МАТЕМАТИКА күнтізбелік жоспар 6-сынып

МАТЕМАТИКА күнтізбелік жоспар

6-сынып

(барлығы 204 сағ, аптасына 6 сағ)

 

Рет №Сағат №Тақырыптың атауыСағат саныМерзіміЕскеру
 І тоқсан54сағ  
5-сыныптағы математика курсын қайталау12  
      1.1,2Натурал сандар, өрнектерді ықшамдау2  
      2.3,4Ондық  бөлшектерге амалдар қолдану2  
      3.5,6Жай бөлшектер және оларға амаладар қолдану2  
      4.7,8Теңдеу. Мәтінді есептерді теңдеу арқылы шығару2  
      5.9,10Пайыз2  
      6.11,12Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу2  
І тарау.  Қатынас және пропорция24  
      7.13Қатынас1
      8.14,15Пропорция2
      9.16,17Пропорцияның негізгі қасиеті2
  10.18Есептер шығару1
  11.19,20Шамалардың тура және кері пропорционалдығы2
  12.21Есептер шығару1
  13.221-бақылау жұмысы1
  14.23Пысықтау1
  15.24,25Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару2
  16.26Есептер шығару1
  17.27,28Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару2
  18.29Диаграмманы салуда пропорцияны қолдану1
  19.30,31Масштаб.2
  20.32,33Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера2
  21.34Есептер шығару1
  22.352-бақылау жұмысы1
  23.36Қосымша сағат1
 ІІ тарау.  Рационал сандар және оларға амалдар қолдану50  
37,38Оң және теріс сандар. Координаталық түзу2
39,40Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар2
41,42Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару2
43Есептер шығару1
44,45Рационал сандарды салыстыру2
46Есептер шығару1
  30.473-бақылау жұмысы1
  31.48пысықтау1
49,50

 

 

Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу2
51,52Теріс рационал сандарды қосу2
53Есептер шығару1
54Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу1
ІІ тоқсан42сағ
55Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу1
56,57Есептер шығару2
58Рационал сандарды қосудың қасиеттері1
59,60Рационал сандарды азайту2
61,62Есептер шығару2
63,64Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы2
  42.654-бақылау жұмысы1
  43.66пысықтау1
67,68Рационал сандарды көбейту2
69Есептер шығару1
70Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері1
71,72Рационал сандарды бөлу2
73Есептер шығару1
  49.746-бақылау жұмысы1
  50.75Қатемен жұмыс1
  51.76,77Қайталау есептері2
78,79Рационал сандарға амалдар қолдану2
80,81Есептер шығару2
82,83Қайталау есептері2
  55.847-бақылау жұмысы1
  56.85Қатемен жұмыс1
  57.86Қайталау1
 ІІІ тарау.  Өрнектер және тепе-теңдіктер15  
87Айнымалы.1
88,89Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу2
90,91Есептер шығару2
92,93Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер2
94Есептер шығару1
958-бақылау жұмысы1
96Қайталау1
                                                    ІІІ тоқсан   60 сағ
97Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар. Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге есептер1
  66.98,99Өрнектерді тепе-тең түрлендіру2
  67.100,101Есептер шығару2
 ІV тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер16  
102,103Санды теңдіктер және олардың қасиеттері2
104Теңдеуді шешіңдер1
105,106Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге есептер2
107,108Есептер шығару2
109,110Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді  шығару2
111,112Есептер шығару2
113,114Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер2
115Есептер шығару1
  76.1169-бақылау жұмысы1
  77.117Қайталау1
 V тарау.  Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері20  
118,119Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері2
120,121Сан аралықтары2
122,123Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы2
124,125Есептер шығару2
126,127Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер2
128Есептер шығару1
129,130Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі2
131,132Есептер шығару2
133,134Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер2
135Есептер шығару1
  88.13610-бақылау жұмысы1
  89.137Қайталау1
 VІ тарау.  Координаталық жазықтық13  
138,139Жазықтық. Перпендикуляр түзулер мен кесінділер2
140,141Параллель түзулер мен кесінділер2
142,143Координаталық жазықтық.2
144,145Тікбұрышты координаталар жүйесі2
146Есептер шығару1
147,148Остік және центрлік симметрия2
  96.14911-бақылау жұмысы1
  97.150Қосымша сағат1
 VІІ тарау.  Функция. Сызықтық функция15  
151Функция.1
152,153Функцияны формула арқылы беру2
154,155Функцияны кесте арқылы беру2
156Функцияны графиктік тәсілмен беру1
ІV тоқсан60 сағ
157Функцияны графиктік тәсілмен беру1
158,159Сызықтық функция және оның графигі2
160Есептер шығару1
161,162Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы2
163Есептер шығару1
107.16412-бақылау жұмысы1
108.165Қайталау1
 VІІІ тарау.  Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері21  
166Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның графигі1
167Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі1
168,169Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығару2
170,171Есептер шығару2
172,173Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығару2
174,175Есептер шығару2
115.17613-бақылау жұмысы1
177,178Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығару2
179,180Есептер шығару2
181,182Мәтінді есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шығару2
183,184Есептер шығару2
120.18514-бақылау жұмысы1
121.186Қайталау1
6-сыныптағы математика курсын қайталау18
122.187,188Қатынас және пропорция2
123.             189,190Рационал сандар және оларға амалдар қолдану2  
124.             191,192Өрнектер және тепе-теңдіктер2  
125.             193,194Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер2  
126.             195,196Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері2  
127.             197,198Координаталық жазықтық2  
128.             199,200Функция. Сызықтық функция2  
129.             201,202Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері2  
130.             203Жылдық қорытынды бақылау жұмысы1  
131.             204пысықтау1  
132.             Барлығы204