Паскаль – программалау тілі бойынша тест

Паскаль – программалау тілі бойынша тест

І нұсқа

 1. Паскаль программалау тілінің авторы кім?

А)  Блез Паскаль            Ә) Никлаус Вирт

Б) Н.Верджино               В) Чарльз Беббидж

 1. Нақты Х айнымалысын сипаттаңыз:

А) var x: integer     ә)    var x: rea l   б)   const x: real    в)    var x:  real

 1. b = 3/ a, мұндағы а бүтін сан болса, b – нің типі қандай болады?

А)  real              Ә)  integer           Б)   string           В) boolean

 1. Паскаль тіліне Х санының бүтін бөлігін алу үшін қндай функция қолданылады?

А) INT (X)                           Ә) ABS (X)      

Б)  ABC (X)                          В) TRUNC (X)

 1. Var қызметші сөзі не үшін қолданылады?

А)  тұрақтыларды сипаттау                  Ә) белгілерді сипаттау

Б)  айнымалыларды сипаттау               В) программа тақырыбы

 1. Тұрақтыларды сипаттау операторын көрсет

А)  Char             Ә) const               Б)   var          В)   label

 1. Құрама шарт қалай жазылады?

А)  and,   goto,  not  қызметші сөздері арқылы

Ә)  and, or, of  қызметші сөздері арқылы

Б)  and, or, not  қызметші сөздері арқылы

В)   or, not, end  қызметші сөздері арқылы

 1. Операторларды шектеп тұратын Begin және end  түйінді сөздерін қалай атауға болады?

А) операторлық жақша

Ә) программаның басы мен соңы

Б) шартты жқшалар

В) программаның негізгі бөлігі

 1. Паскальдағы дәрежелеу белгісін көрсет

А)  **       Ә)    ^       Б)     &     В) дұрыс жауабы жоқ

 1. 14 DIV 5 – функциясының мәні неге тең?

А)  2,8                   Ә) 2                    Б) 5               В) 11

 1. Түбір астындағы Х-ті Паскальда қалай болады?

А)  SQR (X)                        Ә)  SQRT (X)

Б)  ABS (X)                         В)  MOD (X)

 1. Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторын көрсет

А)  PRINT                  Ә)   WRITE           Б)  OUTPUT         В)  READ

 1. Қай өрнекте қате бар?

А) (X1/X2)*y                Ә)   b+(a-c/3)

Б)  (sqrt (p) * q)/r          В)  (a(b/(c*d/(ef)))))

 1. Sqr операторының қызметі

А) Санның квадраты

Ә) Санның квадрат түбірі

Б) Х-тің 5 дәрежесі

В) Санның абсолют шамасы

 1. Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторының көрсет

А) VAR                  Ә)  WRITE

Б)  CONST             В)   READ

 1. := қандай белгі?

А) теңдік                    Ә) айнымалыларды салыстыру

Б) меншіктеу            В)  бөлу

 1. Паскаль тілінде шартты оператордың қанша түрі бар?

А)  5             Ә)     3               Б)  4                    В) 2

 1. А= 14, В= 12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттаңыз:

А)  VAR A, B:  integer;                Ә)  VAR A=14,    B=12.3;

Б)  BEGIN A=14   B=12.3            В)  VAR  A: integer    B: real

 1. Бүтін сандар Паскаль тілінде қандай типке жатады?

А)  Integer                              Ә)  real

Б)   array (1… n)  of real        В)   array (1.. n)  of integer

 1. GO TO [белгі ] операторының қызметі…..

А) Шартсыз көшу операторы                       Ә) Шартты көшу операторы

Б)  Баспаға шығару операторы                     В) Программаның басы – соңы;

 1. CASE [өрнек] OF операторының қызметі ….

А) Шартсыз көшу операторы

Ә) Шартты көшу операторы

Б) Баспаға шығару операторы

В) Операторды енгізу операторы

 1. IF [шарт] THEN [1-серия]

А) Шартсыз көшу операторы

Ә) Шартты көшу операторы

Б) Баспаға шығару операторы

Операторды енгізу операторы

 1. tg (x) функциясының Паскаль тілінде жазылуы

А) TAN (X)           Ә)  TGx

Б)  Atan (x)            В)   Sin (x) / Cos (x) ;

 

 1. Паскальда түбір алу амалын көрсетіңіз.

А)   SQR                  Ә)  SQRT

Б) ASQRT               В)  EXP (x)

 1. Қай белгі әрбір жолдан кейін міндетті түрде қойылады?

