Батырлар жырындағы сабақтастық

Пәні: қазақ әдебиеті

Класы: 6

Сабақтың тақырыбы: Батырлар жырындағы сабақтастық
Мақсаты:

Білімділік:Батырларжырыныңмазмұны мен идеясынигертеотырып, жырдыталдауарқылыжан-жақтыашу, меңгерту. Батырларбейнесініңхалықтыңалыпқуатының, қажымасқайратының, сарқылмаскүшініңкөркіекендігіндәлелдеу.
Тәрбиелік:Оқушылардыадамгершілікке, батырлыққатәнқасиеттерге баулу. Өзотанын,туғанелінсүйіп, құрметтеугетәрбиелеу.
Дамытушылық:батырларғатәнқасиеттердісаралайталдатаотырып, оқушылардыңойлауқабілеті мен танымдыққабілеттеріндамыту, көркемсөйлеу мен шығармашылығынарттыру.
Сабақтыңтүрі: қорыту, талдау, шығармашылық
Әдісі: топтау, кестеменжұмыс, ой толғау, «дыбыстарсөйлейді» ойыны, лимерик құрастыру, қарама-қарсыэлементтер, «Кімжылдам?» ойыны
Көрнекілік: анимациялықслайдтар, батырларжыры
Пәнаралықбайланыс: қазақтілі, тарих, география, халықтық педагогика, ән-әуез
Барысы:
1. Ұйымдастырукезеңі
Елініңбағынашпаса,
Ер мұратқажетерме?!
Ерініңсағынсындырса,
Ел мұратқажетерме?!- депӘйтекебиайтқандай, елін, жерінжауданқорғап, елінебостандық, бірліксыйлағанбатырларқазақхалқындаөтекөп. Алпамыс, Қобыланды, Ер Тарғынсындыбатырлардыңерлігіноқыдық.

Тағықандайбатырлардыбілеміз. Бұқарбай, Жанқожа, РайымбекНаурызбай, Қабанбай, Б.Момышұлы, Т.Тоқтаровт.б.
2)Ауыл-ауылғабөлу, ұрандарынайтқызу
1-топ — «Алпамыс батыр» ауылы
2-топ — «Қобыланды батыр» ауылы
3-топ — «Ер Тарғын» ауылы
Әрауылданбіроқушыауылақсақалыболып бата береді.

II. Үйтапсырмасынсұрау
Әрауылөз батыры жайындажаңамәліметтерәкеледі, бөліседі.
III. Жаңасабақ. Оқығанбатырларжырларыныңбір-біріменсабақтастығын, көркемдігін, кейіпкерлерініңбейнесінашатүсуүшінтүрліжұмыстаржасаймыз.
1. «Жадымдажырмазмұны» Кестегетүсіру.
оқиғаныңорныҰлттықкөрінісКейіпкердіңкөңіл-күйі
Жауларытарихинегізі

2. Теориядантереңбіз. Жырданкөркемдегішқұралдарды табу.
Теңеу Эпитет Гипербола

3. Кейіпкерлерәлемі «Дыбыстарсөйлейді» стратегиясы

А — Қ — Т —
Л — О — А —
П — Б — Р —
А — Ы — Ғ —
М — Л — Ы –
Ы — А — Н –
С — Н —
—-Д
—-Ы
4. Жырларданүзіндітыңдатыпқайжырданүзіндіекенінтапқызу
5. «Қарама-қарсыэлементтер» стратегиясы
Дос—-Жау

6. Лимерик құрастыру
Кейіпкер
Мінездеме
Оқиға
Оқиға
Автордыңкөзқарасы

7. «Болжамжасау» стратегиясы «Егер де мен»
IV. Қорытынды
Ақсұңқарұшаржемүшін,
Туадыерлер ел үшін,
Тоқтайалмайбарамын
Ағайын-туған ел үшін, — депбатырларымызелін, жерінжауданқорғауғаталайаттанған. ӨЗотаныүшінқандайқиыншылықболса да жауғақарсытұрабілген. Біз де солбатырларымызсекілдіөзОтанымыздықорғайық.

V. Үйгетапсырма. «Батыр туса – ел ырысы» тақырыбындаой-толғаужазу.
VI. Бағалау.