The theme of the lesson Seaweeds and beaches. Балдырлар мен теңіз жағалаулары

ҚМЖ

Date: April 21, 2014    Grade: 5 “A”, “Ә”
Book: Way Ahead 4, unit 17, lesson 3. Authors: Printha Ellis, Mary Bowen
The theme of the lessonSeaweeds and beaches.  Балдырлар мен теңіз жағалаулары
AimsTo interest students in describing the purpose using the Infinitive. To enrich the topical vocabulary. To develop logical and critical thinking and creative ability.

Мақсатты сипаттау үшін тұйық райлы етістікті қолдана білу. Тақырыптық сөз қорын молайту, логикалық және сын тұрғысынан ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту.

FocusReading, speaking, writing and listening in English Language Teaching.

Оқу, жазу, сөйлеу және тыңдау дағдыларын қалыптастыру.

Teaching resultsStudents can name the sea products and other words connected with it. They can use new words and word combinations in their speech.  They can describe the purpose using the Infinitive.

Оқушылар теңіз өнімдері мен оларға байланысты заттарды атай алады және жаңа сөздерді сөйлеу барысында қолдана алады.  Олар мақсатты сипаттау үшін тұйық райлы етістікті қолдана біледі.

Main ideasThe sea gives us everything. We should protect the nature in turn.

Теңіз бізге бар байлығын береді, біз з кезегімізде оны қорғауымыз керек.

ResourcesStudent’s book, Workbook, Practice book. Internet materials from www.youtube.com/watch?v=MWUMVM9wBtY,  www.youtube.com/watch?v=1qT-rOXB6NI, Pupil’s CD – game 19a

Оқулық, жұмыс кітабы, жұмыс дәптері, оқушы дискісі-19а ойын, интернет материалдары: www.youtube.com/watch?v=MWUMVM9wBtY,  www.youtube.com/watch?v=1qT-rOXB6NI

TimeTeacher’s activityStudent’s activityResults
3 minutes

Org.moment.

Greeting. Divide the class into two groups according to the picture

Defining group rules

Voting for the leader

Амандасу. Сыныпты топқа бөлу. Топ басшысын анықтау. Топ ережесін анықтау.

Students will be divided  into two groups “Starfish”, “Crabs”

Students will describe the pictures. They will put questions to other group. The person who can answer the questions first can be the leader of the group. They will explain the meanings of the rules.

Оқушылар қиылған суреттерді алып, құрастырып, сол бойынша екі топқа бөлінеді. Суреттерден шаян мен теңіз жұлдызын құрастырп, оларды сипаттайды.

They will learn how to work in a group. They will realize that the leader must have good knowledge and be  quick-witted.

Олар топта жұмыс жасауды үйренеді. Топ басшысы болу үшін білім, шапшаңдық, тез шешім қабылдау қабілетінің керек екенін түсінеді.

 

3 minutes

Warm-up

Teacher will invite the pupils to listen to the song “The Sea”Students will sing along

Оқушылар әнге қосылады.

The children will  review the names of the sea creatures.  Олар әнге қосылып теңіз жануарларының атын қайталайды, билеп бой сергітеді.
3 minutes

Checking up the home work

Teacher explains the rules of the game and promotes itEach pupil does the test on a computer

Then everybody will evaluate themselves.

Оқушылар компьютерден 19а ойынды ашып, әріптерді дұрыс орын тәртібімен қойып, сөздер  құрайды.

They will show their knowledge of new vocabulary from previous lesson.

Өткен сабақта өткен жаңа сөздерді жазу сауаттылықтарын көрсетеді.

4 minutes

Evocation

Teacher evocate their interest in the new themeThe students will write or draw the things people get from the seaStudents try to speak and prove their poster
3 minutes

Introducing the new words

Strategy “Match”

Teacher brings the pictures of the new wordsThe children will find the words and their correct pronunciation.

One person will read the words

 

They will practice the names of things taken from the sea
5 minutes

Case study

Teacher explains that we use infinitive for describing the purposeIn pairs students will make sentences using the thingsStudents will try to describe their aim
7 minutes

Jigsaw strategy

I will tell them to read the informational text

 

Students will read and explain each otherStudents will work in pairs and in a group.

Leaders will evaluate the others

2 minutes

Work with the book

 

 

I will check the answers.Students will read the answers.They will practice the use of  the infinitives
7 minutes

Watching video

Teacher asks them questionsStudents will answer themThey will think about pupils’ behavior and nature
10  minutes

Reproduction

Teacher will give different tasks for each groupThey will write a story or a dialogueThere will be natural speaking atmosphere and they will practice the new words and grammar structure they have learnt
3 minutes

Assessment.

 

The teacher will give marks to the students for their activity at the lesson.

Two stars, one wish.

Students will say their wishes to each other. Evaluation of students by their activities at the lesson.

 

Seashore [‘si∫o:] теңіз жағасы

Oil rig [oil rig] мұнай бұрғысы

Drill [dril] бұрғылау

Oyster [‘oistә] қос жақтаулы ұлу

Pearl [pε:l] маржан

Cement [sә’ment] цемент

Diver [‘daivә] сүңгуір

Petrol [‘petrәl] бензин

Gifts [gifts] сыйлықтар

 

 

 

Good pronunciationRetellingNo grammar mistakes
1st pupil
2nd pupil
3rd pupil

Evaluation sheet for leaders

+ + + =5

 + + — = 4

 + — — = 3

Good pronunciationRetellingNo grammar mistakes
1st pupil
2nd pupil
3rd pupil