Әнге сөзжазған-сәттерде

ө

Сабақтақырыбы: Әнге  сөзжазған-сәттерде

(АқұштапБақтыгерееваныңөлеңдерінежазғанәндертоптамасытуралы)

Мақсаты:  білімділік:Ақұштапөлеңдерінежазылғанәндертоптамасынанмәлімет беру

Дамытушылық: Оқушыныңшығармашылыққабілетінарттыру,ұшқыройлауқабілетіндамыту,тілдікқорынбайыту, ойлаушеберлігінжетілдіру

Тәрбиелік: Қазақтыңақындарын,әншілерінқастерлеуге,олардыңшығармаларынсүйіпоқуға,әннің,қараөлеңніңқұдіретінтүсінугетәрбиелеу

Сабақтүрі:аралас

Сабақәдісі: ой қозғау,»Кімжылдам?»ойыны ,көркемшығарманысатылайкомплекстіталдау, Венн диаграммасы,ассосациялықталдау, бес жолдыөлең, Инсертәдісі

Пәнаралықбайланыс:әдебиет,саз

Көрнекілік:Ақынтуралыәзірленген слайд, олтуралыжазылғанбасылымдар

Сабақбарысы:а) Ұйымдастыру: оқушыларменамандасу, сыныптазалығынтексеру

ә) Үйтапсырмасы:

*»Кімжылдам?»ойыныарқылыАқұштапБақтыгерееваныңшығармашылығынантолықмәліметжинақтау, өлеңдерінжатқаоқыту

1.Ақұштаптың туғанжылы,айы,күні?

2.Ол қайтопырақтыңперзенті?

3.Қай қалада, қаймектептеоқыды?

4.1961-1966ж қандайоқуорнынбітірді?

5.Қазақстан ЖазушыларОдағыныңмүшесіболғанжыл?

6.Ақұштаптың жаскезіндегішығармаларықандайтақырыптықамтыды?

7.Заманның шындығынбейнелейтіншығармаларынатаңыз?

8.Ақын өлеңдері мен қазіргіқоғамдағыкөтерілгенмәселедегіортақүндестікқандайдепойлайсың?

9.Ақынның қайөлеңдерінжатқабілесің? (мәнерлепжатқаоқыту)

 

*Ақыншығармашылығы:

 • Тұңғышөлеңдержинағы – «Өрімтал» 1967 жылыжарықкөрді.
 • «Наз» (1969),
 • «Қанышым – іңкәрім» (1971),
 • «Сеніойлаймын» (1973),
 • «Аққанат» (1975),
 • «Бақытәні» (1978),
 • «Жайыққызы» (1980),
 • «Белокрылая» (1981),
 • «Ақжелең» (1985),
 • «Сүмбіле» (1990) аттыкітаптарыбасылыпшықты.
 • 2001 жылы «Ақшағала» аттытаңдамалыжыржинағы,
 • 2004 жылы «Лебединая верность» аттыжинағыжарықкөрген. С.Капутикян, В.Тушнова, А.Ахматоваөлеңдерінқазақтілінеаударған.
 • Көптегенәнмәтіндерінің авторы.

 

Саз мұғалімініңтүсініктемесі(ән,саз,нота,әндержинағы)

Жаңасабақ:

А)Ақұштапшығармалары:

ӨлеңдеріӨлеңдерінежазылғанәндеріаудармалары

Ә)Ақынөлеңдерінежазылғанәндертоптамасынасатылайкешендіталдау:

Ақұштапөлеңдерінежазылғанәнатауы

 

«Батырменжүздесу»

Совет ОдағыныңБатыры,жерлесімізС.Ш.Жақсығұловқаарналған

«Жұлынғангүл»
Тақырып

 

Жанр түрі
Идеясы

 

 

Шумақ
Тармақ

 

Буын саны

Бунақ

 

 

Ұйқас

 

Әдебиұғымдар: метафора

Теңеу

 

Түсіндірмесөздік

 

Өлеңніңнегізгімәні

 

1.Топтастыру:

 

 

 

 

 

2.Екі ақынөлеңдерінежазылғанәндердіңұқсастығынталдау:

 

 

 

 

 

 

Қорытындылау:

Бақтыгереева А-қазақелінасқақ та өрліөлеңдеріменұлттықмәдениетімізгезорүлесінқосыпкележатқанақынқыздарымыздыңбірі.Олкейінгіұрпаққаөзөлеңдеріменқызмететеберетінтоптыңөкілі. Оныңшығармаларыкелерұрпақтың даруханиазығы, өнегекөзі бола алатынмәндітуындылар

3.Инсерт әдісіарқылыойларынтұжырымдау:

Не білдім?Не білгімкеледі?

4.Бес жолдыөлең:

Затесім:(бірсөз)

Сын есім(екісөз)

Етістік:(үшсөз)

Сөйлем(төртсөз)

Синоним(бес сөз)

Үйгетапсырма: Ақұштапөлеңдерінежазылғанәндердіжаттау,орындау

Бағалау.