А)  :        Ә)   ;        Б)    .          В)   ,

 1. Паскальда квадраттау амалын көрсетіңіз.

А) **       Ә)    ^        Б)      sqr           В)  sqrt

 1. a+bx — x2 / 10 өрнегінің Паскальда жазылуы дұрыс….

А) (a+b)^2-x^2/10

Ә) SQR (a+bx)-x*2/10

Б) SQRT (a+b*x) – SQR (x) /10

В)  SQRT (a) + b * x – x^2/10

 1. Паскальда ‘’ ;‘’ expected  мәлімдемесі қай кезде шығады?

А)     ‘’ ;‘’    артық жазылғанда

Ә)  ‘’ ;‘’   қойылмай кеткенде

Б)     ‘’ ;‘’   алдында бос орын қойылмай кеткенде

В) ‘’ ;‘’   қоймау керек

 1. Файлдың атын өзгертіп сақтау үшін…. командасын орындау керек.

А)  FILE – SAVE                      Ә)   FILE  — SAVE as

Б)    EDIT – SAVE                   В)  EDIT  — SAVE as

 1. Бар файлды ашу үшін ….    командасын   орындау керек. 

А)  FILE – SAVE

Ә)   FILE –OPEN

Б)    EDIT –NEW

В)     EDIT – OPEN

 1. Шартты операторын қолданып келтірілген функцияны есептеу керек

Y = { cos2 x    0<x<2,

1- sin x2

А) if x>0 and x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

Ә)  if x>0 (and)x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

Б) if x>0 and (x<2) then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

В) if (x>0 and x<2)  then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

 1. FOR I = 1 TO N DO …..

А) Параметрсіз цикл

Ә) Параметрлі цикл

Б) енгізу операторы

В) Шығару операторы

 

Паскаль программалау тілі бойынша тест

ІІ нұсқа

1.Паскаль тілі қай жылдарда жасалды

А) 1965 – 1968                Ә) 1985-1987

Б)  1968 – 1971               В) 1963 – 1970

 1. с = а+b , мұндағы a, b — ның  типі   integer   болса, с – ның типі … болады.

А)   integer            Ә)  real

Б)  var                    В)  const

 1. Паскаль тілінде енгізу операторын көрсет.

А)  PRINT              Ә) WRITE

Б ) OUTPUT          В) READ

 1. Паскаль тілінде Х санының бөлшек бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?

А) INT (X)              Ә)  ABS (X)

Б)    FRAC (X)        В) TRUNC (X)

 1. Сonst қызметші сөзі не үшін қолданылады?

А) тұрақтыларды сипаттау

Ә) белгілерді сипаттау

Б) айнымалыларды сипаттау

В) программа  тақырыбы

 1. Айнымалыларды сипаттау операторын көрсет?

А)  char          Ә)   const

Б)   var           В)    Label

 1. b = a, мұндағы a   бүтін сан болса,     b  -нің типі ….  болады. 

А)  Real           Ә)   integer

Б)    string       В)   character

 1. IF (шарт) THEN (1-серия)   ELSE  (2-серия)   …..

А) Шартсыз көшу операторы                      Ә) Шартты көшу операторы

Б) Баспаға шығару операторы                     В) Программаның басы – соңы операторы

 1. Программа денесі қандай қызметші сөзбен басталады?

А)   PROGRAM         Ә)     END    Б )       BEGIN        В)      DATA

 1. Программа денесі қандай қызметші сөзбен аяқталады?

А)   PROGRAM         Ә)     END    Б )       BEGIN        В)      DATA

 1. Паскаль тіліндегі шартсыз көшу операторы …

А)  CASE OF …..                                 Ә)   GO  TO [МЕТКА]

Б)  IF  [шарт]  THEN    [1-серия]        В)    FOR  i=1  TO n  NEXT

 1. Паскаль тіліндегі шартты көшу операторы …..

А)   CASE OF ….                                       Ә)    GO TO [МЕТКА]

Б)  IF [шарт]   THEN   [1-серия]               В)    FOR i=1 TO n NEXT

 1. Паскаль тіліндегі таңдау операторы….

А)    CASE  OF  ….                           Ә)  GO  TO [метка] ;

Б)     IF [ ]    THEN    [1-]                   В)   FOR i=1  TO  n NEXT

 1. Х санының модулі ….

А)   SQR (X)                   Ә) SQRT (X)

Б)  MOD (X)                  В)  ABS (X);

 1. Х санының квадраты

А)   SQR (X)                   Ә) SQRT (X)

Б)  MOD (X)                    В)  ABS (X);

 1. Х санының квадрат түбірі ….

А)   SQR (X)                 Ә) SQRT (X)

Б)  MOD (X)                В)  ABS (X);

 1. Y = sin x + e1+x-5/cos/x/2 функциясының Паскальда жазылуы дұрыс

А) y= sin(x)+EXP (1+x)-5/cos (x/2)

Ә)  y: = sin x + e^ (1+x)-5/cos x/2

Б)  y: = (sin(x)+EXP (1+x)-5)/cos(x/2)

В)  y:= sin (x) +(EXP(1+x)-5)/cos(x/2)

 1. өрнектердің дұрыс азылуын таңдаңыз?

А)    abs (sin(x/(x+2/3))

Ә)    abs (sin)(x/x+2/3));

Б)    abs (sin(x/(x+2/3)))

В) abs (sin*(x/(x+2/3)))

 1. Нақты сандар Паскаль тілінде қандай типке жатады?

А)  integer

Ә)    real

Б)    array   (1…n)  of  real

В)    array (1….n) of integer;

 1. 20. Қай өрнекте қате бар?

А) (x1/x2)*y              Ә)        sqrt (p)*q/r

Б)   b+(a-(c/3))           В)   (a*(b/(c(d/(e*f))))

 

 1. Жаңа файл ашу үшін қандай команданы орындау керек?

А)   FILE  — NEW

Ә)  FILE —  OPEN

Б)     EDIT  — NEW

В)  EDIT – OPEN

 1. Жаңа файлды сақтау үшін қандай команданы орындау керек?

А)  FILE – SAVE

Ә)   FILE – SAVE as

Б)   EDIT  — SAVE

В)   EDIT  — SAVE  as

 1. өрнегі берілген. Паскаль тілінде келесі түрде көрсетіледі.

А)   a*(b/c)+(c/a)*b

Ә)   a^b/c + c/a^b

Б)  a*b/c+c/a*b

В)  a*b/(c-c)/a*b

 1. Паскаль тілінде тұрақтыны қалай анықтаймыз?

А)    const n=5

Ә)   const  n:=5

Б)   const  n=5  of  integer

В)   const   n:=5;

 1. Паскаль тілінде «а» айнымалысын енгізу операторы

А) read (a)

Ә)  write (a)

Б) Input (a)

В)  Print  a

 1. Write операторы

А) параметрсіз цикл

Ә )  Параметрлі цикл

Б)  Енгізу операторы

В) Шығару операторы

 1. read және    readln  операторлардың айырмашылығы неде?

А)  read    — мәндер клавиатурадан енгізіледі

readln – тізімінде меншіктеу операторы жазылуы мүмкін;

Ә)  read    — мәндерді бір жолға енгізу   readln — әр бір мән келесі жолға енгізу;

Б)  read – қарапайым айнымалылар мәндері енгізіледі   readln – массив мәндер енгізіледі

В)  read  — константа жазылады;       readln – матрица мәндер жазылады

 1. and, or, not қызметші сөздері не үшін қолданылады?

А) құрама шартта

Ә)  жай шартта

Б) таңдау операторында

В) көмекші программада

 1. Қай белгі әрбір жолдан кейін міндетті түрде қойылады?

А)   :         Ә)  ;

Б)   .          В)  ,

 1. Паскальда квадраттау амалын көрсетіңіз?

А)  **        Ә) ^

Б)  sqr      В)  sqrt

 1. Паскаль тіліндегі шартты алдын ала тексеру операторы …..

А)    WHILE                   Ә)   FOR

Б)   REPEAT                   В) DOWN TO

 1. FOR I = 1 TO N  DO …..

А) Параметрсіз цикл       Ә) Парамтерлі цикл

Б) Енгізу операторы       В) Шығару операторы

 

Тест жауаптары

І нұсқаІІ  нұсқа
1Ә19А1Б19Ә
2Ә20А2А20В
3А21В3В21А
4А22Ә4Б22А
5Б23В5А23Б
6Ә24Ә6Б24А
7Б25Ә7Ә25А
8А26Б8Ә26В
9В27Б9Б27Ә
10Ә28Ә10Ә28А
11Ә29Ә11Ә29Ә
12Ә30Ә12Б30Б
13В31Б13А31А
14А32Ә14В32Ә
15А  15А  
16Б  16Ә  
17В  17В  
18В  18В