МАТЕМАТИКА күнтізбелік жоспар 6-сынып

МАТЕМАТИКА күнтізбелік жоспар

6-сынып

(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

 

Рет № Сағат № Тақырыптың атауы Сағат саны Мерзімі Ескеру
  І тоқсан 54сағ    
5-сыныптағы математика курсын қайталау 12    
      1. 1,2 Натурал сандар, өрнектерді ықшамдау 2    
      2. 3,4 Ондық  бөлшектерге амалдар қолдану 2    
      3. 5,6 Жай бөлшектер және оларға амаладар қолдану 2    
      4. 7,8 Теңдеу. Мәтінді есептерді теңдеу арқылы шығару 2    
      5. 9,10 Пайыз 2    
      6. 11,12 Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу 2    
І тарау.  Қатынас және пропорция 24    
      7. 13 Қатынас 1
      8. 14,15 Пропорция 2
      9. 16,17 Пропорцияның негізгі қасиеті 2
  10. 18 Есептер шығару 1
  11. 19,20 Шамалардың тура және кері пропорционалдығы 2
  12. 21 Есептер шығару 1
  13. 22 1-бақылау жұмысы 1
  14. 23 Пысықтау 1
  15. 24,25 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару 2
  16. 26 Есептер шығару 1
  17. 27,28 Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару 2
  18. 29 Диаграмманы салуда пропорцияны қолдану 1
  19. 30,31 Масштаб. 2
  20. 32,33 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера 2
  21. 34 Есептер шығару 1
  22. 35 2-бақылау жұмысы 1
  23. 36 Қосымша сағат 1
  ІІ тарау.  Рационал сандар және оларға амалдар қолдану 50    
37,38 Оң және теріс сандар. Координаталық түзу 2
39,40 Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар 2
41,42 Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару 2
43 Есептер шығару 1
44,45 Рационал сандарды салыстыру 2
46 Есептер шығару 1
  30. 47 3-бақылау жұмысы 1
  31. 48 пысықтау 1
49,50

 

 

Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу 2
51,52 Теріс рационал сандарды қосу 2
53 Есептер шығару 1
54 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1
ІІ тоқсан 42сағ
55 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1
56,57 Есептер шығару 2
58 Рационал сандарды қосудың қасиеттері 1
59,60 Рационал сандарды азайту 2
61,62 Есептер шығару 2
63,64 Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы 2
  42. 65 4-бақылау жұмысы 1
  43. 66 пысықтау 1
67,68 Рационал сандарды көбейту 2
69 Есептер шығару 1
70 Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері 1
71,72 Рационал сандарды бөлу 2
73 Есептер шығару 1
  49. 74 6-бақылау жұмысы 1
  50. 75 Қатемен жұмыс 1
  51. 76,77 Қайталау есептері 2
78,79 Рационал сандарға амалдар қолдану 2
80,81 Есептер шығару 2
82,83 Қайталау есептері 2
  55. 84 7-бақылау жұмысы 1
  56. 85 Қатемен жұмыс 1
  57. 86 Қайталау 1
  ІІІ тарау.  Өрнектер және тепе-теңдіктер 15    
87 Айнымалы. 1
88,89 Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу 2
90,91 Есептер шығару 2
92,93 Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер 2
94 Есептер шығару 1
95 8-бақылау жұмысы 1
96 Қайталау 1
                                                    ІІІ тоқсан   60 сағ
97 Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер 1
  66. 98,99 Өрнектерді тепе-тең түрлендіру 2
  67. 100,101 Есептер шығару 2
  ІV тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 16    
102,103 Санды теңдіктер және олардың қасиеттері 2
104 Теңдеуді шешіңдер 1
105,106 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге есептер 2
107,108 Есептер шығару 2
109,110 Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді  шығару 2
111,112 Есептер шығару 2
113,114 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 2
115 Есептер шығару 1
  76. 116 9-бақылау жұмысы 1
  77. 117 Қайталау 1
  V тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері 20    
118,119 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері 2
120,121 Сан аралықтары 2
122,123 Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы 2
124,125 Есептер шығару 2
126,127 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер 2
128 Есептер шығару 1
129,130 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі 2
131,132 Есептер шығару 2
133,134 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер 2
135 Есептер шығару 1
  88. 136 10-бақылау жұмысы 1
  89. 137 Қайталау 1
  VІ тарау.  Координаталық жазықтық 13    
138,139 Жазықтық. Перпендикуляр түзулер мен кесінділер 2
140,141 Параллель түзулер мен кесінділер 2
142,143 Координаталық жазықтық. 2
144,145 Тікбұрышты координаталар жүйесі 2
146 Есептер шығару 1
147,148 Остік және центрлік симметрия 2
  96. 149 11-бақылау жұмысы 1
  97. 150 Қосымша сағат 1
  VІІ тарау.  Функция. Сызықтық функция 15    
151 Функция. 1
152,153 Функцияны формула арқылы беру 2
154,155 Функцияны кесте арқылы беру 2
156 Функцияны графиктік тәсілмен беру 1
ІV тоқсан 60 сағ
157 Функцияны графиктік тәсілмен беру 1
158,159 Сызықтық функция және оның графигі 2
160 Есептер шығару 1
161,162 Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы 2
163 Есептер шығару 1
107. 164 12-бақылау жұмысы 1
108. 165 Қайталау 1
  VІІІ тарау.  Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері 21    
166 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның графигі 1
167 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі 1
168,169 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығару 2
170,171 Есептер шығару 2
172,173 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығару 2
174,175 Есептер шығару 2
115. 176 13-бақылау жұмысы 1
177,178 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығару 2
179,180 Есептер шығару 2
181,182 Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару 2
183,184 Есептер шығару 2
120. 185 14-бақылау жұмысы 1
121. 186 Қайталау 1
6-сыныптағы математика курсын қайталау 18
122. 187,188 Қатынас және пропорция 2
123.              189,190 Рационал сандар және оларға амалдар қолдану 2    
124.              191,192 Өрнектер және тепе-теңдіктер 2    
125.              193,194 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 2    
126.              195,196 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері 2    
127.              197,198 Координаталық жазықтық 2    
128.              199,200 Функция. Сызықтық функция 2    
129.              201,202 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері 2    
130.              203 Жылдық қорытынды бақылау жұмысы 1    
131.              204 пысықтау 1    
132.              Барлығы 204