материалды пысықтап,таным қабілетьтерін арттыру.Пәнге деген сүйіспеншіліктерін ояту

Түрі: қайталау сабағы

Әдісі: тест

Барысы:

 

1-нұсқа тест тапсырмалары

 

Химиялыққұбылысқа (физикалыққұбылыстан айырмашылығы) жататындар

а) автомобиль қозғалтқышында бензиннің жануы

ә)сүттің ашуы       б)қардың еруі

в)ағаштарда қыраудың пайда болуы

Химиялық реакцияларға мына белгілердіңқайсылары тән:

а)тұнба түзілуі    ә)агрегаттық күйдіңөзгеруі

б)газдың бөлінуі      в)заттыңұсақталуы

Таза заттарға (қоспалардан өзгелері) жататындар:

а)мыс   ә)қант ерітіндісі (сахароза)   б)күкірт    в)мыс кені

Мына берілгендердің ішінде күрделі заттарға жататындары:

а)алтын     ә)күкіртті сутек H2S   б)күкірт   в)темір сульфиді FеS

Қай элементтің салыстырмалы атомдық массасы үлкендеу:

а)көміртек   ә)азот    б)литий      в)сутек

Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен қосылысты көрсетіңдер:

а)хлорсутек HCI     ә)фторсутек HF    б)су H2O   в)күкіртсутек H2S

MgO қосылысындағы магнийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3       б)2      в)4

Li2O қосылысындағы литийдің валенттігін анықтаңдар:

а)1ә)3       б)2      в)4

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері бола алады:

а)H2+CI=2HCI     ә)2Mg+O2=2MgO

б)AI+O2=AI2O3    в)HgO=Hg+O2

Мына жазулардыңқайсылары химиялық реакция теңдеулері болып саналады:

а)4P+5O2=2P2O5ә)NaOH+HCI=NaCI+H2O

б)P+CI=PCI5          в)Zn+HCI=ZnCI2+H2

Келтірілген теңдеулердің ішіндегі айырылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2C+O2=2COә)NH4CI=NH3+HCI

б)Cu(OH)2=CuO+H2O     в)H2+CI2=2HCI

Берілген теңдеулердің ішіндегі қосылу реакцияларын көрсетіңдер:

а)2HgO=2Hg+Oә)Fe+S=FeS

б)MgCO=MgO+CO2      в)2H2+O2=2H2O

Берілген реакция теңдеуіндегі фосфордың алдындағы коэффицент:

P+O2→P2O5

а)1ә)2       б)3      в)4

Реакция теңдеуіндегі натрийдің алдындағы коэффицент:

Na+CI2→NaCI

а)1ә)2       б)3      в)4

Кальций оксидіндегі (СаО) кальцийдің массалықүлесі:

а)65%     ә)71       б)70%      в)82%

Мыс оксидіндегі (СuО) мыстыңмассалықүлесі:

а)70 %    ә)80       б)84%      в)90%

54 г суда қанша моль зат бар:

а)1моль     ә)2моль       б)3моль      в)2,5моль

25 г әктасында (СаСО3) қанша моль зат бар?

а)0,25 моль     ә)0,5моль       б)1 моль      в)1,5 моль

 

 

 

2- нұсқа тест тапсырмалары

 

1 .Алюминий оксидінің формуласында алюминийдің индексі:

а) 1-ге   ә)2-ге   б)3-ке  в)4-ке тең

2.Күкірт оксидінің формуласында оттектің индексі:

а) 1-ге   ә)2-ге   б)3-ке  в)4-ке тең

3… Ва+О2= ВаО теңдеуінде калдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1    ә)2,2     б)3,3    в)4,4

  1. …Са+О2=…СаО теңдеуінде қалдырып кеткен коеффициенттердің мәнін көрсетіңдер:

а)1,1    ә)2,2     б)3,3    в)4,4

5.Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а)Li2O     ә)MgO    б)CaO   в)BaO

Қайқосылыста оттектің массалықүлесі көп:

а) АІ2 О3   ә) Ғе2О3  б)В2О3   в)Р2О3

  1. 2 моль фосфор жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері жұмсалады?

4Р+5О2=2Р2О5

а) 5 моль  ә)2 моль  б)2,5 моль   в)1 моль

моль темірдің жануы үшін оттектіңқанша зат мөлшері қажет?4Ғе+3О2=2Ғе2О3

а) 3 моль   ә) 4 моль  б)0,75 моль  в) сенің жауабың

9.Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары энтодермалық процестің мысалдары бола алады?

а)H2+O2=2H2O+Qә)2H2O=2H2+O2-Qб)N2+3H2=2NH3+Qв)CaCO3=CaO+CO2Q

 

  1. Химиялық реакция теңдеулерініңқайсылары экзотемалық процестің мысалдары бола алады?

а)C+O2=CO2+Qә)2HgO=2Hg+O2-Qб)CH4+2O2=CO2+2H2O+Qв)2H2O=2H2O2-Q

 

  1. Сызбанұсқасы РH+O2→ Р2О5 +х реакция теңдеуіне «х» затының формуласы және оныңалдына қойылатын коэффициенті:

а) H2ә)H2O     б)2H2O      в)3H2O

  1. Берілген реакция теңдеуіндегі х және оныңалдындағы коэффиценті H2S+O2 → x+H2O а)S      ә)SO2      б)H2     в)2SO2

 

13.Ацетиленнің С2H2 оттекте жану реакциясының теңдеуіндегі оттек формуласыныңалдына қойылатын коэффицент:

а) 1   ә)3     б)2    в)5

  1. Оттек жоғары температурада беілген заттар жұбының ешқайсысыменәрекеттеснейді:

а)P CH4ә)Au  H2O     б)Fe  H2     в)S  C2H2

  1. МетанныңCH4 оттекте жану реакциясы теңдеуіндегі коэффиценттердің

а) 4-ке   ә) 7-ге  б) 6-ға  в) 8-ге

  1. Оттек жоғары температурада берілген заттар топтарыныңқайсыларыменәрекеттеседі:

а)CuO,H2,Fe      ә)P,H2,Mg     б)Cu, H2, Au     в) S, CH4, H2O

 

Сабақты бекіту: қатемен жұмыс жүргізу

Үйге тапсырма: 1 тарауды пысықтау

 

Бағалау: