Информатик 2014 (сайыс)

Информатик 2014 (сайыс)

Сабақтыңтақырыбы: Информатик 2014
Сабақтыңмақсаты: Сайысөткізуарқылыоқушылардың информатика пәнінедегенқызығушылығынарттыру;
Анатілі мен орыстілінде, шеттіліндебірдейсөйлеушеберлігінарттыру, информатика ғылымынабойлату.
Өзбілімдерін, қарсыласынбағалайбілуге, информатика тарихынбілугетәрбиелеу

Сабақтыңтүрі: Сыныптантысжүргізілгенсайыссабақ
Жабдықтар: Интерактивтітақта, компьютерлер.
Қатысушылар:7, 8, 9сыныпоқушылары.
Жүргізуші: 10 сыныпоқушысы
Әділқазылармүшелері: Математика, физика пәнмұғалімдеріненқұралғанмүше.


Жүргізуші: Сәлембердік, құрметтіұстаздар, әділ-қазылар, оқушылар! Сіздерменбірлесеотырып «2014жыл — информатигі» аттыойынымыздыбастауғарұқсатетіңіздер.

Ойынтолқын, айналғанқаттыағысқа
Табылғандайтанымда, жат дауыста.
Біреуозыпкеледіқатарынан,
Біреуқалыпжатадыасығыста.

Ойынтолқынжатқандаасып, тасып,
Біреумығым, біреулершалысбасып.
Бұлойыннанөтедіғұламаойлар,
Жеңсеңдежеңілсе де қалмажасып.

Алдыменойынғақатысушыталантты да дарындыоқушыларымыздықошеметпенортағашақырайық. Әрсыныптанбіроқушыданқатысады. (Ойыншыларөздерінтаныстырады.)
7 а сыныбынан: БейсембековаЖансая
8 а сыныбынан:Бекешов Руслан
9 а сыныбынан: МұқанМеруерт

Бүгінгіойынымыз 5 турдантұрады. Ойынбарысыментаныстырамыз Слайд шоу
1-тур. «Бәйге»
2-тур. «Полиглот»
3-тур. «Ғажайыпалаң»
4-тур. «Қияләлемі»
5-тур. «Жорға»


1 тур. «Бәйге». Жарысқақатысыпотырғаноқушыларғасәт-сапартілейотырып, шыңдарғабиікқонғайсыңдемекпіз. Ал «Бәйге» турынбастаймыз. Сіздергеортақ он сұрақберіледі.

(Әрдұрысжауапқа 10 ұпайданберіледі.)
1. Аталғанбайттартізбегі? (файл, байт, диск)
2. Windows — пен жұмысістейалатындардыңбарлығы? (объект, экран, интерфейс)
3. Қағаздағыкөріністіэкранғатүсіруші? (принтер, сканер, модем)
4. Адам мен компьютер арасындағықарым – қатынастілі? (Паскаль, программа.интерфейс)
5. Біржолғақанша оператор жазуғаболады? (25, 125, 256)
6. Мәтіндікақпараттыенгізугеарналғанқұрылғы? (тышқан, пернетақта, микрофон)
7.Компьютердің ақыл – ойы? (Монитор, процессор, камера)
8. Мәтіндегеніміз не? (Есептер, Кестелер, Жолдартізбегі)
9. Вирустыңкеріәсерінжоятын программа? (Архивтеу, антивирус, оперативті программа)
10. Меңзердіңалдындағысимволдыкетіретінперне (Enter, Delete, пробел)

Көрерменжиналғанбұлтамашаға,
Құрқарапжайотыружарасама?
Туыс, досқа, сыныптас, танысқаемес
Соққолыңдыбілімдіжасталантқа.

2-тур. Полиглот.
1. Фонограф бағдарламасықандаймәліметтіөңдеугемүмкіндікбереді. (дыбыс, звук, sound)
2. Жіпкеілдім мен өзім
Кіп-кішкенекүнкөзін. (шам, лампочка, lamp)
3. Ақпараттыңқайнаркөзі. (табиғат, природа, nature)
4. Графиктіккурсордыбасқарудыжеңілдететінқұрылғы. (тышқан, мышь, mouse)
5. Ас адамныңарқауы, ал компьютердің асы … (тоқ, ток, currnt)
6. Өнералдықызыл … (тіл, язык, landuade)
7. Батырмалыенгізуқұрылғысы (пернетақта, клавиатура, )
8. Жойылғанқұжаттарсақталатынқап (себет, корзина, )

Алдыңғытурдыңқорытындысыбойыншаұпайы аз оқушыойыннаншығады

3-тур. «Ғажайыпалаң».
Мәңгібақиестеқалар,
Ғажайыпбіркешболсын.
Білімдірекшәкіртозар
Қиынырақсұрақболсын.
(Сұрақтарсандарарқылыұяшықтардакөрсетіледі)
30 (оң) жақтағы – ЕсепшотГрециядақалайаталды? (Абак)
30(ортадағы) – 1694 жылыатақтынемісматематигі Лейбниц қандайесептеуішқұралынойлапшығарды? (Арифмометр)
30 (сол) жақтағы – Компьютердіңатасы (Чарльз Беббидж)
40(оң) жақтағы–Алғашқы программист (Ада Лавлейс)
40 (ортадағы) – Компьютер шығаратынәйгілі ІВМ фирмасыныңнегізінсалушы (Герман Холлерит)
40 (сол) жақтағы – Біріншіэлектронды машина (ENIAC)
50(ортадағы) – Еңөнімдівирусқақарсыбағдарлама (Касперский)
50 (сол) жақтағы – Принтерлерқандайтүрлергебөлінеді (Матрицалық, бүріккіш, лазерлік)
50 (ортадағы) – Microsoftфирмасынқұрғанадам (Билл Гейст)
Алдыңғытурдыңқорытындысыбойыншаұпайы аз оқушыойыннаншығады

Айналайыналғаұмтылғандарындар!
Айналайынжеңісқұшқанқырандар,
Бізденқиынжағдайлардысұраңдар,
Сұрапқоймай, шешужолынтабыңдар.

4-тур. «Қияләлемі». Ойыншыларғатақырыпберіледі. Тақырыпқасәйкесқызықтыәңгімеқұрастыруытиіс. «Егер мен хакер болсам» Ойыншыларғадайындалуға 5 минут уақытберіледі. Кезекпенөнерінортағасалады.

Білімніңұшқырлығынтанып сен,
Асыптасып, асықпа, қалыспа сен.
Уақытдегензымырапөтіпжатыр,
Шапшаңдықбұлсайыстакерекекен
Алдыңғытурдыңқорытындысыбойыншаұпайы аз оқушыойыннаншығады

5-тур. «Жорға». Бұлкезеңдеберілген 1 минут ішіндедұрысәріжылдамжауапберуітиіс. Әрдұрысжауапқа 10 ұпайданберіледі.
1. Ақпараттыңеңкішіөлшембірлігі (бит)
2. Ақпараттышығаруқұрылғысы. (принтер)
3. Суретсалуғаарналған программа (пайнт)
4.Вирусты тауыпжоятынбағдарлама (антивирус)
5. Қарапайымесептеулержүргізетін программа (калькулятор)
6. Бірбиттеқанша байт бар (8)
7.Компакт-дискіні оқуғаарналған программа (CD-ROM)
8. Дауысжазуғаарналғанқұрылғы (микрофон)
9. Дүниежүзілік компьютер арасындағыбайланыс (интернет)
10. Ақпараттыөңдеугеарналғанқұрылғы (процессор)
11. Екілікжүйесініңсандары (0, 1)
12. Өзінбасқапрограммаларғаенгізіпалатынкішігірім программа (вирус)
13. Адам мен компьютердіңқарам-қатынастілі (интерфейс)
14. Жалпыжелігеқосылуүшінқажеттіқұрал (модем)
15. Еңалғашқыпрограмманыжазған (Ада Лавлейс)
16. Жойылғаннысандарорналасатынқапшық (себет)
17. Жергіліктіжеліменжұмысжасауғаарналғанқапшық (Желілік орта)
18. Компьютердіңатасы (Чарльз Бэббидж)
19. Графикалықақпараттардыңкөшірмесінкомпьютергеенгізетінқұрылғы (сканер)
20. Мәтіндікақпараттыенгізугеарналғанбағдарлама (WORD)
21. Дискета түрлері (3, 5 және 5, 25 дюмдік)
22. Адам денсаулығыназиянкелтіретінқұрылғы (монитор)
23. Дыбысшығаратынқұрылғы (колонка)
24. Орындаушыорындайалатынкомандалартізбегі (алгоритм)
25. Электрондықкестеніңеңкішіэлементі (ұяшық)
26. Windowsсөзініңаудармасы (терезе)
27. Мәліметтердіенгізупернесі (Enter)
28. Деректердісақтауғаарналғанқұрылғы (жады)
29.Курсордың оңжағындағысимволдардыөшірупернесі (Delete)
30. Пернетақтақандайқұрылғы (енгізу)
31. Ақпаратсөзіқайтілденшыққан (латын)
32 . Жаднешегебөлінеді (2)
33.Жергілікті желігеқандайқұрылғыкерек? (хабб)
34. Біркилобайттақанша байт бар (1024)
35. Монитор түрлері (электрондытүтікшелі, сұйықкристаллды, плазмалық)
36. Электрондықкестеніңжұмысаймағы (кітап)

Қорытындылаймыз!
Бүгінгікөріптамашалаған «2013 — Информатик» аттыойынөзмәресінежетті. Зейінқойыптыңдағандарыңызғарахмет!