Тақырыптық-күнтізбелік жоспар Алгебра 10 сынып

Тақырыптық-күнтізбелік жоспар

 • Пәні: Алгебра
 • Сынып: 10
 • Сағат саны: алгебра 102, аптасына 3 сағат
 • Жоспар бойынша бақылау жұмыстары: алгебра-7,
 • Оқулық Алгебра 10 Ә.Н. Шыныбеков. Алматы «Атамұра» 2014,
 • Әдістемелік нұсқау: Алгебра 10 әдістемелік нұсқау Ә. Н. Шыныбеков. Алматы «Атамұра» 2014.
 • Дидактикалық материалдар: Алгебра 10 дидактикалық материалдар. Ә. Н. Шыныбеков. Алматы «Атамұра» 2014.
 • Есептер жинағы: Алгебра 10. Есептер жинағы. Ә. Н. Шыныбеков. Алматы «Атамұра» 2014

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірде. №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасын басшылыққа алынып, негізделіп жасалды.

 

«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен оқу бағдарламасы

(жаратылыстану-математикалық бағыт)

 1. Түсінік хат
 2. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
 3. Алгебра және анализ бастамаларын игеру оқушылардың ой-өрісін, логикалық пайымдау, дәлелдеулер жүргізу, практикалық есептерді шығару барысында математикалық білімдерін қолдану біліктігін дамытуға бағытталған.
 4. Бағдарламаны жүзеге асыру жұмыстың белсенді түрлерін көбейтуді, оқушыларды коммуникативтік, зерттеу және практикалық қызметке араластыруды, ақпараттық технологияларды қолдануды көздейді.
 5. Оқыту мақсаты: алгебра және анализ бастамаларының базистік негізін игеру, олардың математикалық тілді меңгеру, математикалық шығармашылыққа деген қызығушылығын, математикалық интуициясын және математикалық қабілеттерін дамыту; өз тағдырына жайбарақат қарамайтын тұлғаны және тұлғаның қызметтің түрлеріне құндылықпен қарауын тәрбиелеу.
 6. Оқытудың міндеттері:
 • тұлғаның интеллектуалдық қасиеттерін дамытуға бағытталған алгебра және анализ бастамаларының базистік негізін сапалы игеруін қамтамасыз ету;
 • ақиқат болмысты тану әдісі мен суреттеу формасы ретінде математика туралы, математиканың әдістері мен идеялары туралы түсініктерін қалыптастыру;
 • жалпыадамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде математика туралы, қазіргі қоғам мен өркениет тарихында математиканың маңыздылығы туралы түсініктерін дамыту; оқушылардың математика ғылымының түрлі даму кезеңдеріне ғалымдардың қосқан үлестері туралы түсініктер арқылы жалпы дүниетанымдарын кеңейту; математиканың қолданылуы бойынша оқушылардың түсініктерін кеңейту;
 • математикадан есептерді шығарудың жаңа жолдарын игеру; қазіргі кезеңге сәйкес аралас пәндерді игеруде қажетті математикалық білімдерді меңгеру; күнделікті өмірде қолдану; практикалық қызметте математикалық білімдерін қолдану біліктігін дамыту.
 • қазіргі қоғамда, жалпы әлеуметтік бағдар және практикалық мәселелері шешуде әр адамға қажетті ойлаудың сапасын қалыптастыру; оқушының ой-өрісін, логикалық ойлауын, әрбір оқушының шығармашылық қабілеттерін, пәнге деген қызығушылығын дамыту;
 • әлеуметтік ұтқырлықты, өзіндік шешімді қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеу; өзіндік жұмыс, өздігінен білім алу қабілетін, топта жұмыс істеу және жеке тапсырмаларды орындаудағы өзіндік бағалау дағдыларын дамыту; оқушыларға берілген тақырып бойынша өздігінен есептер құрастыру және оларды шығаруға, сабақтарға презентациялар дайындауға мүмкіндік беру; келіп түскен ақпараттар ағынында бағдарлау білігін дамыту;
 • тұлғаның даму факторы (басқаларды тыңдау және түсіну, өзін таныту, компромисс табу, топ ішінде қарым-қатынас жасау, келісімге келу, топта жұмыс жасау, өзінің және жолдастырының жұмыстарын бағалай білу) ретінде оқушыларды ойын, коммуникативтік, практикалық және зерттеу қызметіне қатыстыру;
 • жаратылыстану-математикалық циклдің пәндерін әрі қарай игеруге жағдай жасау; игерілген ұғымдар, қасиеттер, ережелер, алгоритмдерді және т.б., алынған нәтижелер мен қолданбалы сипаттағы есептер мен аралас пәндер есептерін шығаруда математикалық әдістерді қажет жағдайда анықтамалықтар, калькулятор мен компьютерді қолдану біліктігін қалыптастыру.
 1. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарға арналған оқу бағдарламасының құрылымдық компоненттері түсінік хат, оқу пәнінің базалық мазмұны, оқушылардың деңгейіне қойылатын талаптардан тұрады.
 2. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-сыныптың алгебра және анализ бастамалары пәнінің базалық мазмұны «Функция, оның қасиеттері және графигі», «Тригонометриялық функциялар», «Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер», «Туынды», «Туындыны қолдану», «Комбинаторика және Ньютон биномы» тараулары бойынша теориялық материалдардан тұрады. Сонымен қатар базалық мазмұнға оқу жылының басында 7-9-сыныптардағы алгебра курсын және соңында 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау кіреді.
 3. 10-сыныпта оқытудың міндеттері:
 • тригонометриялық өрнектерді түрлендіру біліктігін пысықтау;
 • функция графиктерін салу, графигі бойынша функцияның қасиеттерін анықтау, функция графиктерін түрлендіру біліктігін жетілдіру;
 • сызықтық және сызықтық емес теңдеулер мен теңсіздіктерді шығару біліктігін пысықтау;
 • күрделі функция, тригонометриялық функциялар, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер, туынды, нүктедегі функцияның шегі, нүктедегі функцияның үзіліссіздігі, дифференциал, кризистік нүкте ұғымдарын қалыптастыру;
 • тригонометриялық функциялармен, кері тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері және графиктерімен таныстыру;
 • тригонометриялық функциялардың қасиеттерін, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шығару тәсілдерін, туындыны игеру;
 • тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шығару; элементар функциялардың, күрделі функцияның және тригонометриялық функциялардың туындысын табу біліктігін қалыптастыру;
 • практикалық есептерді шығару барысында туындыны қолдану; теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерін шығаруда тригонометриялық функциялардың графиктерін қолдану біліктігін қалыптастыру;
 • комбинаторика злементтерімен таныстыру.
 1. Жаратылыстану-математикалық бағыттағы 11-сыныптың алгебра және анализ бастамалары пәнінің базалық мазмұны «Алғашқы функция және интеграл», «Дәреже және түбір. Дәрежелік функция», «Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар», «Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер», «Теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер мен теңсіздіктердің жүйелері», «Ықтималдық» тараулары бойынша теориялық материалдардан тұрады. Сонымен қатар базалық мазмұнға оқу жылының басында 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын және соңында 10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау кіреді.
 2. Жаратылыстану-математикалық бағытағы «Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
 • 10- сыныпта аптасына 3 сағ, барлығы 102 сағ;

 Оқу пәнінің 10-сыныптағы базалық білім мазмұны

 1. 10-сыныпқа арналған алгебра және анализ бастамалары пәнінің базалық мазмұны келесі тараулардан тұрады:
 • «7 — 9 сыныптардағы алгебра курсын қайталау (6 сағ)». Нақты сандарға амалдар қолдану. Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттері. Рационал өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Тепе-теңдіктерді дәлелдеу. Сызықтық, квадрат және бөлшек-рационал теңдеулер. Сызықтық, квадрат және бөлшек-рационал теңсіздіктер. Интервалдар әдісі. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Екі айнымалысы бар сызықтық және сызықтық емес теңдеулер және  теңсіздіктер жүйелері. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеулер мен теңсіздіктер. Мәтінді есептерді шығару. Сандар тізбегі. Тригонометриялық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. , (а ≠ 0),  , (k ≠ 0), түріндегі функциялар, олардың қасиеттері және графиктері;
 • «Функция, оның қасиеттері және графигі (15 сағ)». Функция. Функцияның анықталу облысы және мәндер жиыны. Функцияның берілу тәсілдері. Функцияның графигі. Функцияның қасиеттері: өсуі және кемуі, шектеулілігі, жұптылығы мен тақтылығы, периодтылығы, таңбатұрақтылық аралықтары. Нүктенің аймағы. Экстремум нүктелері және функцияның экстремумдары. Кемімейтін функция. Өспейтін функция. Кері функция. Функцияның графигін қарапайым түрлендірулер. Функцияны зерттеу және оның графигін салу;
 • «Тригонометриялық функциялар» (10 сағ). Тригонометриялық функциялардың қасиеттері мен графиктері. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Құрамында арксинусы, арккосинусы, арктангенсы,  арккотангенсы бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Кері тригонометриялық функциялар;
 • «Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер» (15 сағ). Тригонометриялық теңдеу. sinх = а, cosх = а, tgх = а, ctgх = а түріндегі қарапайым тригонометриялық теңдеулер және олардың шешімдері. Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері (Бір тригонометриялық функцияға байланысты алгебралық теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулер. Тригонометриялық формулалардың көмегімен түрлендіріліп шығарылатын тригонометриялық теңдеулер. Теңдеудің дәрежесін төмендету арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулер. Біртекті тригонометриялық теңдеулер. Қосымша аргумент енгізу арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулер). Тригонометриялық теңдеулер жүйелері және олардың шешімдері. Тригонометриялық теңсіздік. Тригонометриялық теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешу;
 • «Туынды (22 сағ)». Функцияның нүктедегі шегі. Функцияның нүктедегі және жиындағы үзіліссіздігі. Функцияның үзілісті нүктелері. Асимптота. Туынды. Функцияның дифференциалдануы. Туындыны табу ережелері. Дифференциалдау. Дәрежелі функцияның туындысы. Туындының физикалық және геометриялық мағыналары. Функцияның графигіне жүргізілген жанама. Функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі. Күрделі функция. Күрделі функцияның туындысы. Тригонометриялық функциялардың туындылары. Жуықтап есептеулер;
 • «Туындыны қолдану (16 сағ)». Функцияның бірсарындылық белгілері (өсуі және кемуі). Функцияның кризистік нүктелері.  Экстремумның бар болуының жеткілікті шарттары. Функцияны туындының көмегімен зерттеу және графигін салу. Функцияның аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәндері. Туынды практикалық есептерді шығаруда қолдану;
 • «Комбинаторика және Ньютон биномы (6 сағ)». Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен элементтері (алмастыру, орналастыру, теру). Оқиғаның ықтималдығын есептеуде комбинаториканың элементтерін қолдану. Ньютон биномы;
 • «10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау (12 сағ)». Функцияның қасиеттері: өсуі және кемуі, экстремумдары, шектеулілігі, жұптылығы мен тақтылығы, үзіліссіздігі, периодтылығы, таңбатұрақтылық аралықтары. Функцияның графигін қарапайым түрлендірулер. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері мен графиктері. Тригонометриялық теңдеулер және олардың жүйелері. Тригонометриялық теңсіздіктер және олардың жүйелері. Туындыны табу. Функцияның өсу және кему белгілері. Кризистік нүктелер. Функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі. Функцияны туындының көмегімен зерттеу және графигін салу. Функцияның аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәндері. Туындыны практикалық есептерді шығаруда қолдану. Жуықтап есептеу формулалары.

