Графикалық процедуралар мен функциялар. Графикалық объектілерді құру процедуралары

Графикалық процедуралар мен функциялар. Графикалық объектілерді құру процедуралары

Қазіргі компьютерлерде символдардан бөлек әртүрлі суреттер, графиктер  салуға болады. Ол үшін Турбо Паскаль тілінде әртүрлі графикалық процедуралар пайдаланылады.

Нүкте салу операторы

 

 

PutPixel – нүкте процедурасы ( экранның кез келген жеріне нүкте салуға болады )

PutPixel ( X, Y: integer; color : word);

 

GetPixel – экран бетіндегі бұрын салынған нүктенің орнын анықтайды

GetPixel ( X, Y: integer) : word;

 

 

 

 

 

 

Мысалы: for i:=1 to 60 do PutPixel  (I,1,Red); операторы бірінші қатарға  60 қызыл нүктеден тұратын сызық салады.

Түзу сызық салу процедурасы
Lineto
SetLineStyle
SetFillStyle
Bar
Bor
Floodfill
Pattern
Color
Rectangle
Көпбұрыш  салу процедурасы
LineRel
SetColor
Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысал:

Program tortbyrish;                 {программа тақырыбы}

Uses graph;                             { graph  модулін іске қосу} 

Var  d,m:integer;                     { d және m бүтін айнымалыларын сипаттау}

Begin                                      {басы}

D:=detect; initgraph(d,m,’’);   {графикалық режимді инициализациялау}

Setbkcolor(1);                          {фон түсін орнату}

Rectangle(150,150,300,320);   {тіктөртбұрыш сызу}

Setfillstyle(8,6);                       {бояу стилін орнату}

Floodfill(160,200,15);             { ішін бояу }

Setfillstyle(1,3);                      {бояу стилін орнату}

Bar(350,150,500,320);            {төртбұрыш сызу} 

Readln;                            

Closegraph;                            {графикалық режимді жабу}

End.                                       {соңы}

Программа нәтижесінде әр түрлі стильмен сызылған 2 төртбұрыш экранда пайда болады.

Доға, шеңбер, эллипс сызу процедуралары
Circle
Ellipse
PieSlice
Sector
FiilEllipse
Arc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысал: Program esep;

uses graph, crt;

var d, r : integer;

begin

d := detect; initgraph (d, r , ‘ ‘);

line (0,100,160,100); line ( 80,45,80, 155);

Ellipse ( 80,100,180, 90, 40, 45);

OuttextXY ( 30, 180, ‘ XR < YR Эллипс секторы ‘) ;

Line (190, 100, 410, 100); line ( 300, 55, 300, 145);

Ellipse  ( 300, 100, 0, 359, 100, 20 );

OuttextXY ( 250, 180,, ‘XR>YR Эллипс ‘);

Тапсырма№1: Берілген суретті салуға жазылған программаның қатесін тауып, толықтырып жаз:

 

 

 

Uses Graph,crt;

Var GraphDriver;

Graphmode: integer;

Begin clrscr;

GraphDriver:=0;

InitGraph (GraphDriver,Graphmode, ‘ ‘);

If GraphResult <>0 then

Begin writeln; writeln; Halt;

Setcolor(1); Setcolor (15);

Line (250,50,475,200); Line (200,50,25,300);

Setcolor(3); Circle (250,200,100);

Srtfillstyle(1,3); Floocfill (250,200,3);

Readln; gloseckapke; end.

 

 

Тапсырма№2: Бағдаршам салу программасын құрыңыз:

Үйге тапсырма:

Тапсырма№1: Саңырауқұлақ салу программасын құр.