Қазақ шешендерінің көрнекті өкілдері. Әйтекеби Байбекұлы

Қысқамерзімдіжоспар

Сыныбы          9..Ә,,

Пәніқазақәдебиеті

Сабақтың тақырыбы Қазақ шешендерінің көрнекті өкілдері. Әйтекеби Байбекұлы

 

СабақтыңмақсатыӘйтекебиБайбекұлыныңөмірі мен шығармашылықжолытуралытүсінік.

Ойлау, ойланабілудағдыларынарттыру

Оқунәтижелері\

Табыскритерийлері        Б. ӘйтекебиБайбекұлыныңқоғамөміріндегірөлінбіледі.

Т. Шешендіксөздерініңмазмұнынтүсінеді.

Қ. Өзіндікой-тұжырымжасайды.

Т. Шығармаларыныңбүгінгікүндегіөзектілігінтізбектейді.

Ж. Шығармашылықпікірінатапөтеді

Б. Көркемәдебиеттенбасқасөзүлгілерінтауыпоқиды

Белсендіоқудақолданылатынәдіс-тәсілдерТоптықжұмыс, ,, Өкіл ,, әдісі, ,,Ойлан-жұптас-бөліс,,

Сабақтыңкезеңдері         1.Ұйымдастыру кезеңі

  1. Үйтапсырмасынсұрау
  2. Топтықжұмыс
  3. ,,Өкіл, әдісінегізіндегіжұмыс
  4. ,,Ойлан-жұптас-бөліс,,
  5. Рефлекция ,,Не жақсы,,

Сабақтыңбарысы

  1. ҰйымдастырукезеңіДенеқимылдарынаарналғансергітужаттығуы. Геометриялықфигуралардықұрастыруарқылытопқабөлу

2.Үй тапсырмасынсұрау.Қазыбекбидіңкөркемәднбиеттеншешендіксөзүлгілеріноқутапсырылған

3 ,ӘйтекбиБайбекұлыныңөмірі мен шығармашылықжолынаарналғанпрезентацияментаныстыру

  1. Топтықжұмыс . І топ, ІІ топ ,,Әйтекеніңтапқырлығы, шешендіксөзітуралы

ІІІ топ, ІҮ топ ,,Ормамбетбигеайтыпты,, шешендігітуралытоптаоқып, талқылайды.

5.,,Өкіл,, әдісіарқылытоптартапсырманыорындапболғаннанкейінтоптыңбірадама ,,өкіл,, болыпсайланады да, зерделенгенматериалдытүсіндіреді. Бұлтуралыжаңатоптыңойын, біршешімгекелгеніннемесежетістіккежеткенінбілуүшінбасқатопқабарады.Бұданкейінелшіөзтобынақайтыпоралып, білгендерінайтыпбереді

  1. ,,Ойлан-жұптас-бөліс,,әдісі .Арнайытапсырмаларберіледі. Оқушыларойланыпжекежауапжазады. Ендіжұптарғабірігіпеңүздікдегенжауаптарынбіріктіреді. Жұптарөздерініңжаңажақсартылғанжауаптарыменсыныппенбөліседі

Тапсырмалар

1.Төле,Қазыбек, Әйтекесындықазақтыңатақтыби-шешендерініңнақылсөздерініңпайдасы. Ойларыңдыдәлелдеңдер.

2.Төле,Қазыбек, Әйтекесындықазақтыңатақтыби-шешендерініңнақылсөздерініңқазіргікездегіөзектілігі.Ойларыңдыдәлелдеңдер

3.Тәуке хан

Төле бы, Ер Қазыбек, тілдіӘйтеке,

Асқар тау Қазығұрттайбілімдіеді.

Бірікүн,бірітуғанайдайболып,

Заманғасәйкесіменкеліпеді,- дегенсөздерітуралыойларыңдыортағасалыңдар.Сендерқандайпікірқосаредіңдер

  1. Билердіңқатысуымендүниегекелген ,,Жетіжарғы,, заңыныңмаңызытуралыайтыпберіңдер.

 

6.Рефлекция  ,,Не жақсы,,

7.Үйге тапсырма. Көркемәдебиеттенбасқанұсқаларынтауыпоқу