Сызықтық алгоритм

Сабақтыңтақырыбы: Сызықтық алгоритм
Құзыреттіліккежеткізетінсабақтыңмақсат — міндеттері:
А) ақпараттыққұзыреттілік
Ә) коммуникативтікқұзыреттілік
Б) проблеманышешуқұзыреттілігі
Оқушылардыалгоритмніңтиптеріментаныстыру.
Оқушылардың алгоритм типтерінқұрудағдыларындамыту.
Оқушылардың алгоритм құруқызығушылығынжан — жақтытәрбиелеу.
Сабақтыңтипі: жаңаматериалдыхабарлау

Сабақтақолданылатынпедагогикалықтехнологиялар: А) Педагогикалыққарым — қатынастажекетұлғаныізгілендіружәнедемократияландырудағынегізделгентехнологиялар: ынтымақтастық, білімберудіізгілендіру
Сабақтыңәдісі: білімалукөзінеқарайтоптастырылғанәдістер: сөздік, көрнекілік, практикалық

Пәнаралықбайланыс: Қазақтілі, ағылшынтілі, сызу,
Оқытуқұралдары: Топшамалар, нұсқаулыпарақ, компьютер, электрондыоқулық

Сабақтыңбарысы: ОқытушыныңқызметіОқушыныңқызметіКүтілетіннәтиже
І. ҰйымдастырубөліміАмандасу, оқушылардытүгендеу.
Сабаққадайындықтарынтексеру.
Мұғалімменамандасу, сабаққадайындалыпотыру. Назарларынсабаққааударады.
ІІ. ӨткенматериалдықайталауарқылыжаңаматериалдықабылдауғадайындықТопшамаларменжұмыс:
1. Екісанныңқосындысын табу программасынқұрукерек.
2. Екісанныңбөліндісін табу программасынқұрукерек.
Жауаптары:
Program kosindi;
Var a, b, x integer;
Begin
Write (‘a, b — сандарыненгіз’);
Readln(a, b);
X:=a+b;
Writeln(‘x =’, x);
End.

Жауабы
Program bolindi;
Var a, b, x: real;
Begin
Write (‘a, b — сандарыненгіз’);
Readln(a, b);
X:=a/b;
Writeln(‘x=’, x);
End.
Өткентақырыптаалғанбілімдерінжетілдіреді
ІҮ. Жаңаматериалдытүсіндіру Алгоритм құрылымынақарай оны келесітиптергебөлугеболады:
1. Сызықтықалгоритмдер. Сызықтық алгоритм қарапайымкомандалартізбегінентұрады. Әрекеттердіңтізбектейорындалуынсипаттайтын алгоритм – сызықтық алгоритм депаталады.
Алгоритмдіктілдебіріненкейінбіріретіментізбектітүрдеорындалатынкомандалардантұратын алгоритм сызықтықдепаталады.
Алгоритмніңосылайорындалуытабиғидеп те аталады.
«Тізбектілік» базалыққұрамы. Біріненкейінбіріорындалатынәрекеттертізбегінентұрады.

1 — әрекет
2 — әрект
……….

N — әрекет
Назарларынжаңасабақтытүсінугеаударады.
Ү. Жаңабілімдібекіту

1 — тапсырма.
Дербескомпьютердеесепшығарукезеңдеріндұрысретібойыншаорналастырыңыз.

1. Графикалықақпараттардыңкөшірмесінкомпьютергеенгізетінқұрылғы
2. Мәтіндікақпараттыенгізугеарналғанбағдарлама
3. Дыбысшығаратынқұрылғы
4. Санаужүйелерініңқандайтүрі бар?
5. Конъюнкция – бұллогикалық
6. Windowsсөзініңаудармасы
7. Мәліметтердіенгізупернесі
8. Компьютер деген не?
9. Курсордыңоңжағындағысимволдардыөшірупернесі
10. Пернетақтақандайқұрылғы
11. Ақпаратсөзіқайтілденшыққан
12. Компьютер жадынешегебөлінеді
13. Біркилобайттақанша байт бар
14. Монитор түрлері
15. Жалпыжелігеқосылуүшінқажеттіқұрал

1. (сканер)
2 (WORD)
3 (колонка)
4 (екілік, сегіздік, ондық, оналтылық)
5 (көбейту)
6 ( терезе)
7 (Enter)
8 (ақпараттыөңдеуқұралы)
9 (Delete)
10 (мәліметтердіенгізуқұрылғысы)
11 (латын)
12 (2)
13 (1024)
14 (электрондытүтікшелі, сұйықкристаллды, плазмалық)
15 (модем) Тапсырмалардыорындауарқылыжаңасабақтымеңгергендерінкөрсетеді.

ҮІ. Үйгетапсырма. Қорытындылау. Сызықтықалгоритмге тест жұмысынқұру