Сіздің салмағыңыз жобасы

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

Сіздің салмағыңыз жобасы

Мақсаты:

Айнымалылар типін қолдану – бүтін және нақты (integer және real);

Жолдық деректерді сандарға және сандарды жолдық қатарларға ауыстыру үшін StrToInt; StrToFloat, IntToStr FloatToStr ; Format() функцияларын қолдану;

Хабарламаны жеке терезеде шығару үшін ShowMessage процедурасын пайдалану.

 

Тапсырма

Адамның оптимальді салмағы есептеу үшін адам бойынан 100 алып тастау керек. Егер адамның нақты салмағы оптимальді салмақтан үлкен болса онда адам толық, егер кем болса арық болып саналады.

  1. Жаңа проект құрыңыз
  2. Формаға суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.

 

Edit1 – салмақ, Edit2-ге – бойының ұзындығы (см) енгізіледі .

  1. Программа кодын және проектіні Unit2.pas и Pr3.dpr деген тапен сақтаңыз.
  2. Программа коды терезесінің VAR бөліміне нақты салмақты (faktW), оптимальді салмақты (optW), бойының мәнін (Rost) және оптимальді салмақ пен нақты салмақ айырмасын (Delta) сақтайтын айнымалыларды енгізіңіз. VAR factW, optW, Rost, Delta : integer;
  3. Button1 батырмасын шерту процедурасына келесі кодты жазыңыз:
ОбъектObject Inspector терезесінің бөліміҚасиет/ОқиғаМәні/Әрекет
ButtonEventsOnClickfactW := StrToInt(Edit1.text);

Rost := StrToInt(Edit2.Text);

OptW :=Rost — 100;

Delta := abs(factW — OptW);

if OptW = factW then

Label3.caption := ‘Ваш вес идеален!’

else

if OptW > factW then

Label3.caption := ‘Вам надо поправиться на ‘+IntToStr(Delta)+’ кг.’

else

Label3.caption := ‘Вам надо похудеть на ‘+IntToStr(Delta)+’ кг.’

Түсініктеме:

StrToInt функциясы жолды бүтін санға аударады, IntToStr функциясы керісінше – бүтін санды жолға ауыстырады.

  1. Программаға кез келген ондық сандар енгізу үшін айнымалылардың типін нақты типке — Real өзгертеміз: VAR factW, optW, Rost, Delta : real;

Жолды  нақты типке және нақты сандарды жолға ауыстыру үшін FloatToStr және StrToFloat функциялары қолданылады. Button1 компонентінің OnClick оқиғасына сәйкес өзгертулер енгізіңіз.

  1. Проектіні сақтап, орындаңыз.

Өздік жұмыс

ТапсырмаКөмек
1Нақты сандарды форматтау және ауыстыру үшін FloatToStr() функциясының орнына Format(‘ %f ’,[айнымалы]) функциясын қолданыңыз. Мысалы, Format(‘%f ‘, [Delta])
2Форматтау және ауыстыру үшін  Format  функциясын келесі түрде қолданыңыз: Format(‘Строка %f’,[айнымалы]).

Мысалы, Format(‘Вам надо похудеть %f’,[Delta]) .

3Жобаны жақсарыңыз:

Программа тақырыбын жазыңыз;

Шығарылатын хабар мәтінінің қарпін (шрифт) өзгертіңіз (түсін, өлшемін);

Программадан шығу батырмасын қойыңыз;

Программаны қайта орындау жағдайын жасаңыз (Сұхбат жобасын қараңыз).

4Салмақ және бойының ұзындығы мәні ретінде теріс сан қабылданбайтын етіп өзгертіңіз.ShowMessage(‘Ошибочная запись числа: ‘ + Edit1.Text);
  1. Массаны есептеу үшін дене массасының индексі қолданыңыз.

Салмақ – X,

Бойының ұзындығы – Y (метр).

Дене массасының индексі – A, мұндағы A = X / Y2 (кг/м2)

Нәтиже келесі кесте бойынша анықталады:

Индекс мәніНәтиже (экранға шығарылатын хабар)
1A<18Большой недовес
218<=A<20Маловато и небезопасно, можно получить истощение
320<=A<=25Идеально
426<A<=30Легкий недобор
530<AСрочно нужно худеть

 

 

3 программа листингі

 

unit Unit 5 ;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Button1: TButton;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

procedure  Button1Click(Sender: TObject);

procedure  BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure  Edit2Click(Sender: TObject);

procedure  Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure  Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

 

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

procedure  TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

VAR

x,y,k : real;

begin

x:=StrToFloat(Edit1.Text);

y:=StrToFloat(Edit2.Text);

y:= S qr(y/100);

k:=x/y;

if k<18 then   Label3.caption := ‘Большой недовес’

else

if (k>=18)and (k<20)then Label3.caption := ‘Маловато и небезопасно, можно получить истощение’

else

if (k>=20)and(k<=25)then Label3.caption := ‘Идеально’

else

if (k>25)and(k<=30) then Label3.caption := ‘Легкий перебор’

else

if k>30 then Label3.caption := ‘Срочно нужно худеть’;

end;

 

 

procedure  TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

Label3.Caption := »;

Edit1.Text := »;

Edit2.Text := »;

Form1.ActiveControl := Edit1;

Button1.Enabled := false;

Label2.Visible := false;

Edit2.Visible := false;

 

end;

 

procedure  TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);

begin

if Edit1.Text = » then else

Button1.Enabled := true;

end;

 

procedure  TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

VAR x:real;

begin

if key=#13 then

begin

try

x:=StrToFloat(Edit1.Text);

except

ShowMessage(‘Ошибочная запись числа: ‘ + Edit1.Text);

Edit1.SetFocus;

Exit;

end;

Label2.Visible:=true;

Edit2.Visible:=true;

Form1.ActiveControl := Edit2;

end;

end;

 

procedure  TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

VAR y:real;

begin

if key=#13 then

begin

try

y:=StrToFloat(Edit2.Text);

except

ShowMessage(‘Ошибочная запись числа: ‘ + Edit2.Text);

Edit2.SetFocus;

Exit;

end;

Button1.Enabled:=true;

end;

end;

 

end.