ИНФОРМАТИКА пәнінен емтиханға арналған тесттер

 

ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы:Мулкеманова А.Ж.

 

I–вариант

 

 1. «Информатика» термині…
 1. Француздың информация және автоматика сөздерінен шыққан
 2. Француздың информация және математика сөздерінен шыққан
 3. Француздың информация және кибернетика сөздерінен шыққан
 4. Ағылшынның информация және техника сөздерінен шыққан
 5. Ағылшынның информация және электроника сөздерінен шыққан

 

 1. Мына өлшем бірлік информация көлемін өлшеуде қолданылмайды?
 1. Бит
 2. Байт
 3. Бод
 4. Мегабайт
 5. Килобайт

 

 1. Компьютердің жүйелік блогына қандай құрылғы кірмейді?
 1. Микропроцессор
 2. Қатты диск
 3. Принтер
 4. Дискіжетек
 5. Аналық тақша

 

 1. Пернетақта атқаратын қызметі:
 1. Мәтін теру
 2. Графикалық режимде суреттер салу
 3. Саусақтарға сүйеніш болу
 4. Тышқанға көмекші құрал
 5. Мәліметті басып шығырады

 

 1. Алғашқы компьютердің шыққан жылы
 1. 1872 ж;
 2. 1917 ж;
 3. 1931 ж;
 4. 1946 ж;
 5. 1985 ж;

 

 1. Қатты диск басқаша қалай аталады?
 1. Компакт диск
 2. Дискет
 3. Винчестер
 4. Касета
 5. Flash

 

 1. Сандарды атау және жазу тәсілдерінің жиыны былый деп аталады?
 1. Пайдаланушының интерфейсі
 2. Санақ жүйесі
 3. Жетекші жүйе
 4. Заңдылық жүйесі
 5. Кодтау жүйесі

 

 1. Сегіздік жүйедегі 33 саны 10-дық жүйеде қалай жазылады?
 1. 15
 2. 130
 3. 25
 4. 27
 5. 37

 

 1. Он алтылық санақ жүйесінде неше цифр қолданылады?
 2. Он
 3. Сегіз
 4. Он алты
 5. Екі
 6. Он екі

алтылық санақ жүйесі он цифрдан және латын алфавитінің алғашқы алты әріпінен тұрады бірақ барлығы 16 сан болып есептелінеді

 1. Файл деген не?
 2. Программа
 3. Дискідегі атауы бар орын
 4. Мәліметтер жиыны
 5. Шифрленген информация
 6. Жарлық

 

 1. Windows терезелері көлемін өзгертуге болады ма?
 2. Болмайды
 3. Болады, тек оңға не солға қарай
 4. Болады, тек жоғары не төмен қарай
 5. Барлықбағыттаөзгертугеболады
 6. Кейбірпрограммалардыңтерезесінғанаөзгертугеболады

 

 1. Ерекшеленген файлды жою үшін мына перне басылады?
 2. Delete
 3. BackSpace
 4. End
 5. Insert
 6. Page down

 

 1. Жарлық (ярлык) дегеніміз не?
 2. Бума
 3. Файлға немесе бумаға сілтеме
 4. Программа
 5. Файл
 6. құжат

 

 1. MS Word. Қаріптің өлшем бірлігі?
 2. Дюйм
 3. См
 4. Пункт (пт)
 5. Пика
 6. Мм

 

 1. MSWord. Парақ нөмірлерін қою қандай команданың көмегімен орындалыды?
 2. Сервис – Параметры – Вид
 3. Вставка – Номера страниц
 4. Сервис – Вид
 5. Файлы – Параметры страниц
 6. Сервис – Добавить страницу

 

 1. MSExcel. Жұмыс кітабындағы жолдар қалай белгіленеді?
 2. Рим цифрларымен
 3. Орыс әріптерәмен
 4. Латын әріптерімен
 5. Араб цифрларымен
 6. Символдармен

 

 1. MSExcelпрограммалардың мына тобына жатады?
 2. Мәтіндік редактор
 3. Диаграмма
 4. Кестелік процессор
 5. Графикалық редактор
 6. Операциялық жүйе

 

 1. Power Point программасының атқаратын қызметі:
 2. Электрондық кесте құру
 3. Құжаттарды безендіру
 4. Электрондық презентациялар құру
 5. Мәліметтер базасын құру
 6. Арифметикалық амалдарды есептеу

 

 1. Power Point. Презентацияны көрсетуді қай функциональдық перненің көмегімен жүзеге асыруға болады?
 2. F5
 3. F6
 4. F8
 5. F9
 6. F2

 

 1. MS Access-те өріс аты «фамилиясы және қызметі» болса, осы өріс типін көрсетіңіз
 2. Күнтізбелік (дата/время)
 3. Логикалық
 4. Ақшалық
 5. Мәтіндік
 6. сандық

 

 1. Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір-бірімен қандай хаттамамен мәлімет алыса алады?
 2. IP
 3. TCP\IP
 4. TCP
 5. URL
 6. DNS

 

 1. 1 Килобайт=?
 2. 1024 байт
 3. 1000 байт
 4. 256 байт
 5. 1000 Гбайт
 6. 1000 бит
 7. CD-диск көлемі:
 8. 1,5 Мегабайт
 9. 10 гигабайт
 10. 200 мегабайт
 11. 650-700 мегабайт
 12. 300 килобайт

 

 1. Қатты диск не үшін олданылады?
 2. Информацияны ұзақ уақыт сақтау
 3. Информацияны баспадан шығару
 4. Информацияны тасымалдау
 5. Информацияны автоматты түрде өңдеу
 6. Информацияны бейнелеу

 

 1. Қай пернені басқан соң, бас әріптер тұрақты түрде теріледі?
 2. <CapsLock>
 3. <Shift>
 4. <Ctrl>
 5. <NumLock>
 6. <Alt>

 

 

ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы: Мулкеманова А.Ж.

 

II–вариант

 

 1. Бір байт тең:
 1. 10 битке
 2. 3 битке
 3. 12 битке
 4. 8 битке
 5. 2 битке

 

 1. Қағазға жазылған ақпараттың кез-келген түрін оптикалық негізге сүйене отырып

компьютерге жылдам енгізетін кұрылғы не?

 1. Пернетақта
 2. Принтер
 3. Плоттер
 4. Сканер
 5. Модем

 

 1. Санау жүйелері мынандай топтарға жіктеледі:
 1. Латын және орыс
 2. Позициялықжәнепозициялықемес
 3. Цифр мен белгі
 4. Разрядтық және қатар түрінде
 5. Арабтық, римдік

 

 1. Төмендегінің қайсысы ДББЖ-ға жатады?
 1. WORD
 2. WinRAR
 3. ACCESS
 4. PAINT
 5. WINDOWS 2000

 

 1. Принтерқайсысына жатады?
 1. Енгізуқұрылғысына
 2. Шығаруқұрылғысына
 3. Ақпаратты жинақтаушыға
 4. Жүйелік блокқа
 5. Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

 

 1. MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері:
 1. Тура бағытта және кері бағытта
 2. Жайжәнеқарапайым
 3. Абсолюттіжәнеабсолюттіемес
 4. Қарапайымжәнекүрделі
 5. Абсолютті, салыстырмалы және аралас

 

 1. ЭЕМ-де программалық жабдықтамақандайнегізгіекікласқабөлінеді?
 1. универсалды(әмбабапты) және қолданбалы программалықжабдықтама
 2. жүйелік жәнеинструментальды программалықжабдықтама
 3. қолданбалыжәнемақсаттыпрограммалықжабдықтама
 4. арнаулы және әмбабапты (универсалдық) программалық жабдықтама
 5. жүйелік және қолданбалы программалық жабдықтама

 

 1. MS DOS -бұл:
 1. операциялықжүйе
 2. программалық қабықша
 3. процессор
 4. арифметикалық-логикалық құрылғы
 5. дұрыс жауабы жоқ.

 

 1. Өшірілген файлды қалай қайтаруға болады?
 1. портфель, қайтару
 2. меню, файлдар
 3. файл, түзету
 4. қоржын, қалпына келтіру
 5. дұрысжауабыжоқ

 

 1. WіnRAR- бұл
 1. операциялық жүйе
 2. қосымша қызметтік программа
 3. архивтеу программасы
 4. қолданбалы программа
 5. дұрыс жауабы жоқ

 

 1.  MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады?
 1. Желілік
 2. Қатынасты (Реляциялық)
 3. Компьютерлік
 4. Ағаш тәріздес
 5. Құрылымдық

 

 1. Антивирустық программалар:
 1. MS Word, MS Excel, MS Access
 2. AutoCAD, CorelDraw
 3. MSDOS,NC
 4. AidsTest, Doctor Web, Kaspersky KAV
 5. ARJ, RAR, ZIP

 

 1. Қазіргі заман процессорының тактілік жұмыс жиілігі немен өлшенеді?
 1. Герцпен.
 2. Твинмен.
 3. Секундпен.
 4. Мегагерцпен.
 5. Миллисекундпен.

 

 1. 16-лық санау жүйесінің символына жатпайтын әріп:
 1. F
 2. P
 3. D
 4. В
 5. А

 

 1. Курсорды жол басына қою:
 1. Home пернесін басу.
 2. End пернесін басу.
 3. Page Up пернесін басу.
 4. Enter пернесін басу.
 5. Page Down пернесін басу.

 

 1.  Курсорды бір парақ темен қою үшін:
 1. End пернесін басу.
 2. Page Up пернесін басу.
 3. Enter пернесін басу.
 4. Page Down пернесін басу.
 5. Home пернесін басу.

 

 1. Операциялық жүйенің негізгі қызметтері — бұл:
 1. Әртүрлі кұрылғылар әрекеттестігін қамтамасыз ету.
 2. Компьютер қорларын үлестіру.
 3. Компьютерді тоқтату мүмкіндігін қамтамасыз ету
 4. Клавиатура сұрауын реттеуді ұйымдастыру.
 5. Адам мен компьютер арасында диалогты қамтамасыз ету.

 

 1. 10001 және 1111 сандарының қосындысы екілік жүйеде неге тең:
 1. 100000.

 

 1. Бүтін ондық 11(10)санының екілік санға ауысқандағы түрі:

 

 1. Мегабайт қаншаға тең?
 1. 16 ГБайт.
 2. 16 Гбайт.
 3. 32 Мбайт.
 4. 8 бит.
 5. 1024КБайт.

 

 1. СУММ(B2:H5) формуласыненіесептейді?
 1. B2 жәнеH5 ұяшықтарыныңмәндерініңқосындысын
 2. B2-ден H5-ге дейінгібарлықұяшықтардыңқосындысын
 3. ештеңе есептемейді
 4. жеке B2- ні H5-ке бөлудегі B2 ұяшығының қосындысы
 5. формула дұрыс емес

 

 1. Excelқұжатықандайкеңейтудентұрады?
 1. .bak
 2. .xls
 3. .doc
 4. .exl
 5. .ttf
 1. Мәліметтер базасы дегеніміз не?
 1. Арнайы бума
 2. Әртүрлі кестелерді сақтайтын файл
 3. Ұйымдастырылған өзара логикалық байланыстағы жазбалардың жиынтығы
 4. Мәліметтердің реттелген, өзара байланысты жиынтығы
 5. Ұйымдастырылған өзара логикалық байланыстағы бағаналар мен жолдардың жиынтығы

 

 1. Программа дегеніміз не?
 1. Латын алфавитінің қаріптері.
 2. Грек алфавитінің каріптері
 3. алгоритмдердің компьютерге түсінікті түрде жазылған командалар тізбегі
 4. өңдеу нәтижесінде пайда болатын информациялар жиыны
 5. мәліметтер базасы

 

 1. Презентация дегеніміз не?
 1. Баяндама жасау
 2. Суреттер жиыны
 3. Слайд депаталатынжекекадрлардың жиынтығынан тұратын айрықша текті электрондыққұжат
 4. Белгілі бір ретпен орналасқан мәліметтер жиыны
 5. Жеке парақ

 

 

 

ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы: Мулкеманова А.Ж.

 

 

IІI–вариант

 

 1. Информатика дегеніміз:
 1. ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, түрлендіру не жеткізуге арналған ғылыми пән
 2. дербес компьютер туралыанықтама
 3. электронды почта туралығылыми пән
 4. таңбалар мен сигналдар түрінде берілген әлемнің, заттың бейнесі
 5. сақтау кұрылғысы

 

 1. MSExcel. Wіndows 2000 — дегеніміз
 1. операциялық жүйе
 2. қосымша қызметтік программа
 3. сервистік программа
 4. қолданбалы программа
 5. дұрысжауабыжоқ

MS Excel — қолданбалы программа. Wіndows 2000 — дегенімізоперациялық жүйе

 

 1. MS Excel. Келтірілген формулалардың қайсысы 30-жолдағы 1-бағаннан 6-бағанға дейінгі

ұяшықтардың қосындысын есептейді?

 1. =СУММ(А30:Ғ30)
 2. СУММ(А1:А6)
 3. Sum(A30:F30)
 4. Sum(l 0,1:4)
 5. = Sum(l:6)

 

 1. MSExcel. Диаграмма дегеніміз не?
 1. Автотолтыру кезінде ағымдағы ұяшық қоршауының теменгі бұрышында орналасқан

кішкене қара түсті шаршы

 1. Жұмыс кітабының бір парағына енгізілген графиктік объект
 2. Автотолтыру кезінде ағымдағы ұяшық қоршауының жоғарғы бұрышында орналасқан

кішкене қара түсті шаршы

 1. Мәтіндік редакторда қолданылатын жазу түрі
 2. Бірнеше ұяшықтар тобы

 

 1. TCP дегеніміз:
 1. Қолданбалы хаттама
 2. Каталог тізбегі
 3. Транспорттық дейгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады
 4. Желілік деңгейінін, хаттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды
 5. Файлдарды беру қызметінің хаттамасы

 

 1.  Модем деген не?
 1. Информацияны оқу құрылғысы
 2. Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы
 3. Тышқанды алмастыру құрылғысы
 4. Компьютерге мәтіндік және графикалық информацияны енгізу құрылғысы
 5. Қағазға сұлбаны (чертежді) басып шығару құрылғысы

 

 1. Windows жүйесін қай фирма жасаған?
 1. Rich Macintoch.
 2. Microsoft

 

 1. RESET пернесі не үшін қажет?
 1. операциялық жүйені қайта жүктейді
 2. программаларды өшіру
 3. Файлдарды және программалардыжазу
 4. Компьютерді іске қосу
 5. Компьютерді өшіру

 

 1. Бір Мбайт неге тең?
 1. 1000 байтқа
 2. 1000 битке
 3. 1024 Кбайтқа
 4. 1024байтка.
 5. 1024 Гбайтқа.

 

 1. 101 екілік саны қандай ондық санға тең?
 1. 5.

 

 1. MS Access. AЯ¯суреті бар перне не үшін арналған?
 1. Жазбаларды фильтрлеу үшін.
 2. Сүзгіні қайтару үшін.
 3. Жазбаларды кему ретімен сұрыптау үшін.
 4. Тек мәтіндік типтегі деректерді сұрыптау үшін.
 5. Жазбаларды өсу ретімен сұрыптау үшін.

 

 1. Деректер базалары. Access-те есеп беру не үшін арналған?
 1. Сұрыптау үшін.
 2. Деректерді нақты түрде экранда бейнелеу үшін.
 3. Деректерді сақтау үшін.
 4. Деректерді қағазға шығару үшін.
 5. Деректерді іздестіру үшін.

 

 1. Қолданбалы программалар және перифериялық құрылымдар жұмыстарын

басқаратын жүйелік программалар қалай аталады?

 1. Контейнерлер
 2. Драйверлер
 3. Енгізу-шығару құрылғылары
 4. Файлдар
 5. Е) Каталог

 

 1. Компьютердің жұмысын басқаратын программаларды не депатайды?
 1. CD-ROM
 2. Software(программалық жасақтама)
 3. Hardware(аппараттық жабдықтама)
 4. RAM (Random Access Memori)
 5. ROM (Red OnliMemori)

 

 1. Access мәліметтер қорын басқару жүйесі келесі объектілермен жұмыс істемейді:
 1. Есеп беру.
 2. Сұраныс.
 3. Презентация.
 4. Кесте.
 5. Форма.

 

 1. Мына 10110-111 екілік сандардың айырмасы неге тең?
 1. 1110
 2. В)1000
 3. С)1001
 4. 1111
 5. Е)1011

 

 1. Операциялық жүйелердіңатқаратын қызметтеріне қарай қандай түрлері болады?
 1. Көлемді және кіші
 2. Иерархиялық, желілі, реляциялық
 3. Орталықтандырылған, желілі, бөлініп берілген
 4. Біртапсырмалы және көптапсырмалы
 5. графикалық және мәтіндік

 

 1. .exe, .com кеңейтілуі бар файлдар, файлдардың қандай түріне жатады ?
 1. командалық файл
 2. графикалық файл
 3. Паскаль тіліндегі программа
 4. Си-дегі программа
 5. мәтіндік файл

 

 1. [END] пернесі неге арналған:
 1. “ жоғарғы ” регистр режимін белгілеу үшін
 2. Курсорды жолдың басына орналастыру үшін
 3. Мәтінді бір бетке төмен орналастыру үшін
 4. Мәтінді бір бетке жоғары орналастыру үшін
 5. Курсорды жолдың соңына орналастыруүшін.

 

 1. Ондық 2 саны екілік жүйеде қалай жазылады?
 1. 11
B)    01
 1. 10
 2. 1111
 3. Е) 1001

 

 1. Ақпаратты өлшеудің минималды бірлігі бұл…
 1. байт
 2. бит
 3. килобайт
 4. мегабайт
 5. пиксель

 

 1. Клавиатурақандай құрылғыларға жатады?
 1. Енгізу құрылғысына
 2. Шығару құрылғысына
 3. Ақпаратты жинақтаушыға
 4. Жүйелік блокқа
 5. Қосымша құрылғыларға

 

 

 1. Автофильтр не үшінқажет?
 1. автомобиль үшін
 2. кестедегі мәліметтерді сұрыптау үшін
 3. макрокомандаларды жазуғанда қолданылады
 4. кестедегі керекті мәліметтерді шығарғанда
 5. мәліметтерді көшіру үшін қолданылады

 

 1. Web – парақтарды көру үшін пайдаланылатын программалар:
 1. PhotoshopжәнеMicroSoft Word
 2. Turbo PascalжәнеQBasic
 3. Visual BasicжәнеACDSee
 4. ScanDiskжәнеDefrag
 5. Internet Explorer және Opera

 

 1. Web — беттерінің кеңейтілуі (форматы)…
 1. *. txt
 2. *. html
 3. *. doc
 4. *. EXE
 5. *. xls

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы: Мулкеманова А.Ж.

