Арифметикалық функциялар

Арифметикалық функциялар

Математикалық жазылуы Паскаль тілінде жазылуы  

Орындалатын фунция

Функция типі
|x| abs(x) Аргументтің абсолюттік шамасы
arctg x arctan(x) Аргументтің арктангенсі Нақты
cos x cos(x) Аргументтің косинусы Нақты
sin x sin(x) Аргументтің синусы Нақты
ex exp(x) е санының х дәрежесі Нақты
frac(x) х санының бөлшек бөлігі Нақты
[x] int(x) х санының бүтін бөлігі Нақты
ln x ln(x) х санының натуралдық логарифмі Нақты
π pi Пи санының мәні (3,14159265)
x2 sqr(x) х санының квадраты
sqrt(x) х санының квадрат түбірі Нақты