1, 3, 5, …, 15 сандары квадраттарының қосындысын есептеу алгоритмін және бағдарламасын құру керек. Соңғы шартты циклді пайдаланып жауабын алу керек. Оқушылар компьютерде өздері орындауы керек.

1, 3, 5, …, 15 сандары квадраттарының қосындысын есептеу алгоритмін және бағдарламасын құру керек. Соңғы шартты циклді пайдаланып жауабын алу керек. Оқушылар компьютерде өздері орындауы керек.

program kosyndy;

var x,y,s:integer;

begin                                                                      

x:=1; s:=0;

while x<=15 do

begin            

y:=sqr(x);

s:=s+y;

x:=x+2;

end;

writeln (‘s=’,s);

end.

program kosyndy;

var x,y,s:integer;

begin                                                                      

x:=1; s:=0;

repeat

y:=sqr(x);

s:=s+y;

x:=x+2;

until x>15;

writeln (‘s=’,s);

end.

x:=x+2;  өрнегін inc(x,2) бүтін санды арттыру процедурасымен ауыстыруға болады.

№21 есеп.

S=22+23+24+25 есептеу бағдарламасы әзір циклімен жазылған, дейін цикліне ауыстырып жазуы керек.

program kosyndy;

var x:integer;

s:real;

begin                                                                      

x:=2; s:=0;

while x<=5 do

begin      

s:=s+exp(x*ln(2));

x:=x+1;

end;

writeln (‘s=’,s);

end.

program kosyndy;

var x:integer;

s:real;

begin                                                                       

x:=2; s:=0;

repeat

s:=s+exp(x*ln(2));

x:=x+1;

until x>5;

writeln (‘s=’,s);

end.                                                         

 

Тапсырма: Онтогенездің  негізгі  кезеңдерін  еске  түсіріп , адам  организімін өсуі  мен  дамуын  топтап  көрсететін  программа  құр .

Program   kezen ;

Var  let : integer ;

Begin

Readln (let ) ;

Case  let  of

0..1 : writeln (’нәресте’);

1..3 : writeln (’балабақша’);

4..6 : writeln (’мектепке  дайындық’);

6..12: writeln (’жасөспірімдік’);

13..17 : writeln (’балғын  жастық’);

18..44 : writeln (’жастық’);

45..59: writeln  (’орта жас’);

60..74 : writeln (’мосқалдық’);

75..89: writeln (’қарттық’);

90..100: writeln (’ұзақ  өмірлі’);

end;

Readln;

End.

Мақсат:  Берілген  тізбектін  қатесін  тауып, оны дәлелдеу

  1. 2-5:=у 2. р:=7.3 моd2
  2. writeln (’x=’, x:3:6) 4. x:=sin2x+cos(x)
  3. м:=завод
  4. program esep;

begin

readln (x);

if     x < o   else  y:=2*SQR(x)*x     then y:=2+x

writeln (“y=”, y:6:3);

readln ;

end.

Var     x, y : real ;

 

Байқауға  бойының  биіктігі  180 см-ден кем  емес  қыздар  шақырылды. Дананың  байқаудан  өту — өтпеуін  анықтаңдар.

Program   dana;

Var   h: real;

Begin

Readln (h);

If   h>= 180  then  writeln (‘байқауға  қатысады’) else  writeln (‘байқауға  қатыспайды ‘);

Readln

End.

program a3;

var n:integer;

begin

write(‘Бағаны енгіз’); readln(n);

case n of

 1: writeln(‘Жаман’);

 2: writeln(‘Қанағаттанғысыз’);

 3: writeln(‘Қанағаттанарлық’);

 4: writeln(‘Жақсы’);

 5: writeln(‘Өте жақсы’);

 else writeln(‘Мұндай баға жоқ’);

 end;

 end.

program a1;

var x:char;

begin

write(‘бағдаршам түсі’); readln(x);

case x of

 ‘к’: writeln(‘тоқта’);

 ‘з’: writeln(‘жүр’);

 ‘ж’: writeln(‘күт’);

 end;

 end.