 

ІV –вариант

 

 1. Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарынзерттейтін ғылым:
 2. Динамика
 3. Информатика
 4. Логика.
 5. Кибернетика
 6. Статистика

 

 1. Перифериялық (сыртқы) құрылғы:
 1. Монитор.
 2. Қатты диск.
 3. Дисковод.
 4. Сканер.
 5. Аналық тақта.

 

 1. Microsoft Excel электрондық кестесін іске қосу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі:
 1. Іске косу(Пуск) — Программалар — Стандарттар — Microsoft Excel
 2. Іске косу(Пуск) — Стандарттар — Microsoft Excel
 3. Іске қосу(Пуск) — Стандарттар — Программалар — Microsoft Excel
 4. Іске қосу(Пуск) — Программалар — Microsoft Office – Microsoft Excel
 5. Іске қосу(Пуск) — Құжаттар — Microsoft Excel

 

 1. CTRL+Cпернелерін басқанда қандай команда орындалады :
 1. Көшіру.
 2. Қою.
 3. Белгілеу.
 4. Қию.
 5. Өшіру.

 

 1. Компьютердің жұмыс өнімділігі неге байланысты?
 1. Процессор жиілігіне.
 2. Пернелерді басу шапшандығына.
 3. Қоректендіру кернеуіне.
 4. Тышқанпен жұмыс шапшаңдығына.
 5. Дисплей экранының өлшеміне.

 

 1. Контекстік меню шақырылады:
 1. тышқанның солжақ кнопкасынбасып.
 2. F10 пернесін басып.
 3. F1 пернесін басып.
 4. скролланыбасып.
 5. тышқанныңоңжақкнопкасынбасып.

 

 1. Wordмәтіндік редакторында колонтитул қандай менюдетаңдалады?
 1. Формат
 2. Таблица
 3. Файл
 4. Окно
 5. Вид

 

 1. Компьютердің жүйелік программалық жабдықтамаларына мыналар жатады:
 1. процессор, пернетақта, монитор, принтер
 2. операциялық жүйе, программалалық қоршаулар, программалау тілдері
 3. графикалық редакторлар, мәліметтер базасы
 4. мәтіндік редактор және кестелік процессор
 5. файлдар мен бумалар

 

 1. Электрондық кестенің негізгі элементі не?
 1. Мәндер
 2. Ұяшық
 3. Берілгендер
 4. Клетка
 5. Өріс

 

 1. Операциялық жүйе түрлері:
 1. Проводник, Менің компьютерім, Тапсырмалар тақтасы
 2. Windows XP, Windows NT, Unix, MS DOS
 3. Far, Norton Commander, Bios
 4. Меню қатары, Саймандар тақтасы, Жұмыс алабы
 5. Word, Excel, Access

 

 1. World Wide Web —
 1. Гиперсілтеме
 2. Жеке құжат
 3. Ақпараттық кеңістік
 4. Интернет
 5. Дүниежүзілік өрнек

 

 1. Кез келген мәліметтер базасының негізгі объектісі:
 1. Кесте (Таблица)
 2. Қалыптар (Формы)
 3. Есептер (Задачи)
 4. Сұраныс (Запрос)
 5. Макростар

 

 1. Тактілік жиілік төмендегіге тән:
 1. Пернетақтаға.
 2. Дисководқа.
 3. Процессорға.
 4. Принтерге.
 5. Сканерге.

 

 1. Вирустардың таралу ортасына қарай түрлерін көрсетініз көрсетініз:
 1. Макро, микро
 2. Резиденттік, резиденттік емес
 3. Желілік, файлдық, жүктемелі
 4. көрінетін, көрінбейтін, трояндар
 5. Қауіпсіз, өте қауіпті

 

 1. 1 Кбайт:
 1. 1000 байт
 2. 1000 бит.
 3. 1024 байт
 4. 1024 бит
 5. 8 Мбайт

 

 1. CD компакт дисктің сыйымдылығы:
 1. 650-700 Mb
 2. 7Gb
 3. 360 kb
 4. 1,44 Mb
 5. 100кb дейін

 

 1. Delete және Backspace (BS) пернелерінің айырмашылығы?
 1. BS — өшіру, ал Del — көшіру пернесі.
 2. ешқандай айырмашылығы жоқ.
 3. Del -курсордан кейінгі символды өшіру, ал BS -курсордың алдындағы символды өшіру.
 4. BS -сақтау пернесі, ал Del — өшіру пернесі
 5. BS — қалпына келтіру, ал Del –өшіру

 

 1. Acces-тегі форма — бұл:
 1. кесте мәліметтерін экранда бейнелеу жолы және оларды басқару мүмкіндіктері
 2. мәліметтерді қағазға басып шығару жолы
 3. Деректертиптері.
 4. өрістер мен жазбалардан тұратын кесте
 5. Объекті әдістері және қасиеттері.

