Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық редактордыңсурет салу кезеңдері.

Сабақтыңтақырыбы: Қарапайымграфикалық редакторы. Суреттіашу, сақтау. Графикалық

редактордыңсурет салу кезеңдері.
Сабақтыңмақсаты:
1. Оқушыларғаграфикалықақпараттыжасаутуралытүсінік беру, графикалықредакторменжұмысістеугеүйрету;
2. Оқушылардыңпәнгедегенқызығушылықтарынарттыружәнеграфикалықбейнелеужұмысыарқылыбейнелікойлауқабілетіндамыту;
3. Оқушылардыэстетикалықталғамынқалыптастыру, істегенжұмысынанқорытынды ала білугемашықтандыру;
Сабақтыңтүрі: Жаңасабақ
Әдісі: Көрсетебаяндау, пікірлесе- түсіндіру, жекежұмыс.
Сабақтыңкөрнекілігі: ДК, слайттар, тест.
Сабақтыңбарысы:
І. Ұйымдастыру
ІІ. Үйтапсырмасынтексеру
ІІІ. Жаңасабақ
ІV.Сарамандықжұмыс
V. Үйгетапсырма
VІ. Қортындылау

І. Сабаққакелмегеноқушылардытүгендеу, үйтапысырмасынпысықтау.
ІІ.Үйтапсырмасынтексеру.
Бекітусұрақтары:

• Компьютер жанындағыөсімдік .
• Баспағашығаруқұрылғысы .
• Жалпыжелігеқосылуүшін не керек?
• WordPad-ты іскеқосу.
• Ақпарат (информация) қайтілденшыққан?
• Вирусқақарсы программа.
• Дыбысшығаруқұрылғысы.
• Бос орынқалдырупернесі.
• Capslock-тыңқызметі.
• Мәтінніңқаріпін, өлшемінқалайөзгертеміз?
ІІІ. Жаңасабақ.
Компьютер графикалықкескіндердісалудыңеңқолайлыжәнеқуаттықұралыболыптабылады. ГрафикалықкескіндерменжұмысістейтінWindowsқолданбаларынграфиктікредакторлердепатайды.
Графикалық редактор графикалықбейнелердіжасауғажәнередакциялауға
арналған.
Редактор:
1. Құрал-саймандар мен бояулардықолданаотырып, суретсалуға;
2. Суреттердібөлекбөліктерденқұрастыруға;
3. Суреткемәтіндіенгізужәнеқалыптастыруға;
4. Бар графикалықобъектілердітүзетуге;
5. Схемалардысызуғажәнст.б. мүмкіндікбереді.
PAINT сурет салу бағдарламасыәртүрліграфикалықкескіндердісалуға,оныөңдеугемүмкіндікбереді. Бұлбағдарламаныңкөмегіменқарапайымсуреттенбастап, күрделіграфикалықшығармаларғадейінжасауғаболады.
PAINT бағдарламасындаөзімізсуретсалуымызғаWindows –тіңбасқақолданбаларынаналмастырубуферінекөшірілгендайынсуреттердімәтінгеқоюға,сондай-ақсканердіңкөмегіменалынғанкүрделікескіндердіенгізугеболады.
Редактордыіскеқосуүшін:
a. Іскеқосу (пуск) батырмасыншертеміз.
b. Бас менюденПрограммалар (Программы) командасынтаңдаймыз.
c. АшылғанбағынқыменюденСтандарттыкомандасынтаңдаймыз.
d. КелесібағыныңқыменюденРaintграфикалықредакторынтаңдаймыз.
Ендібұлтізбектімынатүрдежазамыз: Іскеқосу-Барлықпрограммалар-Стандартты- Рaint (Пуск-Программы-Стандартные-Рaint)
Командаларорындалғаннанкейін, экрандаРaintбағдарламасыныңтерезесіпайдаболады.
Терезеніңүлкенбөлігін бос кеңістік-сурет салу алаңыалады. Оныңсолжағындатаңбашалартобы-құралдартақтасыорналасқан. Терезеніңтөменгіжағындатүстерпалитрасы бар.
Түстерпалитрасы
Түстерпалитрасыныңкөмегіменекітүрлітүстітаңдауғаболады: негізгі-бізоныменсуретсалатынтүсжәнеқосымша-бұл фон беретінтүс. Программаныіскеқосқанда, ешқандайәрекетболмаса, келісімбойыншакескінніңтүсі-қара, ал фонныңтүсіақболыпшығады.
Палитраныңсолжағындабірін-біріжабатынекі квадрат орналасқан. Жоғарғысысуреттүсінкөрсетеді. Олтаңдағантүстетышқанныңсолжақбатырмасыншертуарқылытаңдалады. Төменгі квадрат фон түсінкөрсетеді, олүшінтаңдағантүстетышқанныңоңжақбатырмасыншертуқажет.
Сурет салу кезендері
1. Құралдытаңдапалукерек.
Рaintбағдарламасында 16 құралсайман бар.
1. Қажетаймақтыбелгілеуқұралы, бұлқисықпішіндіүзіндінітаңдауқызметінатқарады.
2. белгілеуқұралыдепаталадыжәнесуреттіңтіктөртбұрыштыүзіндісінтаңдауқызметінатқарады.
3. Өшіргіш/түрлітүстіөшіргіш, суреттіңбелгілібірбөліктерінөшіругеарналған;
4. Құюқұралы, бұлтұйықконтурдыңішінкескіннемесе фон түсіменбояйды;
5. Түстаңдауқұралы, бұлкескінніңнемесеоныңфонынсуреттіңкезкелгеннүктесініңтүсінеөзгертеді;
6. Масштаб құралы, бұлсуреттіңжекеүзінділерінүлкейтугемүмкіндікбереді.
7. Қарандаш, бұлкезкелгенсыщықтыәртүрліқалыңдықтасызуғаарналған;
8. Қылқалам, қалағансызықтардысалуғаарналған.
9. Бүріккіш, пульверизатор эффектісінбереді;
10. Жазу, суретішінемәтінорналастырады.
11. Сызық, түзусызықтарсалуғаарналған;
12. Қисық, тегістелген, қабаттасқансызықтарсалуғамүмкіндікбереді;
13. Тіктөртбұрыш, тіктөртбұрыштарсалуғаарналған;
14. Көпбұрыш, кезкелгенпішіндітұйықкөпбұрыштарсалады;
15. Эллипс, шеңбержәне эллипс салуғаарналған;
16. Бұрыштарыдөңгеленгентіктөртбұрыш, бұрыштарыдөңгеленгенквадраттар мен тіктөртбұрыштарсалуғамүмкіндікбереді.
2. Сызықтыңқалыңдығын, қылқаламныңтүріннемесетөртбұрыштыңтипінтағайындау.
Мұнықұралдартақтасының тура астыңғыжағындағыарнайыаймақтажасауғаболады. Сызықтардыңқалыңдығынбірнүктеден бес нүктегедейінгіөлшемдесалуғажәнеқылқаламның, төртбұрыштыңбірнешетүрлерінпайдалануғаболады.
3. Кескінніңтүсінтаңдау.
Суретсалатынтүстітаңдауүшін, палитрадағықажеттітүстіңтөртбұрышынатышқаннұсқағышынорналастырып, солжақбатрмасыншертеміз.
4. Фонныңтүсінтаңдау.
Фонныңтүсінтаңдауүшін, палитрадағықажеттітүскетышқаннұсқағышынорналастырып, оңжақбатырмасыншертіңдер.Бұл фонды пайдаланыпобъектілержасайтынқұралдарменжұмысістегенқажет.
ІҮ. Перфокартаменжұмысжасаймыз.
V. Сарамандықжұмыс
Ал, ендісуретсаламыз.
Деңгейліктапсырмаларорындаймыз
І-деңгей
1- тапсырма:

Біркөзіңмен «кідір» дейді,
Біркөзім «жүгір» дейді.
Біркөзім «абайла» дейді
«Қарап ал маңайға» дейді
(бағдаршам)
Берілгенфигураларданжұмбақжауабыныңсуретінқұрастырып, Paintтерезесінде сал
2- тапсырма:
Ұзынды-қысқақостіл,
Он екіцифрмендосбұл.(сағат)
Берілген фигуралардан жұмбақ жауабының суретін құрастырып, Paint терезесінде сал.
Жауабы:
№3 тапсырма.
Сызық құралын қолдана отырып жайра (дикобраз) суретін сал.
Үсті-басы ине
Бұл не деген бейне.
Кірпігі ұқсас заты,
Жайра оның аты.
ІІ-деңгей
Paint бағдарламасын іске қосыңыздар
1. Эллипс құралын пайдаланып мына суретті салыңыздар
2. Суретті өз қалауларың бойынша бояңыздар
3. Суретке “Бейне” атын беріп сақтаңыздар.
ІІІ-деңгей
1. Барлық құралдарды пайдаланып еркін тақырыпта мазмұнды сурет салыңыздар.
2. Суретке тақырып қой.
3. Салынған суретті сақта
V. Қорытындылау:
Техникалық диктант
Paint бұл графикалық редактор. Paintграфикалықредакторынданегізгіекітүспенсуретсалынады. Оларнегізгіжәнефондықтүстер. Paintграфикалықредакторында 16 сайман бар. Paintграфикалықредакторыныңтақырыпжолындатерезені жабу, жасыру, үлкейтіп-кішірейтубатырмаларыорналасқан.
VІ. Үйгетапсырма:
Paintграфиктік редакторы тақырыптарыноқып, мазмұндау.
VІІ. Оқушылардыбағалау