Паскаль тілі бойынша тест тапсырмалары

Паскаль тілі бойынша тест тапсырмалары

 1. Егер z:=(x/5+y)*4 және х=5, y=10 болса, онда z-тың мәні неге тең?

А) 40 Б) 42        В) 44*

 

 1. Егер y:=x+y және х=10, y=x болса, онда y-тың мәні неге тең?

А) 10 Б) 20*      В) 60

 

 1. Егер х:=0, х:=х+1, х:=х*х болса, онда х-тың мәні неге тең?

А) 0           Б) 1*        В) 2

 

 1. Паскаль тіліндегі логикалық айнымалылар типінің жазылуы.

А) char      Б) boolean*      В) real

 

 1. Паскальтіліндегісимволдықберілгендертипініңжазылуы.

А) char*    Б) integer          В) string

 

 1. Паскаль тіліндегі айнымалылар бөлімі

А) label      Б) var*            В) type

 

 1. byte типті айнымалылар қай аралыққа жатады?

А) [0;65535]    Б) [-128;127]    В)[0;255] *

 

 1. Егерm — нақты сан болса, онда m+1 өрнегінің мәні қандай болады?

А) real*           Б) integer         В) boolean

 

 1. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жатады?

А) real             Б) integer*       В) byte

 

 1. Егерy — бүтін сан болса, онда x:=1.2*y өрнегінің мәні айнымалылардың қандай типіне жатады?

А) real*           Б) integer         В) char

 

 1. «Немесе» логикалық операциясының жазылуы.

А) or*              Б) not              В) and

 

 1. «Және» логикалық операциясының жазылуы.

А) or               Б) not              В) and*

 1. (2>4) or (2=4) өрнегінің нәтижесін анықтаңдар.

А) true             Б) истина       В) false*

 

 1. Параметрдіңалғашқы, ақырғымәндерінжәнеқадаммәнінбелгілейтіноператор.

А) for*            Б) repeat          В) while

 

 1. for I:=2 downto 0 do

                  writeln (j);

 Берілген программа бөлігі қандай қызмет атқарады?

А) экранға 0-ден 2-ге дейінгі сандарды шығарады

Б) экранға 2-ден бастап барлық сандарды шығарады

В) экранға 2-ден 0-ге дейінгі сандарды шығарады*

 

 1. Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.

m:=0;

While m<3 do

m:=m+1;

А) 3*         Б) 4         В) 2

 

 1. a:=’Программалау – екінші сауаттылық’;

delete (a,13,20);

Берілген программа бөлігінің нәтижесін анықтаңдар.

А) екінші сауаттылық

Б) программалау

В) сауаттылық

 

 1. a:=’Логика – ойлау туралы ғылым’;

b:= copy (a,1,6);

Берілген программа бөлігіндегі b–нің мәні неге тең болады?

А) логика       Б) ғылым     В) логика ойлау

 

19.   Экранды тазартуға арналған оператор.

А) Case           Б) cls*          В)else

 

 

20.   Жиымдар қандай оператормен сипатталады?

А) array*              Б) goto          В)packed