 

 1. Ондық санау жүйесіндегі 10 саны сегіздік санау жүйесінде қалай жазылады?
 1. 10
 2. 13
 3. 11
 4. 12
 5. 15

 

 1. Мәтінді бір бет төмен орналастыру үшін қай пернені басу керек:
 1. [HOME];
 2. [PAGE UP];
 3. [PAGE DOWN];
 4. [END];
 5. [DELETE].

 

 1. 39 ондық санына — екілік саны сәйкес келеді?
 1. 101010
 2. 11101001
 3. 1100111
 4. 100111
 5. 1010101

 

 

 

 1. 1001+1011 екілік сандарының қосындысы тең?
 1. 10000
 2. B)10100
 3. C)11001
 4. D)10110
 5. E)11100

 

 1. Экран параметрлерін қалай өзгертуге болады?
 1. есеп панелі
 2. Меню, параметры
 3. Пуск,басқару панелі, экран
 4. Меню, экран
 5. пуск, файл, экран

 

 1. Wіndows 2000 — дегеніміз
 1. Операциялық жүйе
 2. Қосымша қызметтік программа
 3. Сервистік программа
 4. Қолданбалы программа
 5. Дұрыс жауабы жоқ

 

 

 1. Excel-дегі абсолютті сілтеме қандай символ арқылы анықталады?
 1. @
 2. #
 3. $
 4. ^
 5. &

 

 

 


ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы: Мулкеманова А.Ж.

 

 

V –вариант

 

 1. Жұмыс кітабы-бұл:
 1. файлдар жиыны
 2. Excel-дегі жеке құжат
 3. кестенің жеке элементі
 4. жазбаға арналған дәптер
 5. Word- тағы жеке құжат

 

 1. Word-та құжаттардың кеңейтілуі қандай?
 2. .сom
 3. .exe
 4. .doc
 5. .xls
 6. .wod
 7. Құрал-саймандар тақтасында пернесінің орындалуы нені береді?
 8. Файл — Закрыть
 9. мәтін фрагментін белгілеу
 10. Файл — Сохранить
 11. Файл – Выход
 12. Файл — Открыть

 

 1. Word-та қандай форматтағы қағаз қолданылады?
 2. дәптерлік және альбомдық
 3. альбомдық және кітаптық
 4. кітаптық және баспалық
 5. альбомдық және баспалық
 6. дұрыс жауабы жоқ

 

 1. Word-та анықтаманы қандай батырманы басу арқылы шығаруға болады?
 2. F1
 3. F2
 4. F3
 5. F4
 6. F5

 

 1. Сканер жатады
 1. Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына
 2. Деректерді енгізу құрылғыларына
 3. Деректерді шығару құрылғыларына
 4. Ақпаратты сақтаушы құрылғыларына
 5. Ақпаратты өңдеу құрылғыларына

 

 1. Байт дегеніміз не?
 1. Сегіз биттен тұратын тізбек
 2. Төрт сегіздік цифрдың комбинациясы
 3. Төрт он алтылық цифрдың комбинациясы
 4. 1 немесе 0 арқылы өрнектелетін ақпарат бірліктерінің саны
 5. ОСҚ-дағы (ОЗУ)әріптің кодын өзгерту әдісі

 

 1. Page Down пернесінің атқаратын қызметі:
 1. Соңғы орындалған команданы қайтарады
 2. Курсорды мәтін бойынша бір бет төмен жылжытады
 3. Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі
 4. Курсорды мәтін бойынша бір бет жоғары көтереді
 5. Бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды

 

 1. Дербес компьютердің негізгі конфигурациясына енбейтін кұрылғы:
 1. Жүйелік блок
 2. Тышқан
 3. Сканер
 4. Монитор
 5. Пернетақта

 

 1. Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай

құрылғы қолданылады?

 1. Дыбыстық карта
 2. Процессор
 3. CDROMқұрылғысы
 4. Модем
 5. Шина

 

 1. Жүйе — бұл:
 1. Өзара байланысты элементтердің жиынтығы.
 2. Тек математикалык ұғым.
 3. Табиғаты жағынан әртүрлі элементтердің кез-келген жиынтығы.
 4. Техникалык объект.
 5. Табиғаты жағынан бірдей элементтердің кез-келген жинағы.

 

 1. Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне:

 

 1. Принтердің қандай түрлері?
 1. Калкуляторлық, планшеттік
 2. Алфавиттік, функционалдық.
 3. Планшеттік, бүріккіш, лазерлік
 4. Матрицалық, бүріккіш, лазерлік
 5. Матрицалық, сызықтық.

 

 1. 1 Террабайт тең:
 1. 256 Гбайт
 2. 1024 МБайт
 3. 1024Кбайт
 4. 1024байт
 5. 1024 Гбайт

 

 1. Пакеттердің қайсысы деректер базасымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндігінкөрсетініз:
 1. Блокнот.
 2. MS Access.
 3. Math Lab.
 4. MS Word.

 

 1. 100101 екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз:
 1. 91
 2. 72
 3. 44
 4. 37
 5. 65

 

 1. MS Access. Аталған объектілердің қайсысы MS Access деректер қорының

объектісіне жатпайды:

 1. Макрос
 2. Диаграмма
 3. Форма
 4. Кесте
 5. Отчет

 

 1. 10 ондық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады?
 1. 0010
 2. 1100
 3. 1010
 4. 10001
 5. 0101

 

 1. MS Access объектісіне не жатпайды?
 1. Пішін (форма).
 2. Сұраныс (запрос).
 3. Есеп (отчет).
 4. Схема.
 5. Макрос.

 

 1. Презентация дегеніміз:
 2. .mdbкеңейтілуі бар файлда сақталатын нақтылы тақырыпты мәтіндер жиыны..
 3. .xls кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны..
 4. .ехе кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсі слайд-суреттердің жиыны.
 5. кез келген аты және .xls кеңейтілуі бар файл . Мұндай файл терминдерде жұмысшы кітап деп аталуы мүмкін.
 6. .ppt кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны.
 7. .rar, .zipфайлдарының қызметі
 8. Компьютерді вирусқа тексеру.
 9. Дискіні форматтау.
 10. Файлдардыархивтеу.
 11. Программалау.
 12. Алгоритмді құрастыру.

 

 1. Excel электрондық кестелерінде 5-ші жолдың 1-ші және 2-ші баған арасындағы ұяшықтардың ең үлкен мәнін есептейтін формула:
 1. = МАКС(А1;В5)
 2. = МАКС(А1:А1)
 3. = МАКС(А5:В5)
 4. = MAKC(A5:A1)
 5. МАКС(А5;А5)

 

 1. Қандаң программа Internet желісінде жұмыс істеуге арналған?
 2. MS Word.
 3. MS Access.
 4. MS Excel.
 5. Internet Explorer.

 

 1. Керексізфайлдардыжоюғаболады. Ол үшін не қолданылады:
 2. Менің құжаттарым
 3. Менің компьютерім
 4. Анықтама
 5. Қоржын
 6. Сілтеуіш (Проводник)

 

 1. Қосымша сандық пернетақта төмендегі пернемен қосылады:
 2. NumLock.

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА пәнінен

емтиханға арналған тесттер

Құрастырушы: Мулкеманова А.Ж.

 

VI –вариант

 

 1. Информатика мынадай ғылым саласына жатады?
 1. Гуманитарлық ғылым саласына
 2. Қолданбалы ғылым саласына
 3. Қоғамдық ғылым саласына
 4. Ақпараттық ғылым саласына
 5. Анықтамалық ғылым саласына

 

 1. Цифрлық ақпараттарды сигналдарға түрлендіруге және телефондықканалдар бойымен беруге арналған құрылғы қалай аталады?
 2. Телефон.
 3. Компьютер.
 4. Модем.
 5. Телетайп.
 6. Антенна.

 

 1. docфайлның кеңейтілуі:
 2. doc
 3. Samal
 4. .doc
 5. .exe
 6. Samal

 

 1. MS EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылғанболсын. Егер С1 ұяшығында = А1+В1 формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады?
 1. 4,5.
 2. 11.

 

 1. Программалау тіліне жататындар:
 2. Norton Commander, FAR
 3. MS DOS, Windows 98, Windows XP, Unix, OS/2
 4. Doctor Web, AVP
 5. MS Word, MS Excel, MS Access
 6. Basic, Pascal, C++

 

 1. Операциялықжүйедегенімізне?
 2. Компьютердіңбарлықәрекеттерінбасқаратынмашиналықкодтажазылғанпрограмма
 3. Дискініңбелгілібіратауменаталғанмәліметтердісақтауаумағы
 4. Белгілібірқосымшақызметатқаратынпрограмма
 5. Компьютердепайдалануға толық дайынпрограммалар, мәліметтер, кұжаттар және басқа да материалдардың жинағы
 6. Программаның дербес бөлігі

 

 1. Белгілі бір салаға жататын құрылымданған және өзара байланысқан мәліметтер дегеніміз:
 2. Мәліметтер файлы.
 3. Мәліметтер базасы.
 4. Мәліметтер банкі.
 5. Кесте.
 6. Мәліметтерсхемасы.

 

 1. Қоржын не үшін қолданылады?
 2. Жойылған файлдарды уақытша сақтау үшін
 3. Файлды түзеу үшін.
 4. Файлды каталогқа көшіру үшін.
 5. Архивті файлдардысақтау үшін.
 6. Компьютерлік вирусты сақтау үшін.

 

 1. Excel — дегі ағынды ұяшық дегеніміз не?
 2. кестелік курсормен белгіленген ұяшық.
 3. ұяшықтар тізбектілігі.
 4. іргелес ұяшықтар тобы.
 5. ұяшықтар аралығы.
 6. көршілес орналасқан ұяшық.

 

 1. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы:
 1. Пернетақта
 2. Монитор
 3. Тышқан
 4. Жүйелік блок
 5. CD-диск

 

 1. Дербес компьютердің құрамына кірмейтін құрылғы:
 1. Пернетақта мен тышқан
 2. Жүйелік блок
 3. Монитор
 4. Ксерокс
 5. Қатты диск

 

 1. Pause пернесінің қызметі:
 1. Жұмыс істеп тұрған программа жұмысын тоқтата тұрады
 2. Pause терезесін ашады
 3. Экран көшірмесін буферге алады
 4. Ашық тұрған терезені жабады
 5. Экранды әртүрлі түстерге бояйды

 

 1. Қай пернені басқанда курсор сол жақтағы символды өшіріп, өзі соның орнына жылжиды?
 1. <Tab>
 2. <Enter>
 3. <BackSpace>
 4. <Delete>
 5. <Insert>

 

 1.  Курсорды осы жолдың аяғына алып баратын пернені көрсетіңіз
 1. <Enter>
 2. <End>
 3. <Tab>
 4. <Home>
 5. <PrintScreen>

 

 1. Сегіздік жүйедегі 25 саны 10-дық жүйеде қалай жазылады?
 1. 15
 2. 130
 3. 24
 4. 27
 5. 21

 

 1. Екілік жүйе мына цирларды қолданады?
 1. 4 және 3
 2. 1 және 0
 3. 8 және 5
 4. 1 және 2
 5. 5 және 4

 

 1. Файл аты неден тұрады?
 1. Құжаттың ағашқы сөз тіркестерінен
 2. Екі бөліктен: файл аты мен типі (кеңейтілуі)
 3. 256 символдан аспайтын кез келген сөз тіркестерінен
 4. Алфавиттегі бас әріптерден
 5. Кез келген символдардан

 

 1. Файл жолы былай берілген C:\DOC\ALMA.TXT, осындағы файл аты қандай?
 1. C:\DOC\ALMA.TXT
 2. TXT
 3. DOC\ALMA.TXT
 4. TXT
 5. ALMA
 1. Мәтіндік файл типі(кеңейтілуі):
 1. .bak
 2. .exe
 3. .txt
 4. .com
 5. .bmp

 

 1. WINDOWS жұмыс столы дегеніміз не?
 1. Компьютер орналасқан стол
 2. WINDOWS негізгі терезесі
 3. Екпінді активті терезе
 4. Жұмыс істеп отырған стол
 5. Экрандағы барлық белгілер мен бумалар жиыны

 

 1. WORDредакторында синтаксистік қателерді қай команда көмегімен тексеруге болады?
 1. Правка – Правописание
 2. Вид – Синтаксис
 3. Формат – Грамматика
 4. Сервис – Правописание
 5. Файл – Панель инструментов

 

 1. MSWordредакторында символдарды енгізу қандай команданың көмегімен орындалады?
 1. Вставка – Символ
 2. Формат – Шрифт
 3. Вид – Символ
 4. Вид – Табуляция
 5. Формат – Абзац

 

 1. MS Excel. Жұмыс кітабындағы бағаналар қалай белгіленеді?
 1. Араб цифрларымен
 2. Латын әріптерімен
 3. Рим цифрларымен
 4. Символдармен
 5. Орыс әріптерімен

 

 1. Электрондық кестенің негізгі элементі?
 1. Бағана
 2. Ұяшық
 3. Мәлімет
 4. Жол
 5. Кесте

 

 1. Желінің ең қарапайым топологиясы:
 1. Шина
 2. Жұлдызша
 3. Сақина
 4. Жұлжызша-сақина
 5. Шина — жұлдызша