АЛГЕБРА

10-сынып

(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)

 

Тақырыптың атауыСағат саныМерзімі
7-9 сыныптардағы алгебра курсын қайталау6 сағ 
1Бүтін  көрсеткішті дәреженің қасиеттері1 
2Рационал өрнектерді теңбе- тең түрлендіру1 
3Сызықтық, квадрат және бөлшек -рационал теңдеулер1 
4Сызықтық, квадрат және бқлшек -рационал теңcіздіктер1 
5Екі  айнымалысы бар сызықтық  және сызықтық емес  теңдеулер және теңсіздіктер  жүйесі1 
6Бақылау жұмысы №11 
І тарау. Функцияның жалпы қасиеттері15 сағ 
7-9Функцияның  анықталу облысы және мәндер жиыны3 
10-12Функциялардың берілу тәсілдері. Функция графигі.3 
13-14Функцияның  қасиеттері2 
15-16Күрделі  және  кері  функция2 
17-18Функция графигін қарапайым  түрлендіру2 
19-20Функцияны зерттеудің қарапайым жоспары және графигін салу2 
21Бақылау жұмысы №21 
ІІ тарау. Тригонометриялық функциялар10 сағ 
22-24Тригономериялық өрнектерді түрлендіру3 

 

 

25-26Тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері2 

 

27-28Кейбір тригонометриялық функциялардың графиктерін салу мысалдары2 

 

29-30Кері тригонометриялық функциялар2 

 

31Бақылау жұмысы №31 
ІІІ тарау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер15 сағ 
32Тригонометриялық теңдеулер1 
33-35Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері3 
36-38Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу3 
39-40Кері тригонометриялық теңдеулер2 
41-43Тригонометриялық теңсіздіктер3 
44-45Тригонометриялық  теңсіздіктер жүйесі2 
46Бақылау жұмысы №41 
ІV тарау.  Туынды22 сағ 
47-48Сан тізбегінің шегі2 
49-50Функцияның нүктедегі шегі2 
51Функцияның үздіксіздігі1 
52-53Функцияның туындысы және дифференциалы2 
54-56Функцияны дифференциялдау ережесі3 
57-59Күрделі және кері функциялардың туындысы3 
60Туындының физикалық және геометриялық мағынасы.1 
61-62Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі2 
63-65Тригонометриялық функциялардың туындылары3 
66-67Туындыны жуықтап есептеуде қолдану2 
68Бақылау жұмысы №51 
V тарау. Туындыны қолдану16 сағ 
69-71Функцияның бірсарындылық белгілері3 
72-74Функцияның кризистік нүктелері3

 

 

 
75-76Экстремумның бар болуының жеткілікті шарттары2 
77-79Функцияны туындының көмегімен зерттеу және графигін салу3 
80-81Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері2 
82-83Туындыны практикалық есептерде қолдану2 
84Бақылау жұмысы №61 
VІ тарау Комбинаторика элементтері және ықтималдықтарды

есептеуде қолдану

6 сағ 
85-86Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен элементтері (алмастыру, орналастыру, теру)2 
87-88Оқиғаның ықтималдығы2 
89-90Ньютон биномы2 
Қайталау12 сағ 
91-92Функцияның қасиеттері2 
93-94Тригонометриялық функциялардың негізгі қасиеттері2 
95-96Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері2 
97-98Тригонометриялық теңсіздіктер2 
99-100Функцияны туындының көмегімен зерттеу2 
101-102Бақылау жұмысы №72 
 Барлығы102 сағ