9-сынып арналған тест

9-сынып арналған тест

1.Бүтін типті көрсет

А) Real

В) Integer*

С) Char

Д) Boolean

Е) String

 1. 2. Операторлар қай сөздердің ішіне жазылады?

А) program және end

В) begin және end*

С)varжәне end

Д)readlnжәнеwriteln

Е) begin және writeln

 1. Нақты типке жатады

А) –x = +4;  y = -100;

В) S = ‘c’, S1 = ‘h’

С) B1 = true, B2 = false

Д) C = ‘Turbo Pascal’

Е) –x = 2.14;  y = 4E15;*

 1. Айнымалыны сипаттау бөлімі қай сөзден басталады?

А) PROGRAM

В) VAR

С) BEGIN

Д) END

Е) WRITELN

5.Шартсыз көшу опраторын көрсет

А) Read

В) Write

С) If  then else

Д) Go to*

Е) While do

 1. Шығару операторын көрсет

А) Goto

В) Readln

С)Writeln*

Д) For to do

Е)caseof

 1. Таңдау операторын көрсет

А) If then else

В) Go to

С) For to do

Д) case of*

Е) Writeln

 1. Циклдық алгоритмнің операторын көрсет

А) If then else

В) Go to

С) For to do

Д) While do немесе Repeat until*

Е) операторы жоқ

 1. Меншіктеу операторында қандай таңба қолданылады?

А) таңба жоқ

В) « : »

С) « ; »

Д) « : = »*

Е) « = »

 1. х-тің квадратын табу функциясы

А) abs (x)

В) exp (x)

С) sqr (x)*

Д) sqrt (x)

Е) ln (x)

 1. If then  else қандай алгоритмнің операторы?

А) Циклдық

В) Сызықтық

С) Тармақталу*

Д) Көшу

Е) Қайталану

 1. Символдық мәліметтерді меншіктеуді көрсет

А) var A: real;

В) var A: integer;

С) var A: string;

Д) var A: boolean;

Е) var A: char;*

 1. Символдар тізбегі дегеніміз не?

А) тіркес*

В) сөлем

С) сан

Д) шама

Е) әріп

 1. Символдық шама дегеніміз не?

А) мәндері сан болып келетін шамалар

В) мәндері болмайтын шамалар

С) м»ндері функция болып келетін шамалар

Д) мәндері текст болып келетін шамалар*

Е)  мәндері процедура болып келетін шамалар

 1. ORDқандай функция?

А) символ кодын береді немесе символды санға айналдырады*

В) санға сәйкес символды береді

С) кіші әрәпті бас әріпке алмастырады

Д)  тіркесті қиып алады

Е) тіркестерді жалғастырады

 1. Жолдарды жалғастыру функциясы

А) POS
В) COPY

С) LENGTH

Д) DELETE

Е) CONCAT*

 1. STR қандай функция?

А) жолды санға айналдырады

В) санды жолға айналдырады*

С) жолдың ұзындығын анықтайды

Д) символды қиып алады

Е) символды жояды

 1. S1 сөз тіркесін S2 тіркесінің n нөмірінен бастап кірістіру процедурасы

А) Delete ( S1, S2, n)

В) Insert (S1, S2, n)*

С)Concat ( S1, S2, n)

Д) Copy( S1, S2, n)

Е) Val( S1, S2, n)

 1. «Информатика»сөзінен «карман» сзін қиып алуды көрсет

А) А [ 2,7] + A[5,3] + A [2,2]

В) A[3,5] + A[10,2] + A[1,1]

С) A[10,2] + A[5,3] + A[2,1]*

Д) A[10,1] + A[5,2] + A[2,1]

Е) A[2,2] + A[5,5] + A[2,1]

 1. А:= «ал» және «сама» сөздерінен «Алмас алма алды» сөйлемін құрастыр

А) А + В[1,1] + B[1,3] + ‘’ + A + B[3,4] + ‘’ + A

В) A + B + B[1,2] + ‘’ + A + B[4,1] + ‘’ + B

С) A + A[4,2] + B[4,1] +’’ + A + B[4,4] + ‘’ + A

Д) A+ B[4,1] + B[2,2] + ‘’ + B + F[4,1] + ‘’ + A

Е)  A + B[3,2] + B[1,1] + ‘’ + A + B[3,2] + ‘’ + A*