Тақырыптық-күнтізбелік жоспар. Информатика 5-сынып.

Тақырыптық-күнтізбелікжоспар.

Информатика 5-сынып.

Түсінік хат

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес информатиканы оқыту 5-сыныптан басталады. 5-9 сыныптар үшін информатика пәнінен жаңа оқу бағдарламасы әзірленді. Оқу бағдарламаны әзірлеу қажеттілігі біріншіден, мазмұнды толығымен қайта қарастырумен байланысты, себебі  информатика пәні 5-сыныптан бастап оқытылады (бұрын оқытылу 7-сыныптан басталды). Екіншіден,  заман талабына сай ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың тез дамуына байланысты информатика курсында алгоритмдеу және программалау саласына көп көңіл бөлу қажеттілігі туындайдыген дұрыс. Сонымен қатар, жеке тұлғаның қалыптасуында алгоритмдік және операциялық ойлау ерекше рөлі алатыны  ескерілді.

5-9 сыныптардағы информатика пәнінің ерекшелігі, мектепте оқытылатын басқа пәндерден түбегейлі айырмашылығы – бұл оны оқыту пәнінің жедел екпінмен өзгеріп отыруында. Бүгінгі күні бар технологиялар мен программалық қамтамасыз етулер орнына жаңаларының келуі өзгеруде, сонымен қоса бір жарым жыл ішінде аппараттық құралдардың техникалық параметрлері екі еселенеді және бес-жеті жылда стандарттар, интерфейстер мен хаттамалар қорлары өзгереді. Осы жағдайда жаңа технологияларды меңгеруге дайын,  адамның кәсіби мобилдігін қамтамасыз ететін іргелі білімнің рөлі жоғары болып отыр. Сол себептен мектептің негізгі курсының мазмұнына информатиканың іргелі негіздерін, алгоритмдер дағдыларын ерте оқытуына назар аудару қажет.

Әрсыныптаинформатиканыңбіріншісабағы, есептеуіш техника кабинетіндеқауіпсіздіктехниканыңережелерінжәнежұмысорнынұйымдастыруынақайталауғаарналады. Интернет желісіндегіжұмыстарменбайланыстытәжірибеліктапсырмалардыорындаубарысындаҚазақстанРеспубликасыныңЗаңнамасынасәйкесақпараттарменбіргеэтикалықжәнеқұқықтықаспектілергемаңыздыкөңілбөлінеді.

Оқытудыңмақсаты информатика жәнеқазіргізаманғыақпараттықтехнологиялардыңтеориялықнегіздерібойыншабазалықбілімжүйелеуарқылыақпараттыққұзіреттіліктіқалыптастыру, әртүрліақпараттардыөңдеудіңқарапайымпрограммаларыменжұмысістеудағдылары, алгоритмдікжәнеоперациялықойлауқабілеттеріндамыту, программалаутілімен, модельдеуқағидаларыментанысуболыптабылады.

Оқытуміндеттері:
1)  ақпараттуралытүсініктіқалыптастыру;
2)  есептеутехниканыңжәнетелекоммуникациянынегізгіқұрылғыларыпайдаланудағдыларынқалыптастыру;
3)  ақпараттықмодельдеу, модельдеуәдістерінқолданатыннегізгісалалартуралымағлұмат беру;
4)  программалаутілінденегізгібазалықалгоритмдікқұрылымдардыпайдаланабілугеүйрету;
5)  ақпараттардыөңдеубойыншаақпараттықтехнологияларменжұмысістеугедағдыландыру;
6)  жобалықіс-әрекетте, күнделікөмірде, оқытуіс-әрекетінде, нарықтақажеттімамандықигерумақсатындаақпараттықтехнологиялардыпайдаланутәжірибесіналу;
7)  алгоритмдікжәнеоперациялықойлауқабілеттерін, ақпараттық-коммуникациялықтехнологияларқұралдарыарқылыоқушылардыңлогикалық, математикалық, зияткерлікжәнешығармашылыққабілеттеріндамыту;
8)  қауіпсіздік техника ережелерін, ақпараттық этика жәнеқұқықнормаларынсақтаудағдысындамыту;
9)  оқушылардыақпараттықмәдениеткежәнетехникағаұқыптыболуғатәрбиелеу.

«Информатика» пәнібойыншаоқужүктемесініңкөлемі:
5 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқужылында 34 сағат;
6 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқужылында 34 сағат;
7 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқужылында 34 сағат;
8 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқужылында 34 сағат;
9 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқужылында 34 сағат.

Сабақтастыққағидасынсақтауүшін 6-9 сыныптарғаүшінауыспалыоқубағдарламасыәзірленді. Аталғаноқубағдарламаәрсыныптыңкіріктірілгенматериалынқамтиды, олаталғансыныптыңжәнеодандейінгісыныптаоқитынматериалдардантұрады, яғни 6-сыныпқа арналғаноқубағдарламасы
5-6 сыныптыңбазалықмазмұның, 7-сынып – 5-6-7 сыныпоқуматериалдарынжәне 8-сынып – 6-7-8 сыныптарыныңоқуматериалдарын, 9-сынып –
2011-2013 оқужылдарындаөткен 7-8 сыныптардыңоқуматериалдарынқамтиды.

6-9 сыныптарғаарналған информатика пәнібойыншаауыспалыоқубағдарламасы 2013-2014 оқужылынағанаарналған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА

5-сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)  

ТақырыптаратауыСағат саныМер зіміҮйге тап сырмаЕс  кер тулер
                                           І тоқсан (9 сабақ)
11Кіріспе. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау және жұмыс орнын ұйымдастыру.1§1
Информатика және ақпарат (3 сағат)
22Ақпарат,оның мазмұны,түрлері мен қасиеттері.1§2
33Ақпаратты өндеу тәсілдері.1§3
44Ақпараттың көлемі және оның өлшем бірліктері.1§4
Компьютер (3сағат)
55Компьютер-әмбебап есептеуіш машина.1§5
66Компьютердің қөұрылымы.1§6
77Компьютердің қосымша құрылғылары.1§7
Программалық жабдықтама.

Операциялық жүйелер(6 сағат)

88Программалық жабдықтаманың (ПЖ) сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы.1§8
99Операциялық жүйенің негізгі нысандары мен оны басқару.1§9
                                         ІІ тоқсан (7 сабақ)
101Терезелер.1§10
112Файлдар,бумалар және жарлықтар.1§11
123Нысандармен жұмыс істеу.1§12
134Ақпаратты іздеу,жазу және оқу.1§13
Paint графикалық редакторы(5 сағат)
145Сурет салу,сақтау және ашу.1§14
156Графикалық редактордың сурет салу құралдары1§15
167Сурет бөліктермен жұмыс істеу.1§16
ІІІ тоқсан (10 сабақ)                      
171Масштаб.Суреттің трансформациясы.1§17
182Суретті басуға дайындау.Суретті басу.1§18
                             Мәтіндік редактор(8 сағат)
193WordPad мәтіндік редактордың интерфейсі.1§19
20-214,5Мәтінді теру және түзету ережелері.Мәтін бөліктерін ерекшелеу.2§20,21
226Мәтінді пішімдеу.Әріптер.1§22
237Мәтінді пішімдеу.Абзац.1§23
248Практикум.Мәтінмен жұмыс істеу.1§24
259Мәтіндік және графикалық ақпаратты өндеу.1§25
2610Практикум.Аралас құжаттар құру.1§26
                                         ІҮ тоқсан (6 сабақ)  
 Қосымша стандарттық программалар(4 сағат)
27-281,2Блокнот және калькулятор.Калькулятордың жады.1§27
293Дыбыстық ақпаратты өндеу.Дыбыс жазу.Практикум.1§28
304Практикум.Дыбыс жазу.1§29
31-345,6Жобалықіс-әрекет1§1-30