Математика пәнінен тест тапсырмалары (5-11 сыныптарға арналған)

Математика пәнінен тест тапсырмалары (5-11 сыныптарға арналған)

Атырау қаласы
5 сынып
І-нұсқа
900-дің 15%-ін табыңыз:
А)1350 В)6 С)135 Д)75 Е)8
2.Ондық бөлшек түрінде жазыңыз:3/11
А)0,(272) В)0,2(72) С)0,2727272 Д)0,2(7) Е)жауабы жоқ
3.Табыңдар:ЕКОЕ(42,24)?
А)84 В)168 С)212 Д)146 Е)48
4.Дүкенге 221 кг алма және 884 кг алмұрт әкелінді. Дүкенге қанша пайыз алмұрт әкелінді?
А)75% В)25% С)20% Д)80 % Е)40%
5. Процент түрінде жазыңыз:119/700
А)17% В)25% С)20% Д)80% Е)90%
6.Сәуле кітаптың 25 бетін оқыды. Бұл кітаптың барлық бетінің 20%-і. Сәуле оқыған кітапта барлығы неше бет бар?
А)130 В)100 С)125 Д)70 Е)90
7.Өрнектің мәнін табыңыз: (1 2/3-1/6)∙2 2/3:55/6
А)24/35 В)0,2 С)26/35 Д)1,2 Е)1
8.Дұрыс бөлшекті табыңыз:
А)12/5 В)8/5 С)7/5 Д)3/5 Е)5/5
9.Жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз:9,36712
А)9,36 В)9,37 С)9,367 Д)9,368 Е)9,30
10.Есептеңіз:7/15+4/15
А)13/15 В)8/15 С)11/30 Д)11/15 Е)2/15
11.Бөлшектердің ортақ бөлімін табыңыз:3/14,4/7,3/10
А)35 В)140 С)70 Д)7 Е)жауабы жоқ
12. 3:14 бөліндісін бөлшек түрінде жазыңыз:
А)14/3 В)3/3 С)3/14 Д)14/14 Е)3,14
13.Бөлшекті қысқартыңыз:(33∙3∙4∙2∙7)/(77∙9∙24)
А)1/12 В) 1/6 С) 1/18 Д) 1/11 Е)жауабы жоқ
14.81/23 бөлшегін аралас сан түрінде жазыңыз:
А)4 3/23 В)2 11/23 С)2 5/23 Д)3 12/23 Е)4 23/3
15.Турист 1сағатта орта есеппен 3 1/3 км жүреді. Ол 1 1/2 сағатта қанша жол жүреді?
А)4 5/6 км В)5 1/6 км С)5км Д)3км Е)жауабы жоқ
16.Бөшкеде 7/8 кг бал бар. Осындай 6 бөшкеде қанша бал бар?
А)5 1/4 кг В)6 1/8 кг С)5 3/8 кг Д)8кг Е)жауабы жоқ
17.Теңдеуді шешіңіз:(3/5+3/4 x)∙20=42
А)6 В)8 С)5,8 Д)0,6 Е)жауабы жоқ
18.Сандардың арифметикалық ортасын табыңыз:5,83; 15,76;14,931; 23,519
А)30,02 В)60,04 С)15,01 Д)240,16 Е)жауабы жоқ
19. 2 минут 7 секунд 1 сағаттың қанша бөлігін құрайды?
А)207/600 В) 207/3600 С) 127/3600 Д) 27/60 Е) 27/600
20.Есептеңіз: 13,23+2,59
А)13,472 В)134,72 С)15,82 Д)1,3472 Е)жауабы жоқ
21.х-ті табыңыз: 5x/17+(5+4x)/17=611/17
А)12 В)153 С)10 Д)11 Е)жауабы жоқ
22.Координаталық сәуледе қай сан оқ жақта орналасқан?
А)5,083 В)5,1 С)5,0217 Д)5,0999 Е)5,09
23.Өлшемдері 5,7дм, 4,3дм және 3,5дм болатын тік параллелепипедтің көлемін табыңыз:
А)119,02 дм3 В)13,5 дм3
С)59,51 дм3 Д)27 дм3 Е)жауабы жоқ
24.Трактор 7 сағатта жердің 35% -ін жыртты. Қалған жерді жыртуға қанша уақыт қажет?
А)20сағ В)13сағ С)7сағ Д)5сағ Е)жауабы жоқ
25.Өзеннің ұзындығы 2,7км, ал картада 5,4см. Масштабты анықтаңыз:
А)1:20000 В)1:5000 С)1:50000 Д)1:1000 Е)жауабы жоқ

ІІ-нұсқа
1. 75%-і 15-ке тең болатын санды табыңыз:
А)20 В)600 С)55 Д)400 Е)40
2. Табыңдар:ЕҮОБ(42,56)?
А)14 В)24 С)32 Д)21 Е)7
3.Ыдыста 5/14 л қаймақ бар. Осындай 4ыдыста қанша қаймақ бар?
А)1 3/7 В) 1 3/14 С) 1 5/14 Д) 1 3/17 Е)жауабы жоқ
4.Бөлшекті қысқартыңыз:(15∙28∙5∙)/(119∙60)
А)10/17 В) 5/17 С) 5/7 Д) 1/17 Е) жауабы жоқ
5.Бөлшектердің ортақ бөлімін табыңыз:7/34,3/17,5/8
А)102 В)34 С)16 Д)17 Е)жауабы жоқ
6.Бөлшекті процентпен жазыңыз: 351/650
А)54% В)540% С)0,54% Д)5400% Е)жауабы жоқ
7.Бақта барлығы 120қайың мен қарағай бар.Қарағай барлық ағаштың 60%-ын құраса, бақта қанша қайың бар?
А)75 В)81 С)750 Д)48 Е)жауабы жоқ
8. Бұрыс бөлшекті табыңыз:
А)3/7 В)12/7 С)5/7 Д)1/7 Е)2/7
9. 1 сағат 53 минут тәуліктің қанша бөлігін құрайды?
А)153/1440 В) 113/2400 С)1 53/60 Д) 113/1440 Е)жауабы жоқ
10. Есептеңіз:11/19-5/19
А)6/19 В)16/19 С)16/38 Д)5/19 Е)1
11.Тік параллелепипедтің ұзындығы 7,3м, ені 6,1м , ал көлемі 187,026м3 болса, оның биіктігін есептеңіз:
А)4,2м В)4,69м С)80,113м Д)42м Е)жауабы жоқ
12. 13/37 бөлшегін бөлінді түрінде жазыңыз:
А)13:37 В)13*37 С)37:13 Д)13+37 Е)13-37
13.Мыңдық үлеске дейін дөңгелектеңіз:13,83671
А)13,84 В)13,83 С)13,837 Д)13,836 Е)13,8367
14 . 6 3/41 аралас санын бұрыс бөлшек түрінде жазыңыз:
А)240/41 В)249/41 С)246/41 Д)63/41 Е)50/41
15.Теңдеуді шешіңіз:8,6x-1,9x+1,6-2,4x=15,145
А)30,15 В)3,15 С)31,5 Д)3,015 Е)жауабы жоқ
16.Теплоход 7сағатта 201,6 км, ал ағысқа қарсы 13,6 сағатта 367,2 км жүрсе, ағыстың жылдамдығын табыңыз:
А)82,8 км/сағ В)3,6 км/сағ
С)1,8 км/сағ Д)4,3 км/сағ Е)жауабы жоқ
17.Қай сан координаталық сәуледе оқ жақта орналасқан?
А)16,83 В)16,091 С)16,7912 Д)17 Е)16,001
18.Сандардың арифметикалық ортасын табыңыз:13,833; 15,27; 16,939; 10,59
А)226,528 В)28,316 С)14,158 Д)56,632 Е)30
19.Амалдарды орындаңыз:(21,058-14,1127+2,6105)-(4,927+6,25-2,11)
А)0,53 В)10,4208 С)0,4888 Д)0,496 Е)0,469
20.Тіктөртбұрыштың периметрі 192 см, ұзындығы 12 см болса, оның ауданын табыңыз:
А)68см2 В)2160см2 С)1008 см2 Д)108 см2 Е)жауабы жоқ
21.Өзен ұзындығы 125 км, ал картада 5 см болса, масштабты анықтаңыз:
А)1:2500000 В)1:400000 С)1:250000 Д)1:2000 Е)жауабы жоқ
22.Сүттің 14%-інен сүзбе алынса, 5,6 кг сүзбе алу үшін қанша сүт қажет?
А)18кг В)25кг С)40кг Д)30кг Е)56кг
23.Өзара кері сандар жұбын анықтаңыз:
А)1/3 және 9 В) 1/9 және 9
С) 1/9 және3 Д)0,9 және 9 Е)жауабы жоқ
24.Доғал бұрышты көрсетіңіз:30° ,90° ,120°,60°, 150°,180°?
А) 30°,60° В) 120°,150°
С) 60°,90°,120° Д) 90°,120°,150°,180° Е)жауабы жоқ
25.Процентпен жазыңыз:15/125
А)120% В)12% С)0,12% Д)1,2% Е)жауабы жоқ

6 сынып
І-нұсқа
1.Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:2x/36=5/6
А) 5 В) 16 С)3 Д)30 Е)15
2. Есепте:2/3-2/3:2/3+2/3∙2/3
А) 1/9 В)2/9 С)0 Д)1/3 Е)4/9
3. Теңдеуді шешіңіз:7x-4=x-16
А) 2,5 В)2 С)3 1/3 Д)-2 Е)-2,5
4.Теңсіздікті шешіңіз:-2x>4
А)(-2;∞) В)(-∞;-2) С)(2;∞)
Д)(-∞;2) Е)(-2;-4)
5.135 м-лік сым екі бөлікке бөлінді. Бұл сымның бір бөлігі екіншісінен 2 есе ұзын. Осы бөліктердің ұзындығын табыңыз:
А) 37,75 м ,10,25м В)67м,68м С)100м,35м
Д)45м,90м Е)54м,81м
6.Поезд 2 сағатта 144 км жол жүреді. 3 сағатта қанша жол жүреді?
А) 218 км В) 72 км С) 216 км Д) 148 км Е) 74 км
7. Жақшаны аш: 9(x^2+3x-2)
А) 9x^2+27x-7 В) 9x^2-27x+18 С) 9x^2+27x-18
Д) 9x^2+12x-18 Е) 9x^2+27x+11
8.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: {█(5x-3≤3x-7@9-4x>25 )┤
А) (-2;4) В)(-∞;-2] С)(-4;∞) Д)(-4;-2] Е)(-∞;-4)
9.Теңдеулер жүйесін шешіңіз: {█(2x-3y=16@x+2y=1 )┤
А) (-2;5) В)(0;4) С)(3;4) Д)(5;-2) Е)(-5;2)
10. Жүгі бар ұшақ 2640 кг. Ондағы жүк 990кг жүктің массасы ұшақтың массасының неше пайызы?
А) 60% В)70% С)62,5% Д)60,5% Е)37,5%
11. -3y+5(2y-3) өрнегінің мәнін тап: y=-1,3
А) 15 В)-24,1 С)24,1 Д)-15 Е)-9,1
12. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 11/33=2/3x
А) 6 В)3 С)5 Д)2 Е)1
13. Теңдеуді шешіңіз: (0,75(12x-4)-x-1)/(2x-1)
А)Түбірі жоқ В){2} С){3 1/4} Д){0,5} Е){-5,6}
14.4 м3қара бидай дәнінің салмағы 2,8 т. 10,7 м3 қара бидай дәнінің салмағы қандай?
А)7,5 В)15,2 С)7 Д)74,9 Е)7,49
15.Теңсіздікті шешіңіз: -3x>-9
А)(3;∞) В)(0;3) С) (-1;-3) Д)(-3;∞) Е)(-∞;3)
16. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 15:x=6,3:4,2
А)30 В)1/30 С)1/10 Д)22,5 Е)10
17. 5 кг алма үшін 120 теңге төленді. 7 кг алма үшін неше теңге төлеу керек?
А) 166т В)168т С)170т Д)169т Е)167т
18. Теңдеуді шешіңіз: 1/(x-3)=2
А) 5 В)2,5 С)-2,5 Д)-3,5 Е)3,5
19. Теңсіздікті шешіңіз: -(x+5)/3>(5x-1)/4
А)(-∞;17/19) В)(-∞;-17/19) С)(17/19;+∞)
Д)(-∞;1,5) Е)(1,5;+∞)
20.Есептеңіз: (-1/2+0,66(6) )∙0,36-2
А) -1,92 В)-1,96 С)-1,94 Д)2,06 Е)3,06
21. Автомобиль бөліктеріне жарамды болаттың құрамында 3,4% никель бар. 2,2 тонна болаттың құрамындағы никельдің массасын табыңыз:
А) 0,748т В)1,545т С)0,647т Д)0,0647т Е)0,0748т
22.Қоспадағы алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5:3-ке тең. 32 г қоспада қанша алтын, қанша күміс бар?
А) 20г,12г В)18г, 14г С)22г, 10г Д)21г, 11г Е)19г, 13г
23.Теңсізіктер жүйесін шешіңіз: {█(3x+2<7x-4@-x/3≥-1 )┤
А) (-∞;3/2) В)[1,5;3] С)0 Д)(1,5;3] Е)[3;∞)
24.(5a^2-3x^2 )+(-a^2-2ax-x^2 )+(5a^2-2ax-3y^2 ) өрнегінің
a=-1,x=1,y=-1 болғандағы сан мәнін табыңыз:
А) 32 В)6 С)-3 Д)-11 Е)8
25.Аргументтің қандай мәнінде y=-0,4x+5 функцияcының мәні 13-ке тең болады?
А) -20 В)-15 С)20 Д)15 Е)-18
ІІ-нұсқа
1. Амалдарды орындаңыз: (2 1/3+3,5):(-4 1/6+3,5)+24/11
А) 4 В)-4 С)0,4 Д)-0,4 Е)1/4
2.Теңсіздікті шешіңіз: x+2-(x+3)/2>(2x-4)/3
А) x<13 В) x>13 С) x>12 Д) x>15 Е) x<11
3.Есептеңіз: 4/5∙(5 1/4-7 1/3)-5/6
А)-2 1/3 В) -1 1/6 С) -2 1/2 Д) 2 1/2 Е) 2 1/3
4.Теңсіздікті шешіңіз: (2x-7)/2-x/2>x+1
А) (149/3;∞) В)(17;∞) С)(-∞;17) Д)(-∞;-17) Е)(-17;17)
5. Периодты шектеусіз ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазыңыз 7,2(3):
А) 217/30 В) 223/30 С) 219/30 Д) 211/30 Е) 221/30
6.Теңсіздікті шешіңіз:(x+4)/7-(x+7)/4>-3
А)(149/3;∞) В)(17;∞) С)(-∞;17) Д)(-∞;-17) Е)(-17;17)
7.Теңдеуді шешіңіз: (x-3)/(x-2)=6,5/1,5
А) 3,7 В)2 С)1,7 Д)3 Е)2,7
8.Теңсіздікті шешіңіз: (2x+3)/2-(x+2)/3>(x-1)/2
А)x<-2 В)x>-2 С)x>-8 Д)x>0 Е)x<-8
9. (x-2)/5-(2x+3)/3>1 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз:
А) 6 В)7 С)-6 Д)2 Е)3
10.Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:7,5:3,5=x:14
А)30 В)70 С)7 Д)3 Е)19,6

11.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:{█(x-5<x/6@6-0,6x≤1,4x)┤

А)(-∞;6) В)(3;+∞) С)[3;+∞) Д)(-6;-3] Е)[3;6)
12. 4м3 қара бидай дәні 2,8 т тартады. 6,5 м3 қара бидай дәні қанша тартады?
А)45,5т В)7т С)4,55т Д)8т Е)18,2т
13.Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:x/(1-x)<0
А)(0;1) В)(-1;0) С)(-∞;0)∪(1;+∞) Д)(-∞;-1)∪(0;+∞) Е)(-∞;-1)∪(1;+∞)
14. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:{█(3x+2<7x-4@-x/3≥-1)┤
А)[1,5;3] В)(1,5;3] С)(-∞;3/2) Д)0 Е)[3;+∞)
15. Теңдеуді шешіңіз:(x-3)/(x-2)=6,5/1,5
А)3 В)3,7 С)2 Д)1,7 Е)2,7
16. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: 3/(2-x)≤0
А)(-∞;2) В)(2;+∞) С)(-∞;-2) Д)(-∞;-2) Е)[2;+∞)
17.0,(18) шексіз ондық периодты бөлшекті жай бөлшек түрінде көрсетіңіз:
А)11/2 В)2/7 С)7/11 Д)2/11 Е)11
18.Пропорциядан х-ті табыңыз:36/(x-3)=54/3
А)5 В)4 С)3 Д)2 Е)1
19.Теңдеуді шешіңіз:14(2x-3)-5(x+4)=2(3x+5)+5x
А)6 В)5 С)4 Д)3 Е)2
20.Теңсіздікті шешіңіз: 5x-(5x-3)/3≤11
А)x<-5 В)x>-3 С)x≤3 Д)x≥5 Е)x<-3
21. (a-5)(a-1)-(a+2)(a-3) өрнегінің a=-2,6 болғандағы сан мәнін табыңыз:
А)53 В)-24 С)24 Д)42 Е)-18
22.Амалдарды орындаңыз: (13 7/12-8 1/3)∙(-3/7)
А)-2 3/7 В)-2,5 С)2 1/4 Д)-2,25 Е)-9
23. Теңдеуді шешіңіз: 1,08/0,3=1,8/x
А)50 В)0,5 С)5 Д)0,05 Е)6,48
24.Теңдеуді шешіңіз: x/2,4=0,75/32
А)x=-56,25 В)x=0,05625 С)x=56,25
Д)x=5,625 Е)x=-5,625
25.Теңсіздікті шешіңіз: -2x≤-12
А)(-4;∞) В)[6;∞) С)(0;4) Д)(-∞;0) Е)[0;6]
7 сынып
І-нұсқа
1.Бөлшектің мәнін тап: (3a^2)/(2a-1), мұнда a=2
А)3 В)2,4 С)4 Д)6 Е)-3
2.Көпмүше түрінде жазыңыз: (a-b)^3
А)a^3-b^3 В)a^3-3a^2+3ab^2-a^3
С) a^3+3a^2 b-3ab^2+b^3 Д)a^3+b^3 Е)a^3+3a^2 b+3ab^2+b^3
3.Амалды орында:
А)В)С)Д)Е)
4.Көбейткіштерге жіктеңіз: a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac
А)(a+c)(c+b) В)(a+b+c)^2
С) (a+b)(c+b) Д) (a+b-c)^2 Е) (a+b)(a+c)
5.Бөлшекті қысқартыңыз:(a^3-a)/(a^4-1)
А)a/(a^2-1) В) a/(a^2+1) С) a+1 Д) 1 Е)-1
6.Бөлшекті қысқартыңыз:(a^2-9b^2-a+3b)/(a^2-9b^2 )
А) (a+3b-1)/(a-3b) В) (a+3b-1)/(a-3b) С) (3b-1)/(a+3b) Д) (a+b-1)/(a-3b) Е) (a-1)/(a-3b)
7.Бөлшекті қысқартыңыз:(14a^4)/(49a^3 b^2 )
А)b/7 В) a/7 С) a/b Д) 2a/7b Е) b/a
8.Өрнекті ықшамдаңыз:((m-2)/(m+2)-(m+2)/(m-2)):8m/(m^2-4)
А)-0,25 В)-1 С)1 Д)0,25 Е)0,2
9.Өрнекті ықшамдаңыз:(3/(2x-y)-2/(2x+y)-1/(2x-5y)):y^2/(4x^2-y^2 )
А)24/(5y-2x) В) 12/(5y-x) С) (24y^2)/(5x-2y) Д) 24/(5y-2x) Е) 24/(5y-2x)
10. Өрнекті ықшамдаңыз:(a^3-b^3)/b(a^2-ab+b^2 ) -a/b
А)b В)(2a+b)/b С)1 Д)(a+1)/b Е)(a+2b)/(2a-b)
11. Өрнекті ықшамдаңыз:(xy)^3∙(-3x^4 y^2 )
А)-3x^7 y^5 В)3/5 x^5 y^6 С)1/3 x^7 y^5 Д)3xy^5 Е) 3x^7 y^5
12. Өрнекті ықшамдаңыз:(x^3+27)/(x-3)-x^2-3x-9
А)5-2x В)2x+5 С)54/(x-3) Д)1/2 (3x-1) Е)4-3x
13. Квадраттың периметрі 12 см. Оның екінші бір квадраттың ауданына қатынасы 1:4 қатынасындай. Екінші квадраттың периметрін табыңыз:
А)36 см В)24 см С)4 см Д)3 см Е)48 см
14. Көбейткіштерге жіктеңіз:a^6-a^4+2a^3+2a^2
А)a^2 (a+1)(a^3-a^2+2) В) a^2 (a+1)(a^3+a^2-2)
С) a〖(a+1)〗^2 (a^3+a^2+2) Д) a^2 (a-1)(a^3-a^2+2)
Е) a^3 (a+1)(a^2-a+2)
15.Өрнекті ықшамдаңыз:(1/(1-y)-y):(y^2-y+1)/(y^2-2y+1)
А)7-3y В)1+y С)y+5 Д)1-y Е)y-10
16.Өрнекті ықшамдаңыз:(x^2-y^2)/(x-y)-(x^3-y^3)/(x^2-y^2 )
А)xy/(x+y) В) xy/(x-y) С) (x-y)/xy Д) (x-y)/(x+y) Е) (x+y)/xy
17. Бөлшекті қысқартыңыз:(a^4-b^4)/(a^2 b+ab^2 )
А)a+b В)(a+b)/(a-b) С)(a+b)(a^2-b^2 )/ab Д) (a^2+b^2 )(a-b)/ab Е) 1/ab
18.Өрнекті ықшамдаңыз:(a^2-1)/(a-b)∙(7a-7b)/(a^2+a)
А)(7a-7)/a В) (-7a-7)/a С) (a+1)/(a-b) Д) 7(a+1)/a Е)-7(a-1)/a
19.Өрнекті ықшамдаңыз:(-2/3 pq^4 )^2∙(-27p^5 q)
А)18p^6 q^5 В)-12p^7 q^9 С)-p^7 q^3 Д) p^7/q^3 Е) 12p^7 q^9
20. Өрнекті ықшамдаңыз:((a^3+b^3)/(a+b)-ab):(a^2-b^2 )+2b/(a+b)
А)1 В)5 С)-4 Д)10 Е)2
21. Өрнекті ықшамдаңыз:(2x+1-1/(1-2x)):(2x-(4x^2)/(2x-1))
А)5 В)-2x С)1-2x Д)2x-1 Е)2x
22. Өрнекті ықшамдаңыз:a(a^2+2ab+b^2 )/(a^3-b^3 )-b/(a-b)
А) (a^2+2ab-b^2)/(a+b) В) (a^2+2ab-b^2)/(a^3+b^3 ) С) (a+b)/(a-b) Д) 2a/(a^3+b^3 ) Е)1
23.Бөлшекті қысқартыңыз:(25x^2-20xy)/(16y^2-20xy)
А)5x/y В)-5x/4y С) 4y/5x Д) 5x/4y Е) 4xy
24. Өрнекті ықшамдаңыз:(ab/(a^2-b^2 )-b/(2a-2b)):2b/(a^2-b^2 )
А)(a-b)/2 В) a+b С)(a+b)/4 Д)a-b Е)(a-b)/4
25. Өрнекті ықшамдаңыз:(-xy/3+2x^2 )∙(-3x)
А)-(x^2 y)/9-6x^3 В)x^3 y-6x^3
С)x^2 y-3x^3 Д)-5x^2 y Е)x^2 y-6x^3

ІІ-нұсқа
1.Бөлшек түрінде жазыңыз:(b-c)/b+b/(b+c)
А)(2b-c)/(2b+c) В) (2b^2-c^2)/(b^2+bc) С) 2(b-c)/b Д) c^2/b(b+c) Е) (b-c)/(b+c)
2. 1-x-x^2-x^3 өрнегінің x=-1/2 болғандағы сан мәнін табыңыз:
А)1 3/8 В) 7 1/2 С) 8 2/9 Д)17 Е)0
3.Өрнекті ықшамдаңыз:x/(2a^2-ax)-4a/(2ax-x^2 )
А)5-4ax В)-(5-ax)/3ax С)-(2a+x)/ax Д)4ax-1 Е)6-7ax
4.Көбейткіштерге жіктеңіз:5ax^2-10ax-bx+2b-x+2
А)(x-2)(5ax+b+1) В) (x+2)(5ax-1)
С) (x-2)(5ax-b-1) Д) (x+2)(5ax-b-1)
Е) (x-2)(ax-5b-1)
5.Өрнекті ықшамдаңыз:(a^2-b^2)/(a^4-b^4 )+a/(a^2+b^2 )
А) (a+1)/(a^2+b^2 ) В) 1/(a^2+b^2 ) С) 2/(a^4-b^4 ) Д) (a+1)/ab Е)1
6. Өрнектің мәнін табыңыз:((1 1/2)^3-3/4):7/8
А)1 5/7 В)5 С)3 Д)1/3 Е)6 6/7
7. x^3+x^2+x+1 алгебралық өрнегінің x=4 болғандағы сан мәнін табыңыз:
А)-23 В)85 С)58 Д)0 Е)97
8.Периодты шектеусіз 0,5(66)ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазыңыз:
А)187/330 В)185/330 С)193/330 Д)191/330 Е)189/330
9.Өрнекті ықшамдаңыз: (a^2+3a)/(ax-5x+8a-40)-a/(x+8)
А)a-5 В)x-4 С)8a/(a-5)(x+8) Д)a-x+3 Е)2-5x
10.Көбейткіштерге жіктеңіз:(a^2+a+4)^2+8a(a^2+a+4)+15a^2
А) (a+2)^2 (a^2-6a-4) В) (a-2)(a^2+6a+4)
С) (a-2)^2 (a^2+6a+4) Д) (a+2)^2 (a^2+6a+4)
Е) (a+2)(a^2+6a+4)
11.Көбейткіштерге жіктеңіз: ax^2+bx^2+ax-cx^2+bx-cx
А)x(x+1)(a+b-c) В) (x+1)(a-b+c)
С) x(x-1)(a+b-c) Д) x(x-1)(a+b+c)
Е) x(x+1)(a-b-c)
12. (x-2)(x-3)+(x+6)(x-5)-2(x^2-7x+13) көпмүшелігінің x=5,6 болғандағы сан мәнін табыңыз:
А)19 В)0 С)6 Д)15 Е)-9
13. 0,(7)санын жай бөлшек түрінде көрсетіңіз:

А)7/8 В)3/4 С)5/6 Д)7/9 Е)5/7
14.Бөлшекті қысқартыңыз: (a^3+a^2+a^2 b)/(a^2-b^2+a-b)
А)a/(a-b) В)(a-b)/a С)a^2/(a+b) Д)a^2/(a+b) Е)(a+b)/(a-b)
15. Көбейткіштерге жіктеңіз: 5a(x+y)-x-y
А)(x+y)(5a-1) В) (x-y)(5a-1)
С) (x+y)(5a+1) Д) (x-2y)(5a-1)
Е) (x+y)(1-5a)
16.Есептеңіз:(3,2∙〖10〗^9∙4,2∙〖10〗^(-3))/(1,6∙〖10〗^4 )
А)0,84 В)840 С)84 Д)8,4 Е)8400
17.Өрнекті ықшамдаңыз: (3x-6)/(x+3)∙(x^2-9)/(x^2-4)
А)3(x^2-9)/(x^2-4) В)x+3 С)3(x-3)/(x+2) Д)x-3 Е)27/4
18.Жақшаны ашыңыз: (x+2y)^2
А)x^2+2xy+4y^2 В) x^2+4xy+2y^2
С) x^2+2xy+2y^2 Д) x^2+4y^2
Е) x^2+4xy+4y^2
19.Көбейтуді орында: (a/5+b/5)∙(a-b)/(a+b)
А)(a+b)^2/5(a-b) В) 5/(a-b) С) (a-b)/10 Д) (a^2-b^2)/(5a+b) Е) (a-b)/5
20.Көпмүше түрінде жазыңыз: (x^2-11)(11+x^2 )
А)x^4-121 В)121-x^4
С)x^4-22x^2-121 Д)x^2+22x^2+121
Е)x^2-22x-121
21.Көбейтуді орындаңыз:(7x-y)(y+7x)
А)49x^2-14xy+y^2 В) 49x^2-y^2
С) 49x^2+14xy-y^2 Д) y^2+49x^2
Е) y^2-49x^2
22.Көбейтіндіні көпмүшелік түрінде жазыңыз:(3-b)(b^2+3b+9)
А)4b^2+27 В)27+b^3 С)b^3+9b+9
Д)3b^2-b^3+12b Е)27-b^3
23.Өрнектің мәнін табыңыз:〖14〗^15/(2^13∙7^14 )
А)28 В)26 С)24 Д)14 Е)196
24.Өрнекті көпмүше түріне келтіріңіз:(a-3x+6)(a-3x-6)
А)a^2+6ax+9x^2-36 В) a^2-6ax-9x^2-36
С) a^2-6ax+9x^2-36 Д) a^2-9x^2-36
Е) a^2+9x^2+36
25.Өрнектің мәнін табыңыз: a^(-9)/(a^(-2)∙a^(-5) ) ,егер a=1/2 болса:
А)-4 В) — 1/4 С)1/4 Д)4 Е)1

8 сынып
І-нұсқа
1.Есептеңіз: √(9+4√5∙) (√5-2)
А) 2(√5+2) В) 2 С) 1 Д) 3(√5+2) Е)-1
2. Теңдеуді шешіңіз:x^2+2x-48=0
А) 6;-8 В) -6;-8 С) -6;8 Д) 12;16 Е)6;8
3. Теңсіздікті шешіңіз: (x^2+4)(x+4)(x-8)≤0
А) (-∞;-4]∪[8;+∞) В) [-4;8] С) [-8;4] Д) [-4;-2]∪[2;8] Е)[-2;2]
4.Теңсіздікті шешіңіз: x^3-4x<0
А) (-2;2) В) (0;2) С) (-∞;-2)∪(0;2)
Д) (-2;0)∪(2;+∞) Е)(-1;-4)
5. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: 12/(3+√2-√3)
А)3(√2-6+3√6-4√3) В) 3(5√2+6+3√6-4√3)
С) (15√2+3√6-4√3) Д) 3(5√2+6-3√6-4√3) Е) 3(7√2+5+3 12/(3+√2-√3)+4√3)
6. Теңдеуді шешіңіз:(3 x-3)/(2x^2-2)-(2x+2)/(3x^2+6x+3)=5(x-1)/(12x^2-24x+12)
А) 0; В) -3; С) 4; Д) 3; Е)-4
7. Теңсіздікті шешіңіз: x^2-4x-5≤0
А) (0,5;1) В) [-1;5] С) (3;5) Д) (1;5) Е)(1;4)
8. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: 4/(√10+√2)
А)(√10-√2)/3 В) (√10-√2)/2 С) (√10+√2)/3 Д) (√10+√2)/2 Е) √10-√2
9. Теңдеуді шешіңіз: x^2-7x+6=0
А) 1;6 В) 4;5 С) 4;7 Д) -5;2 Е)-1;2
10.Моторлы қайық ағыс бойымен 18 км және ағысқа қарсы 14 км жүрді. Осы жолдың барлығына ол 3 сағ 15 мин жұмсады. Қайықтың меншікті жылдамдығы 10км/сағ. Ағыстың жылдамдығын табыңыз?
А)2,5 км/сағ В) 2 км/сағ С) 3 км/сағ Д) 1 км/сағ Е)1,5 км/сағ
11.Теңсіздікті шешіңіз: x≤1-1/(x-3)
А) (-∞;3) В) (2;3) С)[-2;3] Д) (-∞;3] Е)(-∞;2)
12.Бөлшекті қысқартыңыз: (a+√a)/(a√a+a)
А) √a В) (√a-1)/a С) 1/√a Д) (a+1)/(a-1) Е)(a-1)/√a
13. x^2+7x+1=0 теңдеуінің түбірлерінің квадраттарының қосындысын табыңыз:
А) 49 В) 65 С) 47 Д) 25 Е)51
14. Квадрат үшмүшені көбейткішке жікте: -4x^2-7x+2
А) -(x-2)(4x-1) В) -(x+2)(4x+2) С) -(x+1)(4x-2) Д) -(x+2)(4x-1) Е)-(x+2)(4x-2)
15.(x+3)(x-4)=-12 теңдеуінің түбірлерін табыңыз:
А) -1;1 В) -1;0 С) -3;4 Д) 0;1 Е)4;-3
16.Теңсіздікті шешіңіз: (x+2)(x^2-64)/(x^2+15)≤0
А) (-2;-15) В) [-2;64] С) [-8;8] Д) (-∞;-8]∪[-2;8] Е)[-8;15]
17. x^2+14x+24=0 теңдеуін шешіңіз:
А) 2;2 В) 0;0 С) -6;6 Д) -12;-2 Е)-4;4
18. Тіктөртбұрыш ауданы 14см2 , ал бір қабырғасы екіншісінен 5см артық болса, онда қабырғалар ұзындықтары қандай болғаны?
А)2 см ; 7см В)3,5 см; 4см С) 12 см;5см Д)8см;3см Е)14см;1см
19.Квадрат үшмүшелікті көбейткіштерге жіктеңіз: 2x^2+7x-4
А) 2(x-2)(x+3) В) 2(x+0,5)(x-4)
С)-2(x-1/2)(x+1/3) Д) 2(x-1/2)(x+4) Е)-2(x+3)(x+4)
20.Теңдеуді шешіңіз: sin⁡〖x-√3 cos⁡〖x=0〗 〗
А) -π/3+πn,n∈Z В) π/3+πn,n∈Z С) ±π/6+2πn,n∈Z
Д) π/6+πn,n∈Z Е) π/3+2πn,n∈Z
21.(3x-1)^2<4 теңсіздігінің шешімі:
А) (-∞;- 1/3)∪(1;+∞) В) (-1/3;1) С) (1;+∞) Д)(-∞;- 1/3) Е)(-1/3;1)
22.Теңсіздікті шешіңіз: x(x+1)<2(1-2x-x^2 )
А) (-1;1/3) В) (-2;1/3) С) (2;-1/3) Д) (-1;0) Е)(6;4)
23.Теңсіздікті шешіңіз: 4x-2x^2-5≥0
А) (1;6) В) (1;8) С) (3;5) Д) жауабы жоқ Е)(6;4)
24.(x^2+3x)/(x+4)=4/(x+4)
А) x_1=1,x_2=-4 В) x_1=-1,x_2=4
С) x=-4 Д) x=1 Е) x=-4
25.Теңдеуді шешіңіз: 14x^2+x-3=0
А) -1/2;3/7 В) 1/2;3/7 С) 1/4;3/7 Д) 1/2;-3/7 Е)-1/2;-3/7
ІІ-нұсқа

1.Есептеңіз: √1,7∙√(5/34)
А)7/2 В) 5/2 С)1 Д) 1/4 Е)1/2
2. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз: 2/(2+√3)
А)(-5+√3)/2 В) (2+√3)/2 С)(2-√3)/3 Д) 4-√3 Е)-4+2√3
3.Теңсіздікті шешіңіз: 3x-x^2-4<0
А) (1;4) В)(1;8) С) (-∞;+∞) Д) (-1;5) Е)(4;5)
4.Теңсіздікті шешіңіз: (√x-3)/(√x+2)<0
А)(0;4)∪(4;9) В)[0;9) С)(0;9) Д) (0;4) Е)(4;9)
5.Теңсіздікті шешіңіз: 2/(2x+3)≥1/(x-5)
А)(2;7) В) (-1,5;5) С)(-1;-3) Д) (9;3) Е)(6;8)
6. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз: (x-y)/√(x+y)
А)((x-y) √(x-y))/(x+y) В) ((x-y) √(x+y))/(x+y) С) (x√(x+y))/(x-y) Д) ((x+y) √(x+y))/(x-y) Е) (y√(x-y))/(x+y)
7. Бөлшекті қысқартыңыз: (x^2-x+1)/(x^4+x^2+1)
А) 3/(x^2+x+1) В)1/(x^2-x+1) С) 1/(x^2+x+1) Д)1/(x^2-x-1) Е)1/(x^2+x-1)
8. Иррационалдықтан арылыңыз: 2/(2-√2)
А) (2-√2)/2 В) 2+√2 С) 2-√2 Д) 2+√11 Е) (2+√2)/4
9. Теңдеуді шешіңіз: (4x-3)^2=25
А) 2;-1/2 В) -2; 1/2 С) 2,5;2 Д) -2,5;-1 Е)1,5;2
10.2x^2-5x+c=0; x_1-x_2=1,5, с-ні табыңыз:
А) 0 В)3,25 С) 2 Д)1 Е)3,2
11. 4x^4+15x^2-4=0 |x_1 |-|x_2 | табыңыз:
А) 1 В) 0 С) 2 Д) 4 Е)6
12. f(x)=2x^2-3x+5 функциясының ең кіші мәнін табыңыз:
А)8,5 В)-8,5 С)3 7/8 Д) 5 Е)5/2
13.Теңдеуді шешіңіз:4x^2=9/121
А)3/22;-3/22 В)3/22 С) -3/22 Д) 6/11 Е)-6/11
14. Көбейткіштерге жіктеңіз:2x^2-3x-2
А) (2x-1)(x+2) В) (2x+1)(x-2) С) (2x+1)(x-2)
Д) 2(x-1)(x-2) Е) (2x+1)(x+2)
15. Иррационалдықтан құтылыңыз: 2/(√11-3)-7/(√11-2)
А) (6-√11)/5 В) 4-√11 С)1 Д) 2+√11 Е) 1/4 (1-√11)
16. -3x^2-6x+c=0, x_1-x_2=5, с-ні табыңыз:
А)-1,5 В) 15,75 С)2,5 Д) 1,8 Е)3
17. x^4+12x^2-64=0, |x_1 |+|x_2 | табыңыз:
А)6 В) 18 С) 4 Д) 24 Е) 32
18. f(x)=2x^2-x-1 функцияның ең кіші мәнін табыңыз:
А)1 1/8 В) 2 1/4 С) 3 7/8 Д) -1 1/8 Е)-2
19.Трапецияның табандары 5 пен 15-ке, ал диагональдары 12 мен 16-ға тең. Трапецияның ауданын табыңыз:
А)120 В)84 С)96 Д)108 Е)72
20.Бөлшекті қысқартыңыз:(x^2-x+1)/(x^4+x^2+1)
А)3/(x^2+x+1) В) 1/(x^2-x+1) С) 1/(x^2+x+1) Д) 1/(x^2-x-1) Е) 1/(x^2+x-1)
21.Үшбұрыштың периметрі 48 см. Оның қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 3:4:5 қатынасындай. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз:
А)10см,7см,21см
В)11см,17см,20см
С)12см,16см,20см
Д)11см,16см,21см
Е)13см,15см,20см
22.Трапецияның табандары 4 және 12. Оның 6-ға тең болатын бүйір қабырғасы үлкен табанымен 30°бұрыш жасайды. Трапеция ауданын табыңыз:
А)36 В)12 С)16 Д)48 Е)24
23.Теңдеуді шешіңіз:2x^2-7x+5=0
А)(1,5;4) В) (2,5;1) С) (3;3) Д) (2;6) Е) (12;5)
24.Бөлшектің мағынасы болмайтындай х-тің мәнін табыңыз:(x^2+1)/(x^3+x^2 )
А)0;1 В)0;-1 С)-1 Д)-1;1 Е)1
25.Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:4/(√10+√2)
А)√10-√2 В)(√10-√2)/2
С)(√10+√2)/2 Д) (√10-√2)/3 Е) (√10+√2)/3
9 сынып
І-нұсқа
1.Өрнекті ықшамда:1-〖sin〗^2 α-〖cos〗^2 α
А)-2〖sin〗^2 α В)0 С)2cos2α Д)2〖cos〗^2 α Е)2
2.Арифметикалық прогрессияның алғашқы он бес мүшелерінің қосындысы 225-ке тең, ал екінші мүшесі 3-ке тең. Осы прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз:
А)20 В)18 С)12 Д)16 Е)14
3.Геометриялық прогрессияның төртінші мүшесінің оның бірінші мүшесіне бөлгендегі шыққан бөліндісі 64-ке тең, ал прогрессияның үшінші мүшесі 8-ге тең. Бірінші мүшесін табыңыз:
А)1 В)1/2 С)4 Д)1/4 Е)2
4. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(x^2-6xy+9y^2=16@x-y=6)┤
А)(-7;-1),(-6;-5) В) (8;-4),(0;9)
С) (7;1),(11;5) Д) (3;6),(9;-5)
Е) (3;6),(9;-5)
5. tg135°мәнін табыңыз:
А)0 В)√3 С)-√3 Д)1 Е)-1
6.Мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27,ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12-ге тең. Екінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз:
А)85 В)83 С)82 Д)86 Е)84
7.Өрнекті ықшамдаңыз:〖tg〗^2 x-〖sin〗^2 x∙〖tg〗^2 x
А)〖sin〗^2 x В)(〖sin〗^2 x)/(〖cos〗^4 x) С)(〖sin〗^4 x)/(〖cos〗^2 x) Д)tgx Е)〖tg〗^2 x
8.Ықшамдаңыз:1/ctgα+cosα/(1+sinα)
А)1/sinα В)tgα С)cosα Д)sinα Е)1/cosα
9.30-дан 98-ге дейінгі (98-ді қоса алғанда) жұп сандардың қосындысын табыңыз:
А)2176 В)2304 С)2240 Д)2142 Е)2016
10.Ықшамдаңыз:√2 (〖sin〗^4 π/8-〖cos〗^4 π/8)
А)2 В)-2 С)0 Д)-1 Е)1
11.b_1=5,q=3,S_n=200 болатын шектеулі геометриялық прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз:
А)5 В)6 С)3 Д)4 Е)2
12.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(x+y=5@x^3+y^3=35)┤
А)(-2;1),(-1;2) В) (2;-1),(-1;1)
С) (2;1),(-1;-2) Д) (-1;3),(1;-1)
Е) (2;3),(3;2)
13.(C_n )геометриялық прогрессияда c_4=24,q=-2 болса, онда c_1–ні табыңыз:
А)-3 В)-8 С)-6 Д)-4 Е)-12
14.Ықшамдаңыз:tgαtgβ+(tgα+tgβ)ctg(α+β)
А)ctg(α+β) В)0 С)tg(α+β) Д)-1 Е)1
15.Ықшамдаңыз:(sin10°+sin80°)(cos80°-cos10°)/(sin70°)
А)1 В)0,5 С)-1 Д)2 Е)0
16.Арифметикалық прогрессияның алғашқы үш және төрт мүшесінің көбейтіндісі сәйкесінше 6 және 24 болса, онда осы сандарды табыңыз:
А)3,6,9,12,… В)4,2,2,1,…
С)1,2,3,4,… Д)2,3,4,5,…
Е)1,3,5,7,…
17.Арифметикалық прогрессияның n=52,a_n=106,S_n=2860 екендігі белгілі.Прогрессияның бірінші мүшесі мен айырымын табыңыз:
А)a_1=4,d=2 В) a_1=2,d=4
С) a_1=7,d=2 Д) a_1=5,d=3
Е) a_1=4,d=3
18.Ықшамдаңыз:(sinα-cosα)^2-1+4sin2α
А)sin2α В)4sinα С)0 Д)cos2α Е)3sin2α
19.Геометриялық прогрессияның еселігі 1/3 ,төртінші мүшесі 1/54–ге , барлық мүшелерінің қосындысы 121/162–ге тең болса,онда прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз:
А)2 В)5 С)7 Д)3 Е)4
20.Есептеңіз:sin105°cos15°+sin15°sin165°+tg225°
А)-1 В)0 С)2 Д)1 Е)-2
21.Есептеңіз:cos105°-sin195°+sin(-135°)
А)1/2 В) √2/2 С)-1/2 Д)-√2/2 Е)0
22. -100-ден -65-ке дейінгі барлық бүтін сандардың қосындысын табыңыз:
А)-2970 В)-2640 С)-1485 Д)-2805 Е)-3135
23.Арифметикалық прогрессияның a_1=3,a_2=7 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз:
А)119 В)124 С)120 Д)136 Е)105
24.Арифметикалық прогрессияның a_1=7,a_n=-385;n=50 екендігі белгілі. Прогрессияның айырмасы мен алғашқы n мүшесінің қосындысын табыңыз:
А)d=2;S_50=2800 В) d=-8;S_50=-9450
С) d=3;S_50=4025 Д) d=-2;S_50=-2275
Е) d=-4;S_50=-1725
25.Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз:
5- 1/2+1/20-1/200+⋯.
А)49/11 В)50/13 С)50/11 Д)40/13 Е)40/11
ІІ-нұсқа
1.Ықшамдаңыз:tg(-x)ctg(-x)-〖sin〗^2 (-x)
А)〖cos〗^2 x В) 〖sin〗^2 x С) 〖tg〗^2 x Д) 1/(〖cos〗^2 x) Е) 1/(〖sin〗^2 x)
2.Теңдеуді шешіңіз:sin7x∙cos5x-cos7x∙sin5x=√3/2
А)(-1)^n π/6+π/2 n,n∈Z В)0
С)-1 Д) (-1)^n π/12+π/4 n,n∈Z
Е) (-1)^n π/36+π/12 n,n∈Z
3.4-ке еселік болатын және 50 мен 150-дің арасында орналасқан барлық натурал сандардың қосындысын табыңыз:
А)2346 В)2448 С)2500 Д)2300 Е)2400
4.Есептеңіз:sin315°∙cos405°
А)0,5 В)-0,5 С)-√3/2 Д) √3/2 Е)0
5.Өрнектің мәнін табыңыз:(sin70°)/(cos20°)
А)1 В)-1 С) tg70° Д) tg20° Е) tg45°
6.5;2;-1;-4;… арифметикалық прогрессияның алғашқы жиырма мүшесінің қосындысын табыңыз:
А)670 В)-235 С)-470 Д)-250 Е)-256
7.Ықшамдаңыз:3+ (tg15°-tg60°)/(1+tg15°∙tg60°)
А)3+tg30° В)2 С) 3+tg75° Д) 3-tg75° Е)4
8.Есептеңіз:cos105°-sin195°+sin(-135°)
А)-√2/2 В) 1/2 С)0 Д) √2/2 Е)- 1/2
9. a_n=((-1)^n+(-1)^(n-1))/2 тізбектің алғашқы бес мүшесін табыңыз:
А)0;0;0;0;0 В)-1;1;-1;1;-1 С)-1;-1;-1;-1;-1 Д)1;2;3;4;5 Е)1;1;1;1;1
10.Егер sinα=0,6; π/2<α<π болса, онда ctgα мәні
А)-4/3 В) 3/4 С) 2/3 Д)-1/3 Е) 1/4
11.Ықшамдаңыз:sin(90°-α)-cos(180°-α)+tg(180°-α)-ctg(270°+α)
А)2sinα В)-sinα С) 2cosα Д) 2ctgα Е) 2tgα
12.Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі 18, ал оның бесінші мүшесі 9-ға тең. Прогрессияның бірінші мен алтыншы мүшесінің қосындысын табыңыз:
А)29 В) 27 С) 25 Д) 26 Е) 28
13.Есептеңіз:cos7°∙cos38°-sin7°∙sin38°
А)- 1/2 В) √2/2 С) 1/2 Д)- √2/2 Е) √3/2
14.b_2=27,b_4=3 болса, геометриялық прогрессияның еселігі неге тең екенін табыңыз:
А)q=±1/6 В) q=±1/3 С) q=±1/2 Д) q=±1/5 Е) q=±1/9
15.Егер cosα=12/13, ал 3π/2<α<2π болса, онда 4ctgα неге тең болады?
А)-9,6 В)0,6 С)0 Д)1,6 Е)-3,6
16.Ықшамдаңыз:(sin(α-β)+2cosα∙sinβ)/sin(α+β)
А)sin(α+β)/2 В)1 С) 1/sin(α+β) Д)-1 Е) 1/2 sin(α-β)
17.Арифметикалық прогрессияның бірінші , бесінші, он екінші мүшелерінің қосындысы 15-ке тең. Прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз:
А)a_6=10 В) a_6=5 С) a_6=3 Д) a_6=15 Е) a_6=1/5
18.Ықшамдаңыз:(sin2α+3cos2α)^2+(cos2α-3sin2α)^2
А)-10 В)8 С)10 Д)-8 Е)11
19.Өрнекті ықшамдаңыз:(sin α/2+cos α/2)^2/(1+sinα)
А)-1 В)sinα С)1 Д)ctgα Е)tgα
20. (b_n ) шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы оның бірінші мүшесінен 3 есе үлкен. b_2/b_4 қатынасын табыңыз:
А)3/2 В) 4/9 С) 9/4 Д) 2/3 Е) 1/3
21.Ықшамдаңыз:cos(450°-6α) 〖sin〗^3α (180°-2α)-cos(6α-180°) 〖sin〗^3 (90°-2α)
А)〖cos〗^3 4α В) 〖cos〗^3 2α С) 〖cos〗^5 4α Д) 〖cos〗^2 3α Е) 〖cos〗^2 4α
22.Өрнекті ықшамдаңыз:〖tg〗^2 α(〖sin〗^2 α-1)
А)-〖sin〗^2 α В) 〖sin〗^2 α С)1 Д) sinα Е)-1
23.Есептеңіз:(2sinα+sin2α)/(2sinα-sin2α) мұндағы cosα=1/5
А)-1 В)1/2 С)1 Д) 3/2 Е)-3/2
24.Есептеңіз:cos105°-sin195°+sin(-135°)
А)-1/2 В) 1/2 С)-√2/2 Д)√2/2 Е)0
25.Геометриялық прогрессияда b_1=72√2; b_3=8√2 болса, еселік q–ді табыңыз.
А)9 В)3 С)1/3 Д) 1/3 немесе- 1/3 Е)- 1/3

10 сынып
І-нұсқа

1.f(x)=(1+2x)(2x-1)болса, онда f^’ (0,5) мәнін табыңыз:
А) -4 В) 2 С)3 Д)4 Е)0
2. y=x^2-2x-8 функциясының
a)нөлдерін
б)өсу аралықтарын
в)кему аралықтарын анықтаңыз:
А) а)2;-4; б)[2;∞); в)(-∞;-4]
В)а) -4; 2; б)[1;∞); в)(-∞;1]
С) а)-1;4; б)[0;∞); в)(-∞;4]
Д) а)-2;4; б)[1;+∞); в)(-∞;1]
Е) а)-2;4; б)[4;∞); в)(-∞;-2]
3.Функцияның туындысын табыңыз: f(x)=(2-3x)/x
А) 3x В) -2/x^2 С)-3 Д) 2/x^2 Е)(-6x+2)/x^2
4.Функцияның анықталу облысын есептеңіз:y=√(cos⁡2x )/(1+sin⁡x )
А) π/4+πn<x<3π/4+πn, n∈Z
B)-π/4+2πn≤x≤π/4+2πn,n∈Z
C)-π/4+πn≤x≤π/4+πn, n∈Z
Д) π/4+2πn≤x≤3π/4+2πn, n∈Z
Е) -π/4+πn<x<π/4+πn, n∈Z
5.Теңдеуді шешіңіз: √2 cos⁡〖x=1〗
A) ±3π/4+2πn,n∈Z
B) ±π/4+2πn,n∈Z
C) ±7π/4+2πn,n∈Z
Д) 2πn,n∈Z
Е) ±π/4+2πn,n∈Z
6. Теңсіздікті шешіңіз:〖 2cos〗⁡3 x>3
А) шешімі жоқ
В) [- π/2+2πn; arccos⁡〖3/2+2πn), n∈Z〗
C) [-π/2+2πn; π/2+2πn], n∈Z
Д) (-π/6+2πn; π/6+2πn),n∈Z
E) [-π/6+2πn; π/6+2πn], n∈Z
7.Функцияның өзгеру облысын табыңыз: y=3-5cos⁡x
A) [-2;8] B) [-3;5] C)[-5;3) Д)[-2;-8) E) [-2;2]
8. Ықшамдаңыз: sin⁡〖(π/3+α)+sin⁡〖(π/3-α)〗 〗
А) √3 cos⁡〖α В)√3/2 С)sin⁡〖2α Д)√3 Е)0〗 〗
9. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: {█(sin⁡〖x≥1/2〗@cos⁡〖x>1/2〗 )┤

А)- π/6+πn≤x<π/6+πn, n∈Z
В)- π/6+2πn<x<π/6+2πn, n∈Z
С)- π/3+2πn<x<2π/3+2πn, n∈Z
Д) π/6+2πn≤x<π/3+2πn, n∈Z
Е) π/3+πn≤x≤2π/3+πn, n∈Z
10. Теңдеуді шешіңіз: cos⁡〖(x-π/3)=1〗
A) π/3+2πk, k∈Z
B) ±π/3+πk, k∈Z
C) π/3+πk, k∈Z
Д)-π/3+2πk, k∈Z
E) 2πk, k∈Z
11. f(x)=tgx функциясының графигіне x_0=π/4 нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз:
А) 1 В) 2 С)-2 Д)1/√2 Е)√2
12. Тақ функцияны анықтаңыз:
А) y=-x|x|+x^2
B) y=x|x|-x^2
C) y=x|x|+x
Д) y=x|x|+x^2
Е) y=x^2 |x|+x
13. f(x)=x^2-11x+18 функциясының [2;5] кесіндісіндегі
а)ең үлкен,
б)ең кіші мәндерін табыңыз:
А) а)0; б)-12
В) а)-12; б)20
С) а)-20; б)-12
Д) а)0; б)-6
Е) а)-6; б)-12
14.Өрнектің мәнін табыңыз: arcsin⁡(-1)+arctg0
A)-π/2 B) 1/2 C)π/2 Д)-1/2 E) -1
15. y=x^3+6x^2-15x-3функциясының максимум және минимум нүктелерін табыңыз:
А) x=5max⁡〖 нүктесі,〗 x=-5min⁡нүктесі
В) x=-5max⁡〖 нүктесі,〗 x=1min⁡нүктесі
С) x=1max⁡〖 нүктесі,〗 x=-5min⁡нүктесі
Д) x=-1max⁡〖 нүктесі,〗 x=-5min⁡нүктесі
Е) x=5max⁡〖 нүктесі,〗 x=-1min⁡нүктесі
16. -1/2<sin⁡〖t<1/2〗
А) (-π/6+2πn;π/6+2πn)∪(5π/6+2πn;7π/6+2πn),n∈Z
B) [-π/6+2πn;π/6+2πn)∪[5π/6+2πn;├ 7π/6+2πn) ┤,n∈Z
C) [-π/6+2πn;π/6+2πn],n∈Z
Д)[-π/6+2πn;π/6+2πn],n∈Z
E)[-π/6+2πn;7π/6+2πn] ,n∈Z
17.Функцияның туындысын табыңыз: y=(cosx+6)^3
A)-18sin3x(cos3x+6)^2
B)-9sin3x(cos3x+6)^2
C)-sin3x(cos3x+6)^3
Д)9cos3x(cos3x+6)^2
Е)3(cos3x+6)^2
18.Туындыны табыңыз: h(x)=f(g(x) ),егер f(x)=1/(x-4) g(x)=√x болса
А) 1/(√x (√x+4)^2 ) B) 1/(2(√x-4)^2 ) C) — 1/(2√x (x-4)^2 ) Д) -1/(2√x (√x-4)^2 ) E) 1/(√x (√x-4)^2 )
19. Өрнекті ықшамдаңыз: (sin⁡α+sin⁡5α)/cos⁡〖α+cos⁡5α 〗
А) ctg3α В) tg3α С)tg6α Д) ctg6α Е)1
20.y=√(2cosx-1)функциясының анықталу облысын табыңыз:
А) -π/3+πn≤2x≤πn/3+2π,n∈Z В) — π/3+2πn≥x≥π/3+2πn,n∈Z С) — π/3+2πn≤x≤π/3+2πn,n∈Z Д)-π/3≤x≤π/3,n∈Z
Е)-π/4+2πn<x<π/2+2πn,n∈Z
21.f(x)=x^2-6x+1 функциясының [0;a] кесіндіде ең үлкен мәні 1-ге тең.a-ның барлық мәндерін табыңыз:
А) a∈[0;3] В) a∈[0;5] С) a∈[0;6] Д) a∈[0;7] Е) a∈[0;8]
22. Теңдеуді шешіңіз:〖sin〗^2 3x=3〖cos〗^2 3x
А)π/9 (3k±1),k∈Z В(-1)^k π/3+πk,k∈Z С) (-1)^k π/2 (3k+1),k∈Z Д)±π/9+2πk,k∈Z Е) π/3 (3k±1),k∈Z
23. Жұп функцияны анықтаңыз:
А)y=cos2x+x^2 В) y=sin2x+x^2 С) y=cos2x+x^3
Д) y=cos2x+x Е) y=sin2x+x
24. Теңсіздікті шешіңіз:c〖os〗^2 x/3≤〖sin〗^2 x/3-0,5
А) [π+4πk;2π+4πk],k∈Z В) [ 2π/3+πk;4π/3+πk],k∈Z
С) [π+3πk;2π+3πk],k∈Z Д) [-π+2πk;π+2πk],k∈Z Е) [2π/3+π/2 k;4π/3+π/2 k],k∈Z
25. Теңдеуді шешіңіз:〖sin〗^2 x-2sinx=0
А)-1 В)шешуі жоқ С)1 Д) πn,n∈Z Е)π/4+πn,n∈Z
ІІ-нұсқа

1. f(x)=2sin^3⁡x функциясының x=π/6 нүктесіндегі туындысын табыңыз:
А)(3√3)/4 В)-3 С) 3√3 Д) (3√2)/2 Е) 3/2
2. f(x)=x/2-4/x функциясының нөлдерін табыңыз:
А)0;√8 В)-4;4 С)-2√2;2√2 Д)0;4 Е)√8
3.y=3+√(cos x/3) функциясының анықталу облысын табыңыз:
А)(-3π/2+6πn;3π/2+6πn),nϵZ
В) (-π/2+2πn;π/2+2πn),nϵZ
С) [- 3π/2+6πn;3π/2+6πn],nϵZ
Д) (-∞;∞),nϵZ
Е) (-3π/2+3πn;3π/2+3πn),nϵZ
4. y=4/x-x/4 функциясының
А)нөлдерін
Б)өсу аралықтарын
В)кему аралықтарын анықтаңыз:
А)а)-4;4 б)жоқ в)(-∞;0),(0;∞)
В) а)-4;0;4 б)(-∞;4),(0;4) в)[-4;0),(4;∞)
С) а)-4;4 б)жоқ в)(-∞;∞)
Д) а)-4;4 б)(-4;4) в)(-∞;-4),(4;∞)
Е) а)-4;4 б) (-4;4) в)(∞;4),(-4;-∞)
5.Теңдеуді шешіңіз:(sinx-1)/(〖cos〗^2 x+1)=0
А)π/2 (1+4k),k∈Z В) π/4+4πk,k∈Z
С) π/8 (1+2k),k∈Z Д) π/4+2πk,k∈Z
Е) π/2+πk,k∈Z
6.Функцияның анықталу облысын табыңыз:y=√((x^2-4)/(x^2+5))
А)(-∞;-2]∪[2;+∞) В)(-∞;-√5)∪(√5;+∞)
С)[-2;2] Д)(-2;2)
Е)(-∞;-2)∪(2;+∞)
7. tgx≥-1 теңсіздігін x∈(-π/2;π/4] аралықта шешіңіз:
А)[-π/2;π/2] В)(-π/4;π/4) С)(0;π) Д)[-π/4;π/4] Е)(π/2;π)
8. f(x)=(2x-1)/(3-x) функциясы туындысының x=2 нүктесіндегі мәнін табыңыз:
А)15 В)-15 С)15 Д)10 Е)-5
9. f(x)=2〖sin〗^3 x функциясының x=π/6 нүктесіндегі туындысын табыңыз:
А)(3√3)/4 В)-3 С)3√3 Д)(3√2)/2 Е)3/2
10.Теңсіздікті шешіңіз:3sin x/4≥4
А)(arcsin 3/4+2π;π/2+2πn),n∈Z В)шешімі жоқ
С) (-π/2+2πn;π/2+2πn),n∈Z Д) (-π/4+πn;π/4+πn),n∈Z
Е)[arccos 3/4+2π;π/2+2πn],n∈Z
11.Теңдеуді шешіңіз:3sinx-cosx=0
А)-arctg 1/3+πn;n∈Z В )arctg 1/3+πn;n∈Z
С) arctg 1/3+2πn;n∈Z Д) 2πn;n∈Z
Е) π/2+πn;n∈Z
12.Абсциссасы x_0=3 нүктесінде y=x^2-4x+9 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз:
А)2y=2x+1 В)y=3x+2 С)y+x=0
Д)y=2x Е)y+x=1
13.Теңсіздікті шешіңіз:2sinx+√2≥0
А)-π/4+πn≤x≤5π/4+πn,n∈ZВ) -π/4+πn≤x≤5π/4+πn,n∈Z
С) -π/4+πn≤x≤5π/4+πn,n∈Z Д) -π/4+πn≤x≤5π/4+πn,n∈Z Е)
14. y(x)=x/√(x^2+1) функциясының туындысын табыңыз:
А)2/√((x^2+1)^3 ) В) 1/(2√(x^2+1)) С) 1/√((x^2+1)^3 ) Д) 1/(2√((x^2+1)^3 )) Е)- 1/√((x^2+1)^3 )
15. Теңдеуді шешіңіз:cos(x-1)=√3/2
А)x=1±π/6+2πk,k∈Z В) x=1±π/4+πk,k∈Z
С) x=1±π/3+πk,k∈Z Д) x=π/2-2πk/3,k∈Z
Е) x=1±π/3+2πk,k∈Z
16. Теңсіздікті шешіңіз:2cos(2x+π/3)≥1
А)-3π/2+2πn≤x≤4πn,nϵZ В) 2π+2πn≥x>πn,nϵZ
С) -2πn≤x≤3πn,nϵZ Д) -π/2+πn≤x≤πn,nϵZ
Е) — 5π/6+πn≤2x≤5πn,nϵZ
17. y=x^2-4x+1 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай нүктесінде y=2x+3 түзуіне параллель болады?
А)(-3;2) В)(0;-1) С)(3;-2) Д)(-3;-2) Е)(3;2)
18.Теңдеуді шешіңіз:sinx-1=0
А)πn;n∈Z В)π+2πn,n∈Z
С)π/2+2πn,n∈Z Д)2πn;nϵZ
Е)π/2+πn;nϵZ
19.Функцияның анықталу облысын анықтаңыз:y=√sin2x/cosx
А)2πn<x<π+2πn,n∈Z В) π/2+2πn≤x<π+2πn,n∈Z
С) π/2+πn≤x<π+2πn,n∈Z Д)πn≤x<π/2+πn,n∈Z
Е) πn<x<π/2+2πn,n∈Z
20.Абсциссасы x=(√3+1)/√3 нүктесінде f(x)=x^2-(2√3+1)/√3 x+(√3+1)/√3 функциясының графигіне жанама жүргізілген жанаманың жоғарғы жарты жазықтықта (y>0) жатқан бөлігі мен OX осінің оң бағыты арасындағы бұрышты табыңыз:
А)π/4 В)5π/6 С)π/6 Д)3π/4 Е)π/3
21.Теңдеуді шешіңіз:2sin2x=√2
А)(-1)^k π/8+πk,k∈Z В) (-1)^k π/8+π/2 k,k∈Z
С) (-1)^k π/4+π/2 k,k∈Z Д) (-1)^k π/4+πk,k∈Z
Е) (-1)^k 3π/4+πk,k∈Z
22.Жұп функцияны анықтаңыз:
А)y=2x^2+x В)y=-2x^2+x^4 С)y=2x^2-x^3
Д)y=-2x^2+x^3 Е)y=-2x^2-x^3
23.Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=(2xsin π/6+1)^2
А)(2x+1)^3/3 В)2(x+1)
С)4(2xsin π/6+1) Д)2(√3 x+1) Е)3(2xsin π/6+1)
24.sinx≥√2/2 теңсіздігін [-π/2;π/2]аралықта шешіңіз:
А)[π/7;π] В)[5π/4;3π/2] С)[π/4;π/2] Д)[π/2;5π/6] Е)[0;π/2]
25.а параметрінің қандай мәнінде (2x^3)/3-8x+a=0 қисығы абсцисса осімен жанасады?
А)a=-16/3 В) a=16/3
С) a=32/3;a=-32/3 Д) a=5/3;a=-5/3
Е) a=19/3;a=-19/3
11 сынып
І-нұсқа
Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=〖log〗_2 3x
А)1/xln2 В)1/ln3 С)1/ln2 Д)1/xln3 Е)1/x
Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_3 (5/2 x+3)=1
А) 8 В) 2 С) 0 Д) 6 Е)4

Теңсіздікті шешіңіз:2^x-2^(3-x)>2
А) (-∞;-1)∪(2;+∞) В) (-1;2)
С) (-∞;-2)∪(1;+∞) Д) (-∞;2)
Е) (2;+∞)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(√x+√y=4@x+y-3√xy=1)┤
А)(1;9),(9;1) В) (16;2),(2;16)
С) (0;1),(1;0) Д) (-1;-9),(-9;-1)
Е) (2;8),(8;4)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(2^(x+3y)=32∙2^12@〖log〗_4 x-〖log〗_4 (y+1)=0)┤
А)(0;1) В)(2;7) С)(4;5) Д)(5;4) Е)(2;9)
f(x)=〖log〗_3 (x+2) функциясының графигі координат жазықтығының қай ширегінде орналасқан?
А)І,ІІ және ІІІ В)І,ІІ С)ІІІ,ІV Д)ІІ,ІІІ Е)ІІ,ІІІ және ІV
Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_3 (2x-1)=2
А)x=-1,5 В) x=1,5 С) x=4 Д) x=5 Е) x=-5
Туындыны табыңыз:f(x)=4-7^(-x)
А)7^x lnx В) 7^x ln7 С) 7^(-x) lnx Д) ln7 Е) 7lnx
Интегралын есепте:∫_0^π▒〖〖cos〗^2 xdx〗
А)π/2 В) 3π/4 С) 3π/2 Д) π Е) π/3
Теңдеуді шешіңіз:2^(x-4)∙3^(x-3)=3
А)4 В)5,5 С)4,5 Д)5 Е)6
Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_0,3 (5+2x)=1
А)x=23,5 В) x=-1,8
С) x=0,235 Д) x=-2,35 Е) x=-2
Теңсіздікті шешіңіз:3^(2√(x+2))-3≥3^(√(x+2)+1)-3^√(x+2)
А)(-∞;1]∪[3;∞) В)[-1;∞)
С)[1;∞) Д)(-∞;-2]∪[-1;∞) Е)[3;∞)
Теңсіздікті шешіңіз:〖log〗_(1/2) (2x-1)(x+1)>〖log〗_(1/2) (x+1)
А)(-1;1) В)(1/2;1) С)(-1;1/2) Д)(-1/2;1/2) Е)(0;1/2)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(4^(x+y)=128@5^(3x-2y-3)=1)┤
А)(-4;2) В) (2;1) С) (2;1,5) Д) (2;1,2) Е) (1,2;2)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:{█(〖log〗_2 (x+1)>2@(x-7)/(x+5)≤0)┤
А)(3;7) В)[3;7) С)шешімі жоқ Д) (3;7] Е)(-∞;+∞)
Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_3 (7x-7)=3
А)1 В)2 С)3/7 Д)34/7 Е)16/7
Теңдеуді шешіңіз:√(x-1)+√45=√20
А)6 В)26 С)16 Д)36 Е)жауабы жоқ
Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=e^(-cos3x)
А)- e^(-cos3x) В) e^cos3x
С) e^(-sin3x) Д) 〖–cos3xe〗^(-cos3x)
Е) 〖3sin3xe〗^(-cos3x)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:{█(〖log〗_3 (x-2)≥0@x^2-16<0)┤
А)[0;3) В)[0;4) С)[-3;4) Д) шешімі жоқ Е)[3;4)
Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=e^(4-7x)
А)-1/7 e^(4-7x) В)7e^(4-7x)
С)(4-7x) e^(4-7x) Д)-7e^(4-7x)
Е)e^(4-7x)
Теңсіздікті шешіңіз:〖81〗^((2x-1)/3)<4^((x+3)/2)
А)x<1 В) x>4 С) 0<x<4 Д) x<4 Е) x>2
Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:〖log〗_(1/3) (1-2x)>-1
А)[-1;1/2] В)(-∞;-1) С)(-1;+∞) Д)(-1;1/2) Е)(1/2;1)
Өрнекті ықшамдап, мәнін есептеңіз:〖15〗^(-2)∙〖45〗^(5/3):〖75〗^(1 1/3)+2^(1/4)∙4^(3/8)
А)2 1/125 В) 1/125 С) 3 1/125 Д) 4 1/125 Е) 1 1/125
Ықшамдаңыз:((x-1)/(x^(1/3)-1)+x^(1/3) )∙(x^(1/3)-1)/(x^(2/3)-1)
А)∛(x+1) В)∛(x-1) С)∛x-1 Д)∛x+1 Е)∛x
Теңсіздіктің дүрыс шешімін анықтаңыз:2^(x-1)+2^(x+3)>17
А)(-∞;1] В)(1;+∞) С)(-∞;2) Д)(-∞;1) Е)[2;+∞)
ІІ-нұсқа

1.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(√x-√y=5@∜x-∜y=1)┤
А)(16;1) В) (625;1) С) (256;81) Д) (64;25) Е) (81;16)
2.f(x)=√x (√x+∛x+1) функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз:
А)x^2/2+6/11 x^(11/6)+(2x^(3/2))/3+C В) 〖2x〗^2+4/x+1/√x+C
С) x^2+x/4+1/√x+C Д) x^2/2-6x^(11/6)+(2x^(3/2))/3+C
Е) x^2/2+x^(11/6)+(2x^(3/2))/3+C
3.Теңдеуді шешіңіз 〖log〗_8 x=-2/3 және 〖log〗_x=-0,5.Шешімдерінің көбейтіндісін табыңыз:
А)5,25 В)6,25 С)4,2 Д)0,8 Е)25,25
4.Теңсіздікті шешіңіз:7^(x^2+5x)>1
А)-5<x<0 В)x<-5 x>0
С)x<-5 Д)x>1 Е)x>0
5.Функцияның туындысын табыңыз:y=6/e^6x
А)-1/e^6x В) — 1/e^12x С) 36/e^6x Д) — 6/e^6x Е) — 36/e^6x
6.Есептеңіз:∫_(-1)^2▒(x^2-6x+9)dx
А)24 В)21 С)15 Д)27 Е)18
7.Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_2 ((x-5)/4)=0
А)6 В)13 С)7 Д)5 Е)9
8.Есептеңіз:∫_(-1)^1▒dx/(x+2)^2
А)0,3 В)1/3 С)2 Д)3 Е)2/3
9.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(3^(1+〖log〗_3 (x+y) )=6x@3^(x^2+2y)=27)┤
А)(1;1) В) (2;2) С) (1;0) Д) (0;2) Е) (-1;1)
10.функциясының анықталу облысын табыңыз:y=〖log〗_5 (3x-4)
А)x>3/4 В) x<4/3 С) 0<x<3/4 Д) x>0 Е) x>4/3
11.Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=ln(x+3)^4
А)4/(x+3) В) 4/(3-x) С) 4/(x-3) Д) 3/(4-x) Е) 3/(4+x)
12.Теңдеуді шешіңіз:lgx=2lg3
А)6 В)2/√3 С)√3 Д)9 Е)3
13.Функцияның туындысын табыңыз:y(x)=4e^(-2x)
А)4xe^(-x) В)-8e^(-2x) С) 8xe^(-2x) Д)-4e^(-2x) Е)-2e^(-2x)
14.Интегралды есептеңіз:∫_0^2▒〖(x-2)^3 dx〗
А)-4 В)-2 С)5 Д)3 Е)-3
15.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(x+5^(y+2)=9@2x-5^(y+3)=11)┤
А) (-4;2) В) (0;8) С) (4;0) Д) (8;-2) Е) (0;-4)
16.Теңдеуді шешіңіз:〖log〗_5 6=〖log〗_5 (x^2+2x+3)
А){-1;3} В) {-3;1} С) {-3;0} Д) {-3;-1} Е) {0;1}
17.f(x)=ln(2x)+x^(-2) функцияның графигіне x_0=0,5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар:
А)y=-7x+5 В)y=-14x-11
С)y=-14x+11 Д)y=14x+11
Е)y=-12x+5
18.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:{█(〖log〗_2 (x+1)>2@(x-7)/(x+5)≤0)┤
А) (-∞;+∞) В) [3;7) С) (3;7] Д)шешімі жоқ Е) (3;7)
19.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(4^(x+y)=128@5^(3x-2y-3)=1)┤
А)(2;1,5) В) (2;1,2) С) (1,2;2) Д) (2;1) Е) (-4;2)
20.Функцияның туындысын табыңыз:f(x)=7^(3-x^2 )
А)7^(3-x^2 )∙ln7 В) 〖-2x∙7〗^(3-x^2 )∙ln7
С) 〖2x∙7〗^(3-x^2 )∙ln7 Д) 〖3x∙7〗^(3-x^2 )∙ln7
Е) 〖(3-x^2 )∙7〗^(3-x^2 )∙ln7
21.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:{█(3^(〖log〗_3 (x-y) )=1@〖log〗_3 (2x-1)+〖log〗_3 y=1)┤
А)(2;1) В) (3;4) С) (3;2) Д) (0;1) Е) (1;2)
22.Дұрыс төртбұрышты пирамиданың дигональдық қимасы табанымен тең шамалы. Пирамиданың табанының ауданын табу керек, егер оның бүйір қыры 5-ке тең болса.
А)12 В)12√3 С)10 Д)13 Е)10√2
23.Кубтың қыры а-ға тең. Кубқа іштей сызылған шардың радиусын табыңыз: А)2а В)а/2 С)а/√2 Д)а√2 Е)а
24.f(x)=(x+2)/x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз:
А)x+2lnx+C В) x+lnx+C
С) x/2+lnx+C Д) x/2+2lnx+C
Е)2 x+lnx+C
25.Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз:
y=x^2+2x+4,x=-2,x=1,y=2
А)8 В)1/3 С)14 Д)6 Е)10

Тест жауаптары:
5 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа С В В Д А С А Д В Д С С Е Д С А Е С С С А В Е В В
ІІ-нұсқа А А А В Е А Д В Д А А А С В В С Д С С С С С В В В
6 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа Е А Д В Д С С Е Д А В Д А Е Е Е В Е В С Е А Д В А
ІІ-нұсқа В Е С А А С С С С А Е С А В Д Е Д А А С С Д В В В
7 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа С В В В А Д В А С А С А А Д А Д А Е А В Е В Е Е
ІІ-нұсқа В А С С А С В А С Д А С Д С А В С Е Е А В Е А С Д
8 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа С А В С А Д В В А В А С С Д Д Д Д А Д В В В Д Д А
ІІ-нұсқа Е Д С В В В С В А С А С А В С В С Д С Е С Е В В В
9 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа В Е В С Е Е А С С Д Д Е А Е С С А Е В С Д А Е В
ІІ-нұсқа С Д С Д А В В Д Д
10 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа Д Д В С В А А А Д А В С А А В А В Д В С С А А С Д
ІІ-нұсқа А С С А А А Д С А В В Д В С А Д С С Д С В В В С С
11 сынып
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
І-нұсқа А С Е А Д А Д С А А Д В В С Е Д Е Е Е Д Д Д А Д В
ІІ-нұсқа Е А В В Е В Е Е А Е А Д В А Д В С С А В А С В А Д