«Формада объект басқаруды құру және бұл объектілердің қасиет мәндерін орнату

«Формада объект басқаруды құру және бұл объектілердің қасиет мәндерін орнату

 

  1. Жаңа проект құрыңыз.
  2. Формаға суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.
  1. Программа кодын және проектіні Unit2.pas и Pr2.dpr деген тапен сақтаңыз.

 

  1. Келесі әрекеттерді орында:
Объект Object Inspector терезесінің бөлімі Қасиет/ Оқиға Мәні/Әрекет
Form1 Properties Caption Диалог
BitBtn1 Properties Caption &Выход
Kind bkClose
Label1 Properties Caption Введи свое имя и нажми Enter
Edit1 Events OnKeyPress If key=#13 then

begin

Label2.Caption:=Edit1.Text+’,ты любишь читать?’;

End;

Button1 Properties Caption Да
Events OnClick Label3.Caption:=’Молодец!’;
Button2 Properties Caption Нет
Events OnClick Label3.Caption:=’Почему же? Надо читать.’;
Label2 Properties Caption Объект атауын өшіріңіз
Label3 Properties Caption Объект атауын өшіріңіз
  1. Проектіні сақтап, орындаңыз (F9).

 

Өздік жұмыс

Тапсырма Көмек
1 Да және Нет батырмаларын адам атын енгізгеннен кейін белсенді болатындай етіп өзгертіңіз. Да және Нет батырмаларының Enabled қасиеті үшін False мәнің орнатыңыз.

Edit1KeyPress процедурасын келесі жолдармен толықтырыңыз:

Button1.Enabled:=true;

Button2.Enabled:=true;

2 Сұхбатты қайалау үшін Edit1, Label2, Label3 атауларын өшірілетін болсын. Формаға BitBtn компонентін орналастырып, оның қасиеттерін өзгертіңіз: Kind-bkRetry, Caption-&Повторить.

Басу оқиғасына келесі кодты жазыңыз:

Label2.Caption:=’ ’;

Label3.Caption:=’ ’;

Edit1.Text:=’ ’;

3 Сұхбатты қайталау кезінде енгізу жолы белсенді болсын. BitBtn2Click оқиғасына келесі кодты епгізіңіз:

Form1.ActiveControl:=Edit1;

 

2 программа листингі

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

 

procedure  TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

If key=#13 then begin

Label2.Caption:=Edit1.Text+’, ты любишь читать?’;

Button1.Enabled:=true;

Button2.Enabled:=true;

end;

end;

 

procedure  TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Label3.Caption:=’Молодец !’;

end;

 

procedure  TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Label3.Caption:=’Почему же? Надо читать.’;

end;

 

procedure  TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:=»;

Label2.Caption:=»;

Label3.Caption:=»;

Button1.Enabled:=false;

Button2.Enabled:=false;

Form1.ActiveControl:=Edit1;

end;

end.