Жыл бойы өткенді қайталау.

Сабақтың тақырыбы: Жыл бойы өткенді қайталау.

Сабақтың мақсаты:


а) білімділік: иісушылардин охкен сабақтардан алған білімдерін тексеру, эрі тоқсандық бағаны қорыту максатілида ток^андық қайталау жүмысын жүргізу.

ә) дамытушылі.іқ: ой-өрісіл, ойлау белсенділігін, сөйлеу шеберлігін, тіл мэдениетін дамыху, сөздік қорьш молаіггу.

б) тэрбиелік; елін. жеріи, Отаиыи қадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабактың түрі: қайталау сабағы.

Сабақтың әдісі: хүсілдіру, еуреттеу, салыстыру, сүрақ-жауап, сөздікпен жүмыс, бағалау, бекіху, корыхьшды.иі,.

Сабақтың көрнекілп’.: дид махе(,і.;шдар, кестелер, кеспе қағаздары, хірек сызбалар. Сабақтың тшітері: ұйоімдастыру : озеці, жаңа сабақхы хүсіндіру, қорытындылау, Сабақтың барысы:

а) Үйымдастыру ке^иі.

  1. Сэлемдесу.
  2. Кезекші мэлімдемссі.
  3. Журнал бойынша тутелдеу.
  4. Жаңа сабакқа дайьаідык.

э)Жаңа сабақты гүсіидіру.

Бүгінгі жаңа сабақга оічушылардыіі, өткеи хақырыптар бойынша алған білімдерін тексеру мақсахында тоқсандьіқ , жьшдық қайталау жүмысын жүргіземін. Оларға косымша тапсырмалар бере охырып, сүірақтар қохмыіі датоқсандық, жылдық бағаларын қорытамын.

Сабақтың қорыі ыі. ^ іСьі:

  1. Сүрақ қою арқылы жаца сабақть: қорыхындылаймын.
  2. Тесх парақшалары мсн перфок:;р: аларды жинап аламын.
  3. Үйге хапсырма: озіндік жүмыс: ;.:азғы демалыс кезінде файл папкаға ізденіс
    жұмыстарының нэтижесін жиііаи лсүру.

Тексердім: