Тест тапсырмалары Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

Тест тапсырмалары Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

I нұска

Дұрыс жауабын тап:

 1. ctg 180° мәнін табындар.

А);       В) 0;     С) аныкталмаған;    Д) -1.

 1. Егер sin < 0. cos > 0 болса, кай ширектін бұрышы?

А) I;   В) II;   С) III;  Д) IV.

 1. sin(-30°) мәнін табындар.

А)   -1;       В) 0;   С) -1/2     Д) 1.

 1. 3 tg 45° — 2 cos 60° өрнегінің мәнің табындар.

А)   1;   В) 2;  С) 4;   Д) -2.

 1. 150°, 210° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табындар.

A)5/6, 7/6    В) 3/2, 5/6;    С)  /2, 7/6;  Д)3/4, 2/3.                        6.  1) sin 70°, 2) cos 370°, 3) sin 110°, 4) cos 110°сандарынын қайсысы нөлден төмен?

А) 1,2:        В) 2, 4;       С) 3,4;      Д) 4.

 1. Өрнектердің кайсысының мағынасы жок?
 2. A) sin 90°; В) cos 180°; С) tg 90°;   Д) ctg 90°.
 3. Танбасы он болатын өрнекті анықтаңдар:

1) sin 70° cos 120°, 2) cos 36° sin 150°, 3) tgl40° cos 50°, 4) ctg 185° sin 35°.

 1. A) 1,4: B)2, 4; С) 1, 3;      Д) 2, 3.
 2. << белгілі. cos a = -0,6 деп алып, sin  -ны табындар.
  A) 0.8:        В) 1;               С) 0,6;        Д) -1.
 3. sincosctg — 1  өрнегін ықшамдаңдар.
 4. A) sin2 ; B) cos2 ; C) — sin2 ;   Д) — cos2.

 

Тригонометриялық функциялардың аңықтамасы

II нұска

Дұрыс жауабын тап:

 1. tg 180° мәнін табыңдар.
 2. A) 1; В) ; С) аныкталмаған; Д)
 3. Егер sin > 0. cos > 0 болса,  қай ширектің бұрышы?
 4. A) I; В) II;                   С) III;                  Д) IV.
 5. cos (-45°) мәнін табыңдар.

 

А)   -1:             В) -/2       С) -1/2;        Д) /2

 1. 2 ctg 45° — 6 sin 30° өрнегінің мәнін табыңдар.
 2. A) 1; В) -1;             С) 3;                   Д) 2.

 

 1. 240°. 300° бұрыштарының радиандық өлшемдерін табыңдар.

А)5/6, 4/3;   В) 3/2, 5/6;    С)4/3, 5/3;  Д)3/4, 2/3.

 1. 1) sin 98°. 2) cos 198°, 3) sin 280°, 4) cos 240°сандарынын кайсысы нөлден төмен?

А) 1,2:        В) 2, 3,4;       С) 2, 3, 4;       Д) 1,4.

 1. Өрнектердің кайсысының мағынасы жоқ?
 2. A) sin 180°; В) cos 180°; С) tg 180°;   Д) ctg 180°.
 3. Танбасы теріс болатын өрнекті аныктаңдар:

1) sin 110° cos 120°. 2) cos 65° cos 150°, 3) tg 140° cos 150°, 4) ctg210° sin

 1. A) 1,2; B)2, 4; С) 1, 4;      Д) 2, 3.

9/2< <екені белгілі. sin  =  1/3 деп алып, cos a -ны табыңдар.

 1. A) -1; B) -2/3 C) -0,8;        Д) /2
 2. sin2 — tg ctg     өрнегін ыкшамдаңдар.
 3. A) sin2 ; B) cos2 ; C) — sin2 ;   Д) — cos2.

 

Тригонометриялык формулалар және оларды түрлендіру

1 .Бір радиандык бұрыш деп . . . тен болатын доғамен керілген центрлік бұрышты атайды.

 1. A) шенбер ұзындығы: Б) диаметр ұзындығы
 2. B) радиусынын ұзындығы; Г) хорданың ұзындығы
 3. бұрышынын синусы деп . . . катынасын айтамыз.

А) абциссанын радиусқа;                               Б) ординатаның радиуска

В) ординатанын абциссаға;                    Г) абциссаның ординатаға

 1. Сүйір бұрыштын косинусы деп . . . катынасын атайды.
 2. A) абциссанын радиусқа; Б) ординатанын радиусқа
 3. B) ординатанын абциссаға;  Г) абциссанын ординатаға
 4. бүрышынын тангенсі деп . . . катынасын айтамыз.
 5. A) абциссанын радиуска; Б) ординатанын радиуска
 6. B) ординатанын абциссаға;   Г) абциссанын ординатаға
 7. бұрышынын котангенсі деп . . . катынасын айтамыз.
 8. A) абциссанын радиуска; Б) ординатанын радиуска
 9. B) ординатанын абциссаға; Г) абциссанын ординатаға
 10. tg 45° мәні

А) /2;         Б)1;      В)-1;    Г) -/2

 1. 525° кай ширектің бұрышы
 2. A) I ширек: Б) II ширек; В) III ширек :          Г) IV ширек
 3. Синустын ширектердегі таңбасы

А) I, II -«-«; III, IV-«+»;                         Б) I, III-«+»; II, IV-«-»

 1. B) I, II-«+»: III, IV-«-«; Г) II, III — «-»   I,IV-«+»
 2. sin және cos
 3. A) жұп және тақ: Б) жұп және жұп
 4. B) тақ және жұп; Г) тақ және тақ
 5. 1°тең
 6. A) 60 секунд: Б) 360 минут
 7. B) 1 радиан; Г) 60 минут
 8. 1°тең

А) 60 секунд;                      Б) 0,017 радиан;

В) 0,17 радиан;                   Г)  радиан

 1. sin2 + cos2 =

А)1;                    Б) 2;                    В)0;                     Г)-1

13.tg =

 1. A) sin a *cos: Б) ; В) ctga ;            Г)
 2. l+ctg2 a =

А)          Б) ;            В) ;        Г)tg a

 1. cos(a + )
 2. A) cos a cos+sin a sin; Б) sin a cos + cos a sin
 3. B) cos a cos-sin a sin                       Г);  sin a  — cos a sin
 4. sin(a + )
 5. A) cos a cos+sin a sin; Б) sin a cos + cos a sin
 6. B) cos a cos-sin a sin                       Г);  sin a  — cos a sin

17.tg(a + )

 1. A); Б)  ;
 2. B)

 

Келтіру формулалары

 1. Келтіру формулаларын пайдаланып есептеңдер:

sin 240°;   tg 300°;   cos (-405°)

 1. A) -/2; 1; /2;         Б) -/2;  -; /2;
 2. B) -/2; -; -1/2         Г) -1/2; -;-/2;

2.I ширек бүрышының тригонометриялық функциясына келтіріңдер:

tg(-);  cos();  sin();

 1. A) —tg; sin; cos; Б)ctg; sin ; sin  
 2. B) tg; cos; cos; Г)tg; —sin; -cos ;
 3. tg2 () табыңдар
 4. A) tg2; Б)-ctg2; B)ctg2;       Г) tg;
 5. Есептеңдер: cos(-120°)+sinl50°

A)l;               Б)1/2;              B)0;               Г) -1

 1. Ықшамдаңдар: sin2()+sin2()

A)0;      Б)1;              В) -1;             Г)2sin2

 1. Есептеңдер: tg(90°+450)+sin900+ cos(l80+60°)

А) 0.5;     Б)-1;    В)-0.5;   Г) 2

 1. Өрнекті түрлендіріңдер:
 2. A) tg; B)- tg; В) 1;    Г)-1
 3. (0.); cos 0.8; sin5/6аралығындағы тригонометриялық функция түріне

келтіріңдер:

 1. A) cos0, 2; sin/2;  Б) sin 0,3; 3; sin/6;
 2. B) –cos0, 2; sin/6 ; Г)-sin 0,3; 3; -sin/6;
 3. Салыстырыңдар: tg 135° және cos 120°
 4. A) аныктау мүмкін емес; Б) кіші; В) тең ; Г) үлкен
 5. 10. Өрнектің мәнін табыңдар: 2cos21500-3sin(-90°)-5ctgl350 A)-3,5; Б) 9,5; В)-0,5;    Г) 6,5