Кесте. Кестелерді құру. Кестелерді редакциялау

Сабақтың тақырыбы:  Кесте. Кестелерді құру. Кестелерді редакциялау

Сабақтың мақсаты:

  • Оқушыларды кесте жасауға ұяшықтарды қосуға, алып тастауға және біріктіруге үйрету. Оқушыларға кестелерді қоршауды үйрету.
  • Жеке жұмыс жасауға, жауапкершілікті сезіне білуге, нәтижеге жетуге ұмтылуға, өзінше ізденімпаздыққа тәрбиелеу.
  • Оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Көрнекіліктері: Компьютер, оқулық, интерактивті тақта.

Ұйымдастыру кезеңдері:

а) оқушылардың сабаққа қатысын тексеру;

ә) оқушылардың назарын сабаққа аудару;

б) оқушыларды ынталы болуға үйрету.

ІІ. Үйге тапсырма: Құжатты баспадан шығару. ( Оқу).

ІІІ. Жаңа сабақ. Word  мәтіндік  процессорында кестелерді екі түрлі әдіспен: меню жолындағы Таблица командасының  және аспаптар панеліндегі Вставитьтаблицу батырмасын пайдаланып құруға болады. Меню жолында Таблица «Вставить» Таблица командасын орындасақ экранда вставкатаблицы диалогтік терезесі шығады.

 

Бұл терезеге баған саны мен жол санын жазып ок батырмасын басамыз.

 

 

 

 

 

 

Числостолбцовопциясының өрісіне кесте бағандарының саны енгізіледі.
Числострокопциясының өрісіне кесте жолдарының саны енгізіледі. Кейін Таблица – Вставить – Строки командасын орындап, жол санын көбейтуге болады.
Ширинастолбца өрісінде үнсіз келісім бойынша орнатылған авто параметрін қалдыруға болады, не бағандардың ені бірдей өзгереді.
Кей жағдайларда дайын кестеге баған, жол немесе жекелеген ұяшықтарды қосуға туады. Ұяшық немесе ұяшықтар тобын қосу үшін, алдымен жанына жаңа ұяшық немесе ұяшықтар тобы орналасатын ұяшықты белгілеңдер. Содан кейін Таблица – Вставить – Ячейки командасын орындау керек. Добавлениеячеек диалогтік терезесінде жаңа ұяшық кейін не істейтінін: жол, баған қосу немесе ұяшықтарды жылжыту керек екенін көрсетіңдер.
Кестенің жолын, бағанын немесе ұяшығын өшіру үшін, ең алдымен ұяшықтарды ерекшелеп, содан кейін Таблица – Удалить – Ячейки командасын орындап, Удалениеячеекдиалготік терезесінде ұяшықтың солға, жоғары ығысуы және жол немесе баған өшірілуі көрсетіледі.
Кестелер тақырыбын құру, ұяшықтарды біріктіру және бөлу.
Бір қатарда бір — біріне жақын орналасқан бірнеше торларды біріктіру үшін келесі әрекеттер орындалады:
— біріктіретін ұяларды белгілеп алу керек;
— Кесте ұяшықтарын біріктіру командасын орындау қажет. Таблица – Объединить ячей.
Ұяшықтардыбөлу.
Таблица – Разбить ячейки командасынорындаукерек. Экранға Разбиение ячеек диалогтіктерезесішығады. Осы терезедебағаналар саны енгізуөрісінебағаналарсанынбейнелейтінжаңасандыенгізіп, ОК — ді басу жеткілікті.
Кестелердіжиектеу.
Wordмәтіндік процессоры жекеұяшықтарға, қатарларға, бағаналарғажәнетолығыменкестегежақтауларқосуғамүмкіндікбереді. Жақтаудыбарлықкестегенемесеоныңжекеэлементтерінеорнатуүшінкелесіәрекеттерорындалады:
Жақтауішіненалынатынторлардытаңдау
Формат – Границы и заливка командасынорындап, Границы и заливка сұхбаттерезесіндегі Граница парағынакөшукерек.
Тип тізімінен стиль түрі мен жақтаусызығыныңқалыңдығынтаңдауқажет.
Түстізіміненсызықтүсінтаңдауқажет.
Соңында ОК — ді басу керек.
ІҮ. Сабақтыбекіту: Бекітутапсырмалары.

Кесте құр:
1) баған саны-3, жол саны-7.
2) баған саны-5, жол саны-2
3) баған саны-2, жол саны-10

Ұяшықтарды қосу үшін Таблица  Вставить — ячейкикомандасын таңдау қажет. Қатар және баған қосу үшінТаблица — Вставить командасын таңдау қажет.

1-топ: «Кестелер туралы мәлімет»

2-топ: «Кестелерқұру»

3-топ: «Кестелердіредакциялау»

Циклдітүрдепостердеқорғайды.

 Формативтібағалау «2 жұлдыз, 1 ұсыныс»

Ү. Бағалау:Оқушылардыбілімінесайбағалау.
ҮІ. Үйгетапсырма:Кестеменжұмыс. Дәптерге «Табиғатқашыққандаалатынтағамдар» аттыкестеқұру. Тағамныңаты, мөлшері, бағасы, барлығы, осығаншығатыншығындыжазукерек. Әрқайсысынбірбағанғажазукерек. (Әртүрліәдістердіпайдаланып, кестеқұру).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңтақырыбы:Қарапайымграфикалық редакторы. Суреттіашу, сақтау. Графикалық

редактордыңсурет салу кезеңдері.
Сабақтыңмақсаты:
1. Оқушыларғаграфикалықақпараттыжасаутуралытүсінік беру, графикалықредакторменжұмысістеугеүйрету;
2. Оқушылардыңпәнгедегенқызығушылықтарынарттыружәнеграфикалықбейнелеужұмысыарқылыбейнелікойлауқабілетіндамыту;
3. Оқушылардыэстетикалықталғамынқалыптастыру, істегенжұмысынанқорытынды ала білугемашықтандыру;
Сабақтыңтүрі: Жаңасабақ
Әдісі: Көрсетебаяндау, пікірлесе- түсіндіру, жекежұмыс.
Сабақтыңкөрнекілігі: ДК, слайттар, тест.
Сабақтыңбарысы:
І. Ұйымдастыру
ІІ. Үйтапсырмасынтексеру
ІІІ. Жаңасабақ
ІV.Сарамандықжұмыс
V. Үйгетапсырма
VІ. Қортындылау

І. Сабаққакелмегеноқушылардытүгендеу, үйтапысырмасынпысықтау.
ІІ.Үйтапсырмасынтексеру.
Бекітусұрақтары:

• Компьютер жанындағыөсімдік .
• Баспағашығаруқұрылғысы .
• Жалпыжелігеқосылуүшін не керек?
• WordPad-ты іскеқосу.
• Ақпарат (информация) қайтілденшыққан?
• Вирусқақарсы программа.
• Дыбысшығаруқұрылғысы.
• Бос орынқалдырупернесі.
• Capslock-тыңқызметі.
• Мәтінніңқаріпін, өлшемінқалайөзгертеміз?
ІІІ. Жаңасабақ.
Компьютер графикалықкескіндердісалудыңеңқолайлыжәнеқуаттықұралыболыптабылады. ГрафикалықкескіндерменжұмысістейтінWindowsқолданбаларынграфиктікредакторлердепатайды.
Графикалық редактор графикалықбейнелердіжасауғажәнередакциялауға
арналған.
Редактор:
1. Құрал-саймандар мен бояулардықолданаотырып, суретсалуға;
2. Суреттердібөлекбөліктерденқұрастыруға;
3. Суреткемәтіндіенгізужәнеқалыптастыруға;
4. Бар графикалықобъектілердітүзетуге;
5. Схемалардысызуғажәнст.б. мүмкіндікбереді.
PAINT сурет салу бағдарламасыәртүрліграфикалықкескіндердісалуға,оныөңдеугемүмкіндікбереді. Бұлбағдарламаныңкөмегіменқарапайымсуреттенбастап, күрделіграфикалықшығармаларғадейінжасауғаболады.
PAINT бағдарламасындаөзімізсуретсалуымызғаWindows –тіңбасқақолданбаларынаналмастырубуферінекөшірілгендайынсуреттердімәтінгеқоюға,сондай-ақсканердіңкөмегіменалынғанкүрделікескіндердіенгізугеболады.
Редактордыіскеқосуүшін:
a. Іскеқосу (пуск) батырмасыншертеміз.
b. Бас менюденПрограммалар (Программы) командасынтаңдаймыз.
c. АшылғанбағынқыменюденСтандарттыкомандасынтаңдаймыз.
d. КелесібағыныңқыменюденРaintграфикалықредакторынтаңдаймыз.
Ендібұлтізбектімынатүрдежазамыз: Іскеқосу-Барлықпрограммалар-Стандартты- Рaint (Пуск-Программы-Стандартные-Рaint)
Командаларорындалғаннанкейін, экрандаРaintбағдарламасыныңтерезесіпайдаболады.
Терезеніңүлкенбөлігін бос кеңістік-сурет салу алаңыалады. Оныңсолжағындатаңбашалартобы-құралдартақтасыорналасқан. Терезеніңтөменгіжағындатүстерпалитрасы бар.
Түстерпалитрасы
Түстерпалитрасыныңкөмегіменекітүрлітүстітаңдауғаболады: негізгі-бізоныменсуретсалатынтүсжәнеқосымша-бұл фон беретінтүс. Программаныіскеқосқанда, ешқандайәрекетболмаса, келісімбойыншакескінніңтүсі-қара, ал фонныңтүсіақболыпшығады.
Палитраныңсолжағындабірін-біріжабатынекі квадрат орналасқан. Жоғарғысысуреттүсінкөрсетеді. Олтаңдағантүстетышқанныңсолжақбатырмасыншертуарқылытаңдалады. Төменгі квадрат фон түсінкөрсетеді, олүшінтаңдағантүстетышқанныңоңжақбатырмасыншертуқажет.
Сурет салу кезендері
1. Құралдытаңдапалукерек.
Рaintбағдарламасында 16 құралсайман бар.
1. Қажетаймақтыбелгілеуқұралы, бұлқисықпішіндіүзіндінітаңдауқызметінатқарады.
2. белгілеуқұралыдепаталадыжәнесуреттіңтіктөртбұрыштыүзіндісінтаңдауқызметінатқарады.
3. Өшіргіш/түрлітүстіөшіргіш, суреттіңбелгілібірбөліктерінөшіругеарналған;
4. Құюқұралы, бұлтұйықконтурдыңішінкескіннемесе фон түсіменбояйды;
5. Түстаңдауқұралы, бұлкескінніңнемесеоныңфонынсуреттіңкезкелгеннүктесініңтүсінеөзгертеді;
6. Масштаб құралы, бұлсуреттіңжекеүзінділерінүлкейтугемүмкіндікбереді.
7. Қарандаш, бұлкезкелгенсыщықтыәртүрліқалыңдықтасызуғаарналған;
8. Қылқалам, қалағансызықтардысалуғаарналған.
9. Бүріккіш, пульверизатор эффектісінбереді;
10. Жазу, суретішінемәтінорналастырады.
11. Сызық, түзусызықтарсалуғаарналған;
12. Қисық, тегістелген, қабаттасқансызықтарсалуғамүмкіндікбереді;
13. Тіктөртбұрыш, тіктөртбұрыштарсалуғаарналған;
14. Көпбұрыш, кезкелгенпішіндітұйықкөпбұрыштарсалады;
15. Эллипс, шеңбержәне эллипс салуғаарналған;
16. Бұрыштарыдөңгеленгентіктөртбұрыш, бұрыштарыдөңгеленгенквадраттар мен тіктөртбұрыштарсалуғамүмкіндікбереді.
2. Сызықтыңқалыңдығын, қылқаламныңтүріннемесетөртбұрыштыңтипінтағайындау.
Мұнықұралдартақтасының тура астыңғыжағындағыарнайыаймақтажасауғаболады. Сызықтардыңқалыңдығынбірнүктеден бес нүктегедейінгіөлшемдесалуғажәнеқылқаламның, төртбұрыштыңбірнешетүрлерінпайдалануғаболады.
3. Кескінніңтүсінтаңдау.
Суретсалатынтүстітаңдауүшін, палитрадағықажеттітүстіңтөртбұрышынатышқаннұсқағышынорналастырып, солжақбатрмасыншертеміз.
4. Фонныңтүсінтаңдау.
Фонныңтүсінтаңдауүшін, палитрадағықажеттітүскетышқаннұсқағышынорналастырып, оңжақбатырмасыншертіңдер.Бұл фонды пайдаланыпобъектілержасайтынқұралдарменжұмысістегенқажет.
ІҮ. Перфокартаменжұмысжасаймыз.
V. Сарамандықжұмыс
Ал, ендісуретсаламыз.
Деңгейліктапсырмаларорындаймыз
І-деңгей
1- тапсырма:

Біркөзіңмен «кідір» дейді,
Біркөзім «жүгір» дейді.
Біркөзім «абайла» дейді
«Қарап ал маңайға» дейді
(бағдаршам)
Берілгенфигураларданжұмбақжауабыныңсуретінқұрастырып, Paintтерезесінде сал
2- тапсырма:
Ұзынды-қысқақостіл,
Он екіцифрмендосбұл.(сағат)
Берілген фигуралардан жұмбақ жауабының суретін құрастырып, Paint терезесінде сал.
Жауабы:
№3 тапсырма.
Сызық құралын қолдана отырып жайра (дикобраз) суретін сал.
Үсті-басы ине
Бұл не деген бейне.
Кірпігі ұқсас заты,
Жайра оның аты.
ІІ-деңгей
Paint бағдарламасын іске қосыңыздар
1. Эллипс құралын пайдаланып мына суретті салыңыздар
2. Суретті өз қалауларың бойынша бояңыздар
3. Суретке “Бейне” атын беріп сақтаңыздар.
ІІІ-деңгей
1. Барлық құралдарды пайдаланып еркін тақырыпта мазмұнды сурет салыңыздар.
2. Суретке тақырып қой.
3. Салынған суретті сақта
V. Қорытындылау:
Техникалық диктант
Paint бұл графикалық редактор. Paint графикалық редакторында негізгі екі түспен сурет салынады. Олар негізгі және фондық түстер. Paint графикалық редакторында 16 сайман бар. Paint графикалық редакторының тақырып жолында терезені жабу, жасыру, үлкейтіп-кішірейту батырмалары орналасқан.
VІ. Үйге тапсырма:
Paint графиктік редакторы тақырыптарын оқып, мазмұндау.
VІІ. Оқушыларды бағалау

 

 

 

Тақырыбы:Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу.

Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару

Мақсаты: Оқушыларға мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу. Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару туралы ақпараттар беру. Компьютерде машықтық жұмыстарды өз бетімен жасауға үйрету.

Сабақтың түрі: жаңа сабақты түсіндіру, практикалық жұмыс

Сабақтың әдісі: ойын сабақ

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру бөлімі: (оқушылармен амандасу, сыныпты түгендеу,қауіпсіздік ережелерімен танысу)

  • Компьютерді тоққа қосатын сымдарға, қос тілді розеткілерге, штеккерлерге тиісуге және жабдықтарды мұғалімнің рұқсатынсыз жылжытуға тыйм салынады;
  • Мұғалімнің рұсқатынсыз сыныптан шығуға және кіруге болмайды;
  • Дербес компьютерде суланған қолмен және дымқыл киіммен жұмыс істеуге болмайды;
  • Дербес компьютердің жанын портфельдер, сумкалар, кітаптар қоюға тйым салынады. Үстелде қалам мен дәптер ғана болуы тиіс;
  • Пернелік тақа үстіне артық заттар қоюға болмайды;
  • Компьютерлік сыныпта жүгіруге, ойнауға, жанындағы құрбыларын алаңдатуға, бөгде жұмыстармен шұғылдануға тйым салынады.
Үй жұмысын тексеру:  «Кім епті» компьютермен  жұмыс орындайды.Сұрақ –жауап ауызша сұрақтарға жауап береді

 

Жаңа сабақ:Мәтінді теріп болған соң түзету және пішімдеу үшін мәтін бөліктрерін (фрагмент) ерекшелей білу керек.

Тышқанның көмегмен ерекшелеу үшін құжаттың сол жақ, «ерекшелеу ернеуі»  деп аталатын, ернуін қолданады.Тышқанның сілтемесі оңға қарай бұрылған стрелка түріне айналады.

Пернетақтадан ерекшелеген кезде Shift және Ctrl пернелері тіркесімен бірге басу керек.

Тышқанның сол жақ батырмасын үш рет шерту мәтінді тұтастай  ерекшелейді:

Мәтінді тұтастай бірден ерекшелеу үшін пернетақтадан бір мезгілде  CTRL пернесі мен цифрлық қосымша пернетақтадан А әріпімен басуға да болады. Мәтін бөліктерін түзетуге: жою , қосу , жылжыту, көшіру, іздеу  және алмастыруды жатқызуға болады.

Әріптің кескінің форматтау панелінің көмегімен өзгертеміз

 

Әріптің көлемін өзгертуге болады. Үлкейту ге, де кішірейтуге де болады. Ол үшін мына батырманы қолданамыз

− мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады. Негізгі мәтінді осылай жазады

− мәтін ортаға теріледі.

Тақырыптарды осылай жазады.

−мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

 

 

Жаңа сабақ:

Беттердің параметрлері.

беттердің түстерін өзгертуге де болады ол үшін разметкастраницыданцветстраницаны тандап керекті түсті басып

Беттерді книжная (тігінен) және альбомная (көлденеңнен) өзгертуге болады. Ол үшін разметкастраницыданорентацияны тандап керекті беттің бағытын таңдаймыз.

 

Бетке жиек  қою үшін границыстраниц – страница – рисунок –деп ресуноктапдап керекті беттерге қою үшін ок деп басамыз.

Беттерді бөліктерге бөлу үшін разметкастраницы−колонки деп керекті бір,екі, үш немесе оданда көп бөліктерді таңдай аласыз.

Берілген құжатты баспаға жіберу үшін алдымен файл – печать − предварительныийпросмотр−арқылы беттерімізді қарап аламыз. Содан соң печать деп жібереміз. Бізге керекті бетті таңдаймыз немесе барлық беттерді қанша дана керектігін қоса белгілеп баспаға жіберу керек.

Көз жаттығулары

1.1-4-ке дейін санап көзді қатты жұмыс, сонан кейін ашып, жайбарақат ұстап, 1-6-ға дейін санай отырып, алысқа қарау қажет, 4-5 рет қайталау қажет.

2.1-4-ке дейін санай отырып, екі көзді оларға қатты күш салмай, бір-біріне қаратып, соңында 1-6-ға дейін санай отырып алысқа қарап, 4-5 рет қайталау керек.

3.1-4-ке дейін санап, басты қозғамай, оңға қарап бір нүктеге көз тоқтату, соңында 1-6-ға дейін санап, алысқа қарау. Осы тәрізді басты қозғамай, солға, жоғары, төмен қарау керек.

4.1-6-ға дейін санай отырып, көзқарасты диогоналы бойынша: оң жақ жоғарыдан-сол жақ төменге аударып, сонан соң алысқа қарау; сонан соң сол жақ жоғарыдан-оң жақ төменге аударып, алысқа қарау. 4-5 рет қайталау. Көз гимнастикасын орындау кезінде жалпы дене гимнастикасын да жасауға болады. Тұрақты түрде көз және жалпы дене гимнастикасын жасау көзге түскен қысымды жеңілдетіп, денені сергітеді.

Машық жұмысы: Деңгейлік тапсырмаларды компьютерде орындау.Практикалық жұмыс  Тапсырма №1

«Наурыз» мәтінін теріңдер және оны тағы да 2 рет көшіріңдер. Әріптің кескіні TimesNewRoman мен көлемін 14 пен жаз және тақырыптың пішінін жуанқылып астынсызындар да мәтінді қисайтып (курсив) пен жазыңдар.

Наурыз

«Наурыз» сөзі «жаңа күн» деген мағынаны білдіреді. Бұл ежелгі түркі халықтарының жаңа жыл мейрамы. Парсы тілінен аударғанда түркі халықтары: қазақтар, қырғыздар, өзбектер, тәжіктер және т.б. атап өтеді.

Бұл мейрам күн мен түннің теңелген мерзімі 22 наурыз күні не сәйкес келеді.

Практикалық жұмыс Тапсырма №2

Мәтінді теру және түзету ережелерін сақтай отырып  хабарлама хатын жазыңыздар. 

Алакөл негізгі жалпы білім беретін

мектебінің  информатика   пәнінің

мұғалімі С.А.Қамидоллиеваға

5−сынып оқушыларынан

Хабарлама

5−10 қаңтар алығында ауа райының күрт  суытып кетуіне  байланысты 5−сынып оқушылары  «Жас информатика» атты байқауға қатыса алмағанымызды  хабарлаймыз.

 

Хабарлама беруші.                         5−сынып оқушылары

 

Практикалық жұмыс Тапсырма №3

Мәтінді теру және түзету ережелерін сақтай отырып  мәтінді тер және өзгертулер енгіз.

Дос – дегеніміз өмірде олардың бірін-бірі қажетсінуінен, құрмет тұтынуынан, шынайы тілектестік пен өзіндей көріп сенуінен, бір-біріне тірек, медет болуынан, қам-қайғысыз кезде ғана емес, әсіресе, қиын-қыстау күндерінде іркілместен қасынан табылудан, риясыз, есепсіз жомарттықтан көрінеді.

«Шын дос үшін қалайда

Тік қатерге басыңды.

Айыра біл алайда

Досың менен қасыңды».

Тапсырма №1

Берілген мәтінді теріңдер және оны үш дана көшіріп баспаға екі дана қылып жібер

Балаға арналған дәстүрлер Бесікке салу.   Ат қою.   Қырқынан шығару т.б

Бесікке салу. «Кең жайлау жалғыз бесік жас балаға». Бесік — баланың ұйықтауына таза болуына өте жақсы. Бесікке ауылдың өнегелі, ұрнағы өскен, ел құрметіне бөленген бәйбішіге (кәртең) салғызады. Бесікжырынайтаотырыпбөлейді. Баланы бөленгенсоңқарияға «бесік салу» құрметінесыйлықберіледі.

Атқою. Балаға атқою – қазақта аса салтанаттыжағдай. Әдемі, атақты, құрметтіадамдардыңатынқоюғатырысады. Солатқалайықтыболуынқалайды. Аттысыйлықұрметтіадамғақойғызады. Атқойғанадамсәбигебатасынбереді. Атқоюкейдеқандайжағдайда, жылдыңқаймезгіліндекелгенінебайланыстықойылады. Мысалы, наурызайыболсаНаурызбай, оразауақытыболса – Ораз, Оразалы, айттатуса – Айтбай, Айтгүль деп те қойып жатады.

 

Практикалық жұмыс Тапсырма №2

Рефераттың   алғашқы бетін жаз және оны баспаға жіберу үшін алдын ала тексеріп баспаға жібер.

Алакөл негізгі жалпы білім беретін мектебі

 

 

Реферат

 

Тақырыбы:___________________

 

Дайындаған:

Тексерген:

 

2013 – 2014 оқу жылы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практикалық жұмыс Тапсырма №3

Бетті үш бөлікке бөлде «Сара Алпысқызы мейірімді жан» деп жазып, беттердің жиектерін  таңда.

Баспаға жібер алдында алдын ала тексеріп ал.

Бекіту:

1. − қандай қызмет атқарады?

а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.

б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады.

в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

2. −− қандай қызмет атқарады?

а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.

Негізгі мәтінді осылай жазады

б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады.

в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады.

3. − қандай қызмет атқарады?

а) мәтін жолдың басында, сол жақта орналасады.

Негізгі мәтінді осылай жазады

б) мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады.

в) мәтін жолдың соңынан, оң жақта теріледі.

мәтін ортаға теріледі. Тақырыптарды осылай жазады.

4.  − қандай қызмет атқарады?

а) көшіру                               б)жою                     в)қиып алу

5.Жабу белгісі қандай?

А)                   ә)                    б)

6.Сызғыштың көмегімен не істеуге болады?

а) Шегіністерді орнатуға

б) Түзеуді баптауға

в) Жоларалық интервалды аңықтауға

7.  − қандай қызмет атқарады?

а)Абзацтың шегіністерін баптайды

в) Абзацтың түзеуді аңықтайды

с) Маркерленген тізім құрады

 

Қайыссы қандай қызмет атқарады? Сәйкестендіру

 

Беттің түсін өзгерту үшін
Баспаға жіберу үшін
Беттің бөліктерге бөлу үшін

 

 

 
 

 

Бетерге жиек қою үшін
Беттерді тігінен және көлдеңнен  бағыттарға өзгерту үшін
Үйге тапсырма:тақырыпттарды оқу, тест тапсырмаларын құрастыру.
Аты − жөніҮй тапсырмасыМашық жұмысыТест тапсырмасыҚорытынды
Аққайрова Ш
Жаңбыршиева Д
Есентемиров Қ
Қазиев Д
Қосмағұлова А
Орынбасар Б
Темиров Е

Қорытынды, Бағалау:  бүгінгі сабақ қорытындылап оқушыларды бойынша   төмендегі кесте бойынша